Gospodarowanie odpadami

Czytaj Dalej

Gospodarowanie odpadami

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Gospodarowanie odpadami

  Plany określają: - opis aktualnego stanu gospodarki odpadami - cele w zakresie gospodarki odpadami - prognozy zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami - zadania i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami wraz z harmonogramem ich realizacji - instrumenty finansowe służące do realizacji celów – źródło finansowania - system ...

Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez: 1.

PALARNIE ODPADÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW

) Zarządzający spalarnia przyjmując odpady: - ustala masę odpadów (zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów) - jeśli są to odpady niebezpieczne to dodatkowo – zapoznanie się z opisem odpadów, pobranie próbek i ich przechowywanie przez co najmniej 1 miesiąc Spalarnia odpadów komunalnych tylko w Warszawie.

Ryzyko, niepewność gospodarowania

 

Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której...

Odpady i ich charakterystyka

komunalne Odpady powstające w agrobiznesie a) odpady z produkcji podstawowej: - osady z mycia i czyszczenia - odpadowa tkanka zwierzęca i padlina - odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie - odpady z tworzyw sztucznych - odpady agrochemikaliów - odchody zwierzęce - odpady z gospodarki leśnej - inne nie wymienione odpady b) odpady z przygotowania ...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

na podstawie odrębnej ustawy

w związku ze zmianą granic powiatu

na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

w drodze darowizn oraz spadków

w drodze...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Przez ostatnie 15 lat przemysłowe elektrownie jądrowe w USA zaliczkowo płaciły Departamentowi Energii (DOE) za ostateczne złożenie lub usunięcie ich odpadów promieniotwórczych.

Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

Największe zanieczyszczenia przestrzeni geograficznej występują na obszarach dużej koncentracji ludności, w wielkich aglomeracjach, w miastach portowych, w ujściach rzek, w wielkich zbiornikach wodnych, które stanowią często składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

, gmina ma obowiązek dbać o czystość i właściwie zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli ochronę środowiska przed odpadami komunalnymi.

Co zrobić z odpadami?

Przyjmując za kryterium podziału miejsce powstawania rozróżnia się 2 grupy odpadów: - odpady komunalne - powstające na terenach zamieszkanych i związane z bytowaniem ludzi, - odpady domowe, - odpady uliczne zbierane w koszach, - zmiotki uliczne, - odpady z obiektów użyteczności publicznej: służby zdrowia, handlu - zgarniany z ulic śnieg.

Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, końcową, czystą i finalną w procesie gospodarowania

Produkcja końcowa jest to produkcja, która ma zakończony pewien etap produkcyjny i jest ona przeznaczona do dalszej produkcji (ale może być też skonsumowana).

Produkcja finalna to taka, której wszystkie etapy produkcji są już zakończone, jest ona przeznaczona do konsumpcji. Każda produkcja finalna jest...

Banki jako podmioty gospodarowania. Rodzaje banków

Kapitał, który funkcjonuje w dziedzinie obrotu pieniężnego, należy do najstarszych form kapitału. Jako kapitał lichwiarski – obok kapitału handlowego – znany był już na długo przed powstaniem kapitalizmu, pełnił też istotną rolę w powstaniu kapitalistycznego sposobu produkcji. To przy jego udziale...

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w...

Czym są odpady toksyczne?

Dla­tego też jedynie część ze składowisk odpadów znaj­duje się pod kontrolą samych producentów, reszta zaś należy do wyspecjalizowanych firm świad­czących usługi często więcej niż jednemu zakła­dowi przemysłowemu.

W jaki sposób wyspecjalizowane, komercyjne fir­my zajmują się niebezpiecznymi odpadami?

Obróbka chemiczna odpadów najczę­ściej jest jednak kosztowna, zwykle też w jej trak­cie powstają inne toksyczne produkty uboczne.

Czym jest handel toksycznymi odpadami?

Od czasu do czasu wybuchają niepokoje spo­łeczne związane z transportem odpadów. Na przy­kład Zurich wysyłał odpady z miejskiej spalarni śmieci (niektóre z nich toksyczne) do byłego NRD, gdzie zasypywano nimi stare kopalnie i kamienio­łomy.