Gospodarowanie

Czytaj Dalej

Cel gospodarowania

Części procesu gospodarowania 1. W gospodarowaniu nie osiąga się niczego za darmo, gdyż zdobywanie korzyści wymaga określonych środków materialnych bądź pieniężnych.

Gospodarowanie zasobami

W procesach gospodarowania wykorzystywane są różnego rodzaju zasoby. Podmiotem gospodarowania zasobami, nazywanym podmiotem gospodarczym, niezależnie od skali działalności (indywidualnej, krajowej, globalnej jest zawsze człowiek, który w swych działaniach gospodarczych dokonuje alokacji, kierując się zawsze określonymi przesłankami.

Gospodarowanie odpadami

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Proces gospodarowania

W procesie gospodarowania podmiotem działalności są ludzie (poszczególne jednostki, grupy ludzi, społeczeństwo jako całość itd. Mianem podmiotu gospodarczego (czy też gospodarującego) możemy określić każdego aktywnego uczestnika procesu gospodarowania.

Gospodarowanie odpadami

  Plany określają: - opis aktualnego stanu gospodarki odpadami - cele w zakresie gospodarki odpadami - prognozy zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami - zadania i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami wraz z harmonogramem ich realizacji - instrumenty finansowe służące do realizacji celów – źródło finansowania - system gospodarowania odpadami (projektowany) - system monitoringu - ...

Gospodarowanie kadrami

Gospodarowanie kadrami Zadania gospodarowania kadrami: - potrzeby w zakresie zatrudnienia (ilu i jakich ludzi potrzebujemy), - dobór kadr i utrzymanie dobrych pracowników w zakładzie pracy, - ukształtowanie zasobów ludzkich zgodnie z kulturą i strategią firmy.

Jak racjonalnie gospodarować bogactwami naturalnymi?

Zwiększająca się ciągle świadomość konieczności oszczędnego gospodarowania ziem­skimi zasobami pozwala mieć nadzieję, iż ludz­kość znajdzie sposób na pogodzenie swoich potrzeb z ograniczonymi możliwościami.

Gospodarowanie zapasami

Wskaźniki Wskaźniki ułatwiające gospodarowanie zapasami: Wskaźnik struktury zapasów ilościowy = ilość danego rodzaju zapasów/ stan zapasów w badanym okresie - ilość Wskaźnik struktury zapasów wartościowy = wartość danego rodzaju zapasów / stan zapasów w badanym okresie -wartość Wskaźnik dynamiki zapasów = stan zapasów w końcu okresu badawczego - ilość / stan zapasów na początku okresu badawczego - ilość Wskaźnik obrotu zapasami materiałowymi = ...

TREŚCI I FORMY SZKOLEŃ JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY GOSPODAROWANIA

Gospodarowanie zasobami ludzkimi i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania przez: •    selekcję, rekrutację i zatrudnianie pracowników na podstawie aktualizacji rynku, opisu wymaganego profilu pacy, wywiadów z kandydatami do pracy itp.

Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez: 1.

Ekonomiczne podstawy gospodarowania przestrzenią

Wykorzystanie odpadów produkcyjnych i pokonsumpcyjnych jako surowców wtórnych jest istotnym elementem racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i ochrony środowiska.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

GZL - gospodarowanie zasobami ludzkimi Proces GZL obejmuje 7 podstawowych czynności: Planowanie zasobów ludzkich - służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych.

Ryzyko, niepewność gospodarowania

 

Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

na podstawie odrębnej ustawy

w związku ze zmianą granic powiatu

na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

w drodze darowizn oraz spadków

w drodze...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

Głównym źródłem pozyskiwania surowców mineralnych jest litosfera, a przede wszystkim jej zewnętrzna warstwa, tj. skorupa ziemska, kontynentalna i oceaniczna, zbudowana z minerałów, które tworzą skały. Jedynie 9 pierwiastków (O, Si, Al., Fe, Ca, Na, K, Mg i Ti)...

Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, końcową, czystą i finalną w procesie gospodarowania

Produkcja końcowa jest to produkcja, która ma zakończony pewien etap produkcyjny i jest ona przeznaczona do dalszej produkcji (ale może być też skonsumowana).

Produkcja finalna to taka, której wszystkie etapy produkcji są już zakończone, jest ona przeznaczona do konsumpcji. Każda produkcja finalna jest...

Banki jako podmioty gospodarowania. Rodzaje banków

Kapitał, który funkcjonuje w dziedzinie obrotu pieniężnego, należy do najstarszych form kapitału. Jako kapitał lichwiarski – obok kapitału handlowego – znany był już na długo przed powstaniem kapitalizmu, pełnił też istotną rolę w powstaniu kapitalistycznego sposobu produkcji. To przy jego udziale...