Gospodarka światowa

Czytaj Dalej

Zdefiniuj gospodarkę światową, omów prawidłowości jej działania oraz jej strukturę.

W strukturze podmiotowej gospodarki światowej wyróżnia się: 1 - przedsiębiorstwa krajowe /narodowe/, 2- przedsiębiorstwa międzynarodowe /korporacje transnarodowe/, 3 - gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z insytucją państwa, 4 - międzynarodowe /regionalne/ ugrupowania integracyjne, 5 - międzynarodowe organizacje gospodarcze.

Przyszłość gospodarki światowej

Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse z większą otwartością gospodarek, wyrównaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia.

Kontrasty w gospodarce światowej

na celu udzielanie pomocy regionom osłabionym w celu umożliwienia im dostosowywania swojej gospodarki do zmieniających się warunków ekonomicznych, przyciągnięcia inwestycji kompensujących ubytki lub relokacji do regionów o lepszych perspektywach.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Europa Wschodnia w okresie unifikacji i militaryzacji gospo­darki

Stała się ona przyczyną stopniowego pogłębiania się przepaści dzielącej obydwa obozy, a w chwili, gdy świat stanął w obliczu nowego kryzysu gospodarczego (1973) gospodarka socjalistyczna wykazywała już pierwsze cechy rozkładu, w pełni ujawnionego w parę lat później.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Początki integracji gospodarczej Europy Zachodniej

Zadało to ogromny cios eksportowi rolnemu Polski i gospodarce innych krajów wschodnioeuropejskich.

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Od kapitalizmu do gospodarki planowej

 

Sytuację gospodarczą w krajach, które znalazły się w 1944-5 roku w radziec­kiej strefie wpływów, cechował (poza mało zniszczoną Czechosłowacją) chaos, związany z ogromnymi zniszczeniami, zmianami własnościowymi, przeprowa­dzanymi w ramach zadekretowanej odgórnie i niemal jednocześnie we wszystkich...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Koniunktura gospodarcza po boomie lat 50 - tych

Brytanii i paru innych krajach towarzyszyła przyśpieszona prywatyzacja sektora publicznego i państwowego, bardzo silnego, jak wspomniano, w wielu dziedzinach gospodarki i usług.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Sytuacja gospodarcza świata w chwili zakończenia II wojny światowej

Światowa gospodarka została przedstawiona w czasie wojny niemal całkowicie na wojenne tory, system monetarny został w wielu krajach zupełnie zrujnowany (Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Jugosławia, Węgry, Rumunia, Francja i wiele innych krajów).

Gospodarka światowa

HANDEL ZAGRANICZNY - PODSTAWY Handel zagraniczny – obejmuje wszelkie rodzaje związane ze stosunkami z zagranicą. Formy H.Z. – import, eksport, handel tranzytowy. Istnieją jeszcze poszczególne formy H.Z., które ze względu na charakter prawny, specyficzny przebieg transakcji, nie mogą być jednoznacznie zakwalifikowane do powyższych form. Należą do nich obrót uszlechatniający i reparacyjny, obrót licencjami, know – how, franchising, transakcje wiązane, kompensacyjne,

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Boom koreański

Dopiero później, w czasie wojny wietnamskiej, okazało się, że wyścig zbrojeń prowadzić musi w pewnym momencie do rozregulowania gospodarki i systemu monetarne­go.

Druga rewolucja przemysłowa oraz jej wpływ na przemiany strukturalne gospodarki światowej

W Anglii datuje się rewolucję przemysłową na 1770-1840. Zmiany techniczne wprowadzane w latach 1880-1910 w krajach wschodniej niektórzy historycy określają jako drugą rewolucję przemysłową. Na ziemiach polskich r. p zaczęła się kilkadziesiąt lat później i objęła przemiany techniczne, które na Zachodzie dokonywały się w dwóch fazach. U schyłku Xix. Powstawały nowe gałęzie przemysłu i nowe metody wytwarzania. Do najważniejszych zmian zaliczyć można postęp w ...

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy ruch kapitału - międzynarodowa migracja - międzynarodowy przepływ wiedzy naukowo-technicznej ( transfer technologii)

Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

a) Globalizacja stosunków międzynarodowych W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw.

Rola Banku Światowego w gospodarce światowej

Kredyty udzielane przez MBOiR są przeznaczane z reguły na finansowanie konkretnych przedsięwzięć i projektów, ale również na finansowanie strukturalnych przemian w gospodarkach krajów rozwijających się. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich b.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Plan Marshalla

W śro­dowisku amerykańskich ekonomistów pojawiły się ostrzeżenia, iż dalsze pogłębienie ujemnego salda handlowego krajów europejskich w obrotach z USA doprowadzi do niewypłacalności tych krajów, niemożności spłacenia zaciągniętych w czasie wojny i po wojnie kredytów, a to z kolei doprowadzi do „zadławienia się" gospodarki amerykańskiej własnymi produktami, na które nie będzie zbytu za granicą.

Główne ugrupowania integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

Ugrupowania integracyjne w krajach rozwiniętych gospodarczo:

UNIA EUROPEJSKA (d. Europejska Wspólnota Gospodarcza).Traktat ustanawiający EWG został podpisany jednocześnie z traktatem powołującym do życia Euroatom, tj. 25 III 1957 r. w Rzymie. W skład EWG pierwotnie weszły: Belgia, Francja, Holandia...

Gospodarka światowa i handel

Prawdziwe potęgi handlowe o globalnym zasięgu pojawiły się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy to w Italii i w krajach arabskich pow­stały potężne rody kupieckie. Włoscy i arabscy kupcy nie mieli łatwego życia. Często lokalni wład­cy żądali, by cudzoziemscy kupcy handlowali jedy­nie z...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Kryzys gospodarczy na Wschodzie

 

Kryzys stagflacyjny dotknął także kraje socjalistyczne. Ich towary stawały się coraz mniej konkurencyjne na obcych rynkach, luka technologiczna w stosunku do Zachodu, a wkrótce i krajów NDC szybko pogłębiała się.

Pod koniec lat 70-tych istotnym czynnikiem upadku stało się niespłacenie zadłużenia...

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Podziałk dochodu w gospodarce:pierwotny:dokonywany między pracowników,do budżetu,właścicieli,przedsiębiorstw,wtórny:dla policji,administracja państwowa,wojsko,emeryci,ostateczny.