Gospodarka Polski

Gospodarka Polski

Czytaj Dalej

Struktura organizacyjno - prawna polskiej gospodarki. Rodzaje systemów gospodarczych

Inna klasyfikacja gospodarek i systemów gospodarczych: a) ze względu na skalę lub sferę gospodarowania: - gospodarka światowa (system gospodarki światowej) - gospodarka narodowa - gospodarka przedsiębiorstw - gospodarka terenowa - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka rolna b) ze względu na przeznaczenie produktów: - gospodarka naturalna - gospodarka towarowa c) ze względu na własność czynników ...

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

Przypływ obcych kapitałów oznaczał jednak wzrost zadłużenia Polski wobec zagranicy, a w dalszej perspektywie opanowanie gospodarki polskiej przez owe kapitały, co musiało szybko doprowadzić do wzmożo-nego odpływu środków finansowych w postaci zysków wywożonych poza granice kraju.

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Kryzys ekonomiczny w latach 1929/35

Było to jednak zjawisko typowe dla wszystkich ówczesnych krajów środkowoeuropejskich, związane z kra-chem banków austriackich i utratą wskutek tego zaufania kapitałów za-chodnioeuropejskich i amerykańskich do gospodarki Europy środkowej.

Gospodarka polska w XIII w.

Wraz z upowszechnieniem się własności prywatnej gospodarka przechodzi od gospodarki zamkniętej opartej na daninach i posługach do gospodarki rynkowej czyli towarowo - pieniężnej, gdzie poszczególne grupy ludności poprzez rynek wymieniają dobra i usługi w oparciu o prawo popytu i podaży.

Odbudowa gospodarki polskiej w latach 1918 – 1925. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

Mimo załamania, jakie przeżyła gospodarka na ziemiach polskich wskutek wojny i rozbicia tradycyjnych struktur ekonomicznych, stosunkowo szybko rozpoczął się proces jej odbudowy. Ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki miało przyłączenie w czerwcu 1922r.

UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a polska gospodarka

Dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wymaga utrzymania kierunku reform gospodarczych, których celem jest utworzenie sprawnej gospodarki rynkowej.

Gospodarka polska 45 - 89 r.

Do najważniejszych mankamentów gospodarki centralnej należą : niesprzyjanie poprawie efektywności gospodarowania i postępowi technicznemu, wpływ na równowagę ogólnogospodarczą, tendencję do biurokratyzacji gospodarki, ograniczenie inicjatywy przedsiębiorstw, brak zgodności między popytem a podażą.

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

Pragnę także rozpatrzyć takie sprawy jak: skutki jakie przynosiły strajki robotników i jak na nie re-agowali przełożeni oraz ludzie rządzący państwem, próby poprawienia bytu rolników, rozwój całego przemysłu oraz wiele innych zagadnień z dziedziny gospodarki Polski w XX-leciu międzywojennym.

Polska gospodarka jest w pełni gospodarką rynkowa

Polska gospodarka jest w pełni gospodarką rynkową. polegały na: - objęciu reformą centralną urzędów państwowych, administracyjnych, gospodarczych oraz przedsiębiorstw -rozpoczęła się prywatyzacja gospodarki -zostały przeprowadzone reformy systemu finansowego, wraz z reformą podatkową i ubezpieczeń społecznych -zostały umożliwione napływy obcego kapitału.

Korzyści i koszty dla gospodarstw rolnych i polskiej gospodarki

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006 trafi z budżetu UE około 7,23 mld euro( ok. Również w następnych latach Polska może je uzupełniać jeśli skorzysta z tej możliwości to polscy rolnicy otrzymają pełne dopłaty w 2010 roku.

Gospodarka Polski w XVI wieku

Rozwój gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarową Osadnictwo, choć rozwijało się, miało inny niż wcześniej - wewnętrzny - charakter.

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Wyjście z kryzysu gospodarczego z latach 1935/39

Nie tyle inwestycyjna polityka, ile postępujący rozwój produkcji wo-jennej - w obliczu bezpośredniego zagrożenia Polski - powodował ożywie-nie w produkcji przemysłowej, która w latach 1937-1939 przekroczyła po-ziom z 1928 r.

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Problemy demograficzne Polski a rozwój gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

Prowadzenie takiej polityki w latach powojennych pozwoliło na szybką odbudowę wyniszczonej latami wojny polskiej gospodarki. Przemysł stał się podstawowym działem gospodarki polskiej.

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

  gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. W okresie powojennym gdzieś na początku lat osiemdziesiątych system ten, a właściwie gospodarka Polski, poddawany był wielu kryzysom.

Gospodarka folwarczno pańszczyźniana w Polsce

POLSKA- spichlerz Europy przez Gdańsk. Gospodarka ekstensywna - wzrost produkcji nie dzięki ilości ziemi, ale dzięki powiększeniu arsenału upraw. Gospodarka będzie się załamywać.

Omów początki i rozkwit gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce (do lat 30. XVIIw.) Wyjaśnij, co spowodowało ten proces.

Polskie zboże zaspokajało potrzeby miest w granicach 3-6 %. Skutki gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce: * nadwyżki bilansu nie były inwestowane, lecz szły na wystawne życie(art.

„Społeczeństwo polskie a globalizacja w sferze gospodarki i kultury.”

Polska jest jednym z tych państw, gdzie kształtuje się jednolity rynek zapewniający wysoka mobilność czynników produkcji. Szczególnie zauważalne jest to podczas wprowadzania na polski rynek przedsiębiorstw znanej marki zagranicznej.

Handel międzynarodowy - Handel międzynarodowy Polski - podsumowanie pierwszych lat gospodarki kapitalistycznej

Podstawowe znaczenie dla kształtowania się polskiego handlu zagranicznego miały lata 1989-1992 w których to wcześniej zmonopolizowany przez państwo handel i jego dwuwalutowość ( dolar i rubel transferowy) zostały radykalnie zreformowane. W latach 1991-1993 nastąpił krach polskiego handlu zagranicznego.