Gospodarka

Czytaj Dalej

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Zalety gospodarki rynkowej: - tendencje do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych, - efektywny system motywacji, - duża innowacyjność gospodarki, - dyscyplina finansowa przedsiębiorstw, - tendencja do samodzielnego ustalania się ceny rynkowej, - duża elastyczność gospodarki, - dobre zaopatrzenie sklepów.

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Zalety gospodarki rynkowej: - tendencje do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych, - efektywny system motywacji, - duża innowacyjność gospodarki, - dyscyplina finansowa przedsiębiorstw, - tendencja do samodzielnego ustalania się ceny rynkowej, - duża elastyczność gospodarki, - dobre zaopatrzenie sklepów.

Struktura organizacyjno - prawna polskiej gospodarki. Rodzaje systemów gospodarczych

Inna klasyfikacja gospodarek i systemów gospodarczych: a) ze względu na skalę lub sferę gospodarowania: - gospodarka światowa (system gospodarki światowej) - gospodarka narodowa - gospodarka przedsiębiorstw - gospodarka terenowa - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka rolna b) ze względu na przeznaczenie produktów: - gospodarka naturalna - gospodarka towarowa c) ze względu na własność czynników ...

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Należy zauważyć, że gospodarka turystyczna szeroko pojmowana obejmuje różnorodne funkcje przynależne do wielu działów gospodarki narodowej.

Kapitalizm jako ustrój gospodarki rynkowej i jego instucjonalne właściwości

Nie jest idealnym narzędziem regulacji różnych sfer gospodarki, toteż cechą gospodarek rynkowych jest cykliczność rozwoju (cykl gospodarczy ).

Przedstawić główne etapy kształtowania się ekonomicznej roli państwa w krajach gospodarki rynkowej

Zakończenie wojny oznaczało w gospodarce narodowej państw – uczestników działań wojennych konieczność przejścia do gospodarki pokojowej i przeprowadzenia demobilizacji gospodarczej.

Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce

Polityka gospodarcza prawie wszystkich krajów o gospodarce rynkowej uznaje potrzebę wspierania rozwoju mniejszych przedsiębiorstw ze względu na korzyści wynikające z ich funkcjonowania w gospodarce narodowej.

Zdefiniuj gospodarkę światową, omów prawidłowości jej działania oraz jej strukturę.

W strukturze podmiotowej gospodarki światowej wyróżnia się: 1 - przedsiębiorstwa krajowe /narodowe/, 2- przedsiębiorstwa międzynarodowe /korporacje transnarodowe/, 3 - gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z insytucją państwa, 4 - międzynarodowe /regionalne/ ugrupowania integracyjne, 5 - międzynarodowe organizacje gospodarcze.

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

Bank centralny określając stopę redyskontową i stopę rezerw obowiązkowych oraz przeprowadzając operacje otwartego rynku decyduje o podaży kredytów na rynkach finansowych, a tym samym wyznacza pożądaną podaż pieniądza w gospodarce.

Bezrobocie i inflacja jako główne problemy nurtujące współczesną gospodarkę.

Do pozytywnych skutków ekonomicznych takiego bezrobocia należy zaliczyć przede wszystkim to, że pewna nadwyżka wolnej siły roboczej warunkuje procesy inwestycji i restrukturyzacji gospodarki, które wymagają realokacji zasobów pracy pod względem kwalifikacyjno -zawodowym i przestrzennym zarówno w skali przedsiębiorstw, jak i całych branż i gałęzi gospodarki.

TURYSTYKA A GOSPODARKA MORSKA

Teoretyczna interpretacja pojęcia gospodarki morskiej upoważnia do stwierdzenia, iż jest ona zespołem funkcji, obejmującym nie tylko transport morski, przemysł okrętowy i morski przemysł rybny, chociaż te trzy funkcje można uważać za podstawowe człony gospodarki morskiej.

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

Jego głównymi elementami były sownar-chozy - rady gospodarki narodowej, zarządzające całością gospodarki jednego rejonu kraju, z wyłączeniem budownictwa.

Globalizacja gospodarki

Obecnie rozszerzają swoje funkcje i są: 1) ośrodkami kierowania w organizacjach gospodarki światowej; 2) kluczowymi lokalizacjami i rynkami dla przodujących współcześnie dziedzin gospodarki, tj.

Przyczyny wzrostu ekonomicznej roli państwa w gospodarce rynkowej w wieku XX

Wysoki stopień monopolizacji gospodarki i poszczególnych jej działów stwarza też monopolom możliwość podejmowania praktyk, które stają się sprzeczne z interesem gospodarki narodowej jako całości.

Ekonomia i gospodarka

ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE argumenty za ekonomiczną rolą państwa wiążą się z następującymi czynnikami: 1) konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno – prawnej – tworzenie norm prawnych i instytucji chroniących prawo 2) niedoskonałość rynku i konkurencji w praktyce, związane z monopolizacją gospodarki, prowadzące do nieprawidłowej alokacji zasobów gospodarczych – państwo może usuwać bariery wejścia na rynek,

Rola usług dla gospodarki narodowej.

Spośród wielu sfer gospodarki wymienia się na pierwszym miejscu sektor rolno-spożywczy (zaplecze surowcowe i zdrowy areał w wielu regionach kraju), zwłaszcza produkujący tzw.

Gospodarka w roznych epokach

Anglia była bogatym krajem, rozwinięta gospodarka towarowo-pieniężna (przeciwieństwo gospodarki naturalnej - na siebie – wytwarzamy produkt i świadczymy usługi aby je sprzedać), stosunkowo wysoka zamożność 2.

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są w szczególności do: inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych; sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych; prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów.

Proces gospodarki komunalnej

Gospodarka komunalna może być prowadzona w formie: - Zakładu budżetowego - Spółki prawa handlowego - Zlecenia świadczenia usług podmiotom prywatnym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych Gospodarka komunalna jest procesem złożonym, do zadań angażuje wiele podmiotów.

Kryterium Pareto a równowaga w gospodarce konkurencyjnej

OPTYMALNOŚC PARETO RÓWNOWAGI KONKURENCYJNEJ DLA GOSPODARKI Z SEKTOREM PRODUKCJI Wcześniej ustaliliśmy już, że dla gospodarki konkurencyjnej wystąpienie stanu równowagi będzie oznaczać równanie rynkowej ceny każdego dobra z długookresowym krańcowym kosztem jego wytworzenia.