Górnictwo

Górnictwo

Czytaj Dalej

Rozbicie dzielnicowe - Przemiany w górnictwie

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki był rozwój górnictwa. Początki górnictwa sięgają połowy XIIIw., kiedy to odkryto sól kamienną najpierw w Bochni, a potem w Wieliczce. W końcu zaczęto wydobywać sól kamienna, w przeciwieństwie do czasu wcześniejszego, kiedy to korzystano wyłącznie z...

Górnictwo

Górnictwo posługuje się wieloma różnymi technikami wydobywczy­mi. Rudę wydobywa się ze skał przy użyciu materiałów wybucho­wych, niektóre minerały są wypłu­kiwane, gdy pod ziemię pompuje się wielkie ilości wody. W efekcie tych wysiłków otrzymujemy surowce mineralne, poczynając od piasku i...

Epoka pary w górnictwie

Pojawienie się w XVIII wieku maszyny parowej stanowiło krok milowy w górnictwie. Siła pary słu­żyła wentylacji i wypompowywaniu wody z pod­ziemnych chodników, jak również wydobywaniu na powierzchnię ciężkich wózków z urobkiem. Ko­lej żelazna przewoziła następnie duże ilości surowca wszędzie...

Praca w górnictwie - ryzyko

Jeszcze dziś praca pod ziemią jest ryzykowna, cóż mówić o czasach starożytnych. Przerażająca opo­wieść o egipskich kopalniach pochodzi od grec­kiego historyka Diodora Sycylijczyka, który odwie­dził ten kraj około roku 50 p.n.e. Opisał koszmarne warunki pracy, których był świadkiem, i...

Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

 

Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

Rozwój górnictwa i hutnictwa

Rozwój górnictwa i hutnictwa Na organizację w tym zakresie niemały wpływ miały kapitał i energia przedsiębiorców mieszczańskich. Masowo zakładano kuźnie. Kuźnie zakładane w majątkach feudałów były budowane i kierowane przez odrębną warstwę kuźniaków, mające własne przywileje i wyróżniające się od innych warstw ludności pracującej w przemyśle. Jakkolwiek wyrób żelaza nie dorównywał wtedy ani ilościowo, jakościowo poziomowi w zachodniej Europie,

Magnum Stal Górnictwo solne w Wieliczce i Bochni

Najstarsze zapiski o górnictwie solnym w Polsce 1. Nadania Bolesława Chrobrego dla klasztoru tynieckiego zapisane w dyplomie z roku 1105 r. 2. Przywilej Kazimierza I z roku 1044 „magnum sal alias vieliczka” 3. Dyplom tyniecki z roku 1044 „In Sydina quvatuor surovice et due taberne et zawar de unaquaque sortagine et dedina” (W Sidzinie cztery źródła surowicy i dwa kramy, po zawarze soli z każdej panwi i warzelni) 4. Darowizna Kazimierza II Sprawiedliwego dla klasztoru w ...

Współczesne górnictwo

Rosnące zmechanizowanie procesu wydobycia spo­wodowało w początku wieku gwałtowny wzrost wydobycia minerałów. Lecz pomimo zastąpienia dużej liczby górników przez maszyny, ilość wypad­ków była wciąż bardzo duża. Do podniesienia po­ziomu bezpieczeństwa w ciągu paru następnych dziesięcioleci...

Górnictwo głębinowe

Techniki wykorzystywane w kopalniach głębino­wych zależą od warunków geologicznych złoża, jego kształtu i wielkości. W dużych pokładach można prowadzić wydobycie na zawał. W złożu drąży się tunele w taki sposób, by po odstrzeleniu zapadały się doń skały ze stropu. Alternatywą jest...

Czym jest górnictwo głębinowe?

W Europie podstawowym sposobem eksploatacji złóż węgla jest górnictwo głębinowe. W Stanach Zjednoczonych metodą tą wydobywa się około o 40%, natomiast w Australii około 50% węgla. Zdarza się, że pokłady znajdują się na bardzo dużej głębokości. W Wielkiej Brytanii najgłębsze eksploatowane...

Historia górnictwa - zagadnienia

1. Czym różniło się żelazo „kamień niebiański” od zwykłego żelaza. Niklem. 2. Gdzie znajdował się największy „historyczny” ośrodek metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Staropolski Okręg Przemysłowy koło Kielc. 3. Jakich kopalń tyczyła się Ordynacja Kazimierzowska. Ordynacja Kazimierzowska, stanowiąca królewski akt administracyjny wydany na podstawie uchwały Rady Królewskiej, złączyła odrębne dotąd jednostki gospodarcze o charakterze ...

Brazylia - Górnictwo

Stan o nazwie Minas Gerais, co można przetłumaczyć jako "zasobne kopalnie", szczyci się bogatymi złożami złota, rud żelaza oraz manganu. To właśnie złoto przyciągnęło w te rejony pierwszych osadników. W dorzeczu Amazonki z kolei, odkryto duże pokłady żelaza, a w jej ujściu wydobywa się boksyt...

Czym jest górnictwo odkrywkowe?

Jeżeli węgiel znajduje się blisko powierzchni ziemi, tak jak w wielu miejscach w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, wydobywa się go w kopalniach odkrywkowych. Metoda ta stosowana jest również przy eksploatacji złóż węgla brunatnego we wschodniej Europie. W Wielkiej Brytanii kopal­nie odkrywkowe mają...

Jakie są główne zagrożenia związane z pracą w górnictwie?

Co roku przy wydobyciu węgla giną setki górni­ków. Ryzyko związane z wykonywaniem tego za­wodu jest bardzo wysokie i jak dotąd nie są znane środki, które zapewniłyby bezpieczeństwo lu­dziom pracującym w kopalniach. Ponadto kontakt z węglem oraz jego pochodnymi stanowi duże zagrożenie dla zdrowia...

Górnictwo archaiczne

Od 2000 tys. lat przed panowaniem Hatszepsut Faraonowie organizowali wyprawy do krainy Punt przywożąc wielkie bogactwa. W tym metale: elektron, „kamienie niebieskie”, i kamienie zielone. Inskrypcje z świątyni królowej Hatszepsut w Del-el-Bahari głoszą: Oto przywieziono zadziwiające rzeczy z Puntu, za które wielokrotnie płacono i które przywożono stamtą za czasów ojców twoich, władców Dolnego Egiptu Wokół wybrzeży Mare Internum kwitł ożywiony handel. Kupcy w ...

Godło górnictwa

Dwa skrzyżowane młotki, z których lewy (od strony patrzącego), zwany → perlikiem, jest łukowato zaokrąglonyi nie ma wystającego górą końca trzonka, drugi młotek, zwany → żelazkiem, jest skierowany zaostrzeniem ku dołowi oraz ma wystający koniec trzonka.

Górnictwo

1. nauka obejmująca ogół zagadnień związanych z wydobywaniem → kopalin;

2. czynności związane z wydobywaniem kopalin;

3. zawód człowieka.

Górnictwo odkrywkowe

1. g. z odkrywkową eksploatacją → złóż;

2. nauka obejmująca zagadnienia odkrywkowej eksploatacji złóż.

Kwalifikacje ogólne i zawodowe w górnictwie

Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania sta-nowiska) wymagane od osób kierownictwai dozoru ruchu w poszczególnych zakładach górniczych oraz działach ruchu tych zakładów,w tym od mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Kwalifikacje szczególne w górnictwie

Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania stanowiska) po spełnieniu określonych warunków.