Godzina

Godzina

Czytaj Dalej

Godziny nadliczbowe

W przypadku udzielenia czasu wolnego bez wniosku pracownika, jego wymiar jest połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (półtorej godziny czasu wolnego za jedną godzinę nadliczbową).

GODZINY KANONICZNE

formularze porannych i wieczornychgodzin modlitewnych; w pozostałych godzinach modlitwyuzależniono od zgromadzenia odpowiedniej grupy wiernych,a zestawy czytań nie zostały ujednolicone.

Praca w nadgodzinach

Z jednej strony wprowadza roczne (do 100 godzin w roku kalendarzowym) i dobowe (do 4 godz.

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca wykonywana w czasie przekraczającym ustaloną normę dobową (8 godzin) oraz normę tygodniową (40 godzin) choćby norma dobowa nie została przekroczona.

Ile kasy za nadgodziny

w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, • 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określone wyżej Stuprocentowy dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czyli za pracę nadliczbową ...

Ile czasu wolnego za nadgodziny

Udzielenie czasu wolnego może nastąpić także bez wniosku pracownika, wówczas pracodawca wyznacza wolne, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (1 nadgodzina = 1,5 godziny czasu wolnego).

Praca w godzinach nadliczbowych

Liczba nadgodzin nie może przekraczać: 4 godzin na dobę, 150 godzin w roku kalendarzowym.

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

  Mały podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1912, 1937 ; Wielki podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1915, 19376; Godzina Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1984; Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1987.

Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości: - 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie ...

GODZINA

Godzina kanoniczna a. Godzinki nabożeństwo podzielone na wzór godzin brewiarzowych, na 7 części: jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie: - konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, - szczególnych potrzeb pracodawcy.

GODZINA CZYTAŃ

Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia godzin,Pz 1982,1 46-49, 63-66, 68-74).

GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

niedzieli listopada doostatniej kwietnia (obecnie przez cały rok przez 1/2 godzinyw każdą niedzielę); na G . Zasępa, Emigracyjni katecheci Radiowej Godziny Różańcowej, Buffalo 1984; tenże.

GODZINA ŚWIĘTA

Debrosse'a)Arcybractwo Godziny Świętej (zatwierdzone przez pap. Crawley Boevey, Heure Sainte, P 19274 (Godzina święta I-III.

GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

GODZINA MYŚLI, poemat J.

GODZINA

astronomowie dokonali już na tyle precyzyjnych obliczeń, żepozwoliły one podzielić dobę na równe i stałe jednostkigodzinowe, a g. (—>• godziny kanoniczne) j a k otercja, seksta, nona; noc nadal dzielono na straże (Łk 12,38).

GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast.

GODZINA MIŁOSIERDZIA

polecił odmawiać o godzinietrzeciej modlitwę (w formie — drogi krzyżowej lub adoracjiNajśw.

HAEC HORA, QUAE RESPLENDUIT, Oto jaśnieje godzina

Tekst nawiązujedo godziny śmierci Chrystusa na krzyżu, w której rozproszyłon ciemności świata, wyprowadził z grobów umarłych(por.

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...