Godność

Czytaj Dalej

Pojęcie godności człowieka

Pojęcie godność człowieka jest obecne we wszystkich koncepcjach indywidualistycznych pojmowania statusu jednostki i w czasach współczesnych może być uznane za podstawę i aksjologiczny punkt wyjścia tych koncepcji. O godności człowieka mówili już stoicy, nawiązywał do niej Cycero, a nowożytne ujęcie...

„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co zrobilibyśmy znalazłszy się w sytuacji zagrożenia naszej godności. Cieszymy się życiem, zdrowiem, snujemy plany na przyszłość, wytyczamy sobie ambitne cele. Świat, w jakim żyjemy, uważamy za dar naturalny i daleki od doskonałości. Dopiero przy lekturze niektórych...

Konstytucyjne pojęcie godności człowieka i jej ochrona

Art. 30 Konstytucji mówi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie o ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Sformułowania art. 30 mogą się wydawać na pierwszy rzut oka ogólnikowe i niewiele...

Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika

Polska ratyfikowała w 1993r. Konwencje o ochronie praw człowieka niejako w konsekwencji w KP umieszczony został art. 11 i mówiący, że pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku ich naruszenia pracownik ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu...

Prawa dziecka - Poszanowanie godności dziecka

Godność dziecka, tak jak każdego człowieka jest podstawą uniwersalnych katalogów praw człowieka. Jest też pojęciem prawnych zagwarantowanym  w Konstytucji: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i...

Sakramentalna godność małżeństwa

Na przykładzie małżeństwa daje się ukazać jak różne znaki i działania kryją się pod ogólnym pojęciem „sakrament”. Niewątpliwie chrzest i bierzmowanie również nakładają na przyjmującego odpowiedzialność za całość wspólnoty wierzących.

Pokuta a jeszcze bardziej kapłaństwo ze względu na...

Zasada godności człowieka

Wszystkie organizacje państwowe mają obowiązek bezwzględnego traktowania człowieka w sposób godny, bo są to istoty rozumne

Zakaz znęcania się, przeprowadzania eksperymentów naukowych (chyba, że za zgodą), przemocy, kar cielesnych

Ograniczenie aborcyjne w Polsce

Szacunek dla...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

Zasady przyrodzonej godności człowieka

Współcześnie przeważa teza o uniwersalnym charakterze wolności i praw jednostki. Zakłada się, że każdemu człowiekowi przysługują te same uprawnienia, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jak jest jego rasa, jakim językiem się posługuje itd. Ten kierunek ewolucji wolności i praw jednostki znajduje potwierdzenie w wielu aktach prawa międzynarodowego tworzących prawną konstrukcję modelu gwarancji i procedur służących ochronie wolności i praw jednostki.