Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji 1 styczeń zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie działania gminy opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Skarbnik Gminy Przewodniczący Komisji Burmistrz 2 marzec rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał sprawy różne ...

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

5 ustawy o finansowaniu gmin są: 8) dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin; 9) wpływy z samoopodatkowania; 10) spadki, zapisy, darowizny; 11) odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy; 12) odsetki nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków, opłat, subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej; 13) dotacje z funduszów ...

Proces promocji gminy

Stanowisko d/s rozwoju gospodarczego <center>20</center> <center>współpraca w ramach kontaktów partnerskich z miastami innych państw w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury i sportu </center> * kontakty z miastami partnerskimi nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami handlowymi, przemysłowymii turystycznymi; pomoc przedsiębiorcom z Janowa, którzy chcą inwestować na terenie zaprzyjaźnionych miast partnerskich; pomoc przedsiębiorcom z miast ...

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

Gmina realizuje swoje zadania poprzez radę gminy- organ stanowiący i kontrolujący oraz zarząd gminy- organ wykonawczy.

Władze gminy

Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską. W referendum gminnym mają prawo brać udział mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej obszarze i posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

Plan PR w mojej gminie

Wysokość środków spoza gminy (% lub zł): 50% Organizacja turniejów sportowych (bilard, kręgle, golf i tenis) Zadania: przygotowanie turniejów Niezbędne zasoby: a) posiadane w gminie: tereny sportowo-rekreacyjne b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, sponsorzy Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy z właścicielami obiektów sportowych, klubami Plan finansowania: 1.

Proces zarządzania rozwojem gminy

Zasoby (dane wejściowe) Uczestnicy procesu pracownicy(wykształcenie co najmniej wyższe) ukierunkowani w zależności od zajmowanego stanowiska doświadczeni kierownicy - eksperci koordynujący prace poszczególnych działów specjalista od dotacji unijnych prawnik wójt - organ wykonawczy gminy rada gminy - zakres działania rady gminy obejmuje najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz funkcjonowania jej władz.

Gmina, powiat, województwo - pojęcie, zadania i struktura

ORAGANY W POMOCNICZYCH JEDNOSTKACH PODZIAŁU GMINY Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi Zarząd gminy i jego przewodniczący oraz urząd gminy Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym.

Rola gminy w kształtowaniu się samorządności obywateli

Gmina jako wspólnota samorządowa stawia sobie za cel takie ułożenie stosunków w ramach własnej społeczności i stworzenie takich warunków, aby życie mieszkańców gminy było w miarę możliwości jak najlepsze.

Rodzaje zadań gminy

sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców (osób uprawnionych do głosowania), obsługa administracyjna i wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy, w związku z wyborami: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz w trakcie referendum ogólnokrajowego.

W Gminie Narol

Gmina Narol graniczy: od południowego wschodu z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów a od południowego zachodu z gminą Horyniec.

Organy gminy

Funkcja ta polega na występowaniu w imieniu gminy między innymi wobec organów administracji innych gmin, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, partii politycznych z którymi gmina pozostaje w określonych stosunkach.

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Uchwała rady gminy w sprawie odwołania zarządu gminy podejmowana jest co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Organy gminy i ich kompetencje

MIENIE GMINNE I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków.

Atrakcyjność turystyczna gminy Kunice

Wydawnictwo „Stangel” ze Zgierza na zlecenie Urzędu Gminy w Kunicach (2001), broszura Gmina Kunice” 2.

POJĘCIE GMINY

Rozróżnienie to ma ograniczony charakter zwężony do: Nazewnictwa organów jednoosobowych; w gminie wiejskiej funkcjonuje wójt, a w gminie miejskiej burmistrz lub prezydent Terytorialnego podziału wewnętrznego gminy oraz organów jednostek wewnętrznych; w gminie wiejskiej są sołectwa z zebraniami wiejskimi i sołtysami, a w gminie miejskiej dzielnice (osiedla) z radami ...

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Instrumenty polityki przestrzennej gminy obejmujące w szczególności: zasady i działania w sferach: a) planistyczno - lokalizacyjnej, b) niezbędnych i spodziewanych przedsięwzięć celu publicznego - ponadlokalnych i lokalnych, c) gospodarki mieniem komunalnym, d) współpracy z administracją rządową i samorządową wojewódzką, powiatową i gmin sąsiadujących, 3.

Organizacja gminy we Włoszech - pozycja i zadania syndyka w władzy gminnej.

Wyborcy Rada gminy Komisja gminna:- syndyk- asesorzy Syndyk Urząd gminny Komisje doradcze Sekretarz gminny Rys.