Główne tezy stoicyzmu

Stoicy: twórca: Zenon z Kition.

miejsce: ateński nor tyk Stoa Poikile /nazwa pochodzi od miejsca/

Przedstawiciele późniejsi:

Chryzyp /żył w III wieku p.n.e./

Seneka /I w. p.n.e./

Epiktet /I/II w. p.n.e./

cesarz Marek Aureliusz /II w. n.e./

Stoicy żyli w przekonaniu, że świat ma...

Krytycyzm i idealizm niemiecki Kanta. Podaj treść imperatywu kategorycznego. Wymień główne prace Kanta i ich przedmiot

Kant Immanuel (1724-1804):filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia.Pytaniem podstawowym w...

Główne tezy i założenia teoretyczne pozytywizmu

Pozytywizm, doktryna filozoficzna Augusta Comite’a i jego uczniów, nurt pokrewny empiryzmowi i naturalizmowi. W szerszym rozumieniu skłonność umysłów przeciwnych metafizyce i pragnących oprzeć jedynie na faktach. Pozytywizm sformułowany przez Comite’a jawi się jako filozofia nauki, polityka i religia:...

Podaj główne tezy egzystencjalizmu (J. Paul Sartre i inni)

EGZYSTENCJALIZM [łac.], kierunek filoz. (impuls do jego rozwoju dał Soren Kierkegaard), występujący również w literaturze pięknej, wg którego:

właściwym przedmiotem badań i punktem wyjścia analizy filoz. jest indywidualna egzystencja człowieka, jego miejsce i rola w świecie;

wg egzystencjalizmu...

Przedstaw główne założenia filozofii Henri Bergsona

Bergson najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je ilościowo, pomija to co żywe i...

Co możesz powiedzieć o głównych założeniach filozofii Henri Bergsona?

BERGSON (1859–1941), filozof francuski, najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je...

JAKICH ZNASZ PRZEDSTAWICIELI PERSONALIZMU? PODAJ ICH GŁÓWNE TEZY

Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

Kierunek we...

CHARAKTERYSTYKA I GŁÓWNE ODMIANY POZYTYWIZMU

Ogólnie można pozytywizm i kierunki zbliŜone zaliczyć do minimalistycznego nurtu filozofii europejskiej i amerykańskiej. Przejawiają one zazwyczaj znaczną ostroŜność i powściągliwość w wygłaszaniu twierdzeń o całości  świata, o jego ostatecznych zasadach (przyczynach), o istocie i celu istnienia...

Główne płaszczyzny globalizacji - Gospodarka

Tworzą ja rynki finansowe, a także rynki wymiany dóbr i usług.

- Lata 70. gospodarki świata zachodniego dotknął kryzys ekonomiczny

Recesja zmusiła wiele firm do przenoszenia działalności za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i innych czynników produkcji. Efektem tego było przyspieszenie...

Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

1. Wadliwy styl życia

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30%...

Andragogika - Główne problemy postmodernistycznego świata

Założeniem postmodernizmu jest teza, że społeczeństwo nie jest już jednolite, gdyż składa się z wielu różnych jednostek.

W postmodernizmie zrywa się z optymalnym wychowaniem. Nie ma autorytetów, norm, posłuszeństwa.

Dominująca kategoria w postmodernizmie to dobrowolność.

Postmodernizm dla...

GŁÓWNE FORMY OSADNICZE

WIEŚ - zespół zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, właściwy dla terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się wyłącznie lub głównie z pracy na roli. Wyróżnia się wiele różnych układów zabudowy wsi, które wykształciły się zależnie od warunków naturalnych i tradycji kulturowych...

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z...

Światowa produkcja DREWNA i PAPIERU, główni producenci i eksporterzy

Drewno jest bardzo poszukiwanym towarem w handlu międzynarodowym. Największymi importerami drewna są kraje Europy Zachodniej i Japonia, a niektórych gatunków również Stany Zjednoczone i Kanada. W eksporcie drewna (tarcicy) dominuje Kanada (ok. 45%). Spore ilości eksportują również Szwecja, Rosja, USA i...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Główne pytania dotyczące powstania warszawskiego

Oceny powstania warszawskiego zmieniały się przez ostatnich 50 lat i bywały skrajnie różne. Przeciwnicy zarzucali dowództwu AK lekkomyślność, a nawet głupotę, zacietrzewienie polityczne oraz brak oraz brak woli współpracy z Armią Czerwoną. Zdaniem krytyków spowodowało to tylko niepotrzebne ogromne...

GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ, PRAWA I NAUKI

Rozwój nauki prawa międzynarodowego:

starożytność – jedynie refleksje filozofów na temat stosunków międzynarodowych i wojny

średniowiecze – problemy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych omawiane były przez teologów, prawników, rektorów jako część rozważań teologicznych...

Przedstaw główne tezy szkoły pozytywnej

Twórca tej szkoły - włoski lekarz i psychiatra LOMBROSO - doszedł do wniosku, że istnieją "przestępcy urodzeni". Teorię swoją oparł na badaniach antropometrycznych przestępców (badał głównie czaszki). Twierdził, ze człowiek zbrodniarz to jednostka, która zachowała cechy człowieka pierwotnego i...

Główne cechy rozwiniętych gospodarek rynkowych

W gospodarkach rynkowych kwestie: co? Jaki? I dla kogo? Rozstrzygane są przez mechanizm rynkowy. Rynek ma swoje ułomności, np. brak doskonałej konkurencji czy tez wystąpienie efektów zewnętrznych. Gospodarki te charakteryzują się dominacją prywatnej własności i wolnością wyboru w podejmowaniu decyzji...