Głownie

Czytaj Dalej

Facjalne uwarunkowania występowania złóż węglowodorów dolomitu głównego Polski

'' FACJALNE UWARUNKOWANIA WYSTEPOWANIA ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW DOLOMITU GŁÓWNEGOPOLSKI '' Dolomit główny jest to poziom skał węglanowych występujący u podstawy cechsztyńskiego cyklotermu PZ2 ( R. Wagner 1994 ). W poziomie tym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe ( M. J. Kotarba i in. 1998. B. Darłak i in. 1998 )dla węglowodorów. Liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego lub mieszane, odkryte w dolomicie głównym, czynią z tego poziomu jeden z głównych ...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (u. cava injerior) jest wielkim pniem zbiorczym, do którego uchodzą żyły kończyn dolnych oraz żyły brzucha i miednicy: do niej więc spływa krew z wszystkich żył pod przeponowej połowy ciała.

Od swego początku żyła wstępuje pionowo ku górze wzdłuż prawego obwodu kręgosłupa...

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

„Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata.” Komparatystyk kultur prawnych polega na porównywaniu ze sobą poszczególnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele koncepcji dot. procesu komparatystycznego, jednak za najważniejsze uznaje się koncepcje: - trzech faz procesu komparatystycznego- opisu, określenia tożsamości, podobieństw i różnic, wyjaśnienia; - pięciu faz procesu komparatystycznego (porównywanie)- sformułowania celu ...

Główny Urząd Statystyczny i inne Urzędy Statystyczne oraz ich zadania.

A)GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY I INNE URZĘDY STATYSTYCZNE ORAZ ICH ZADANIA. B)OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH ZE STATYSTYKĄ GOSPODARCZĄ. Spis treści: 1. STATYSTYKA 1.1. STATYSTYKA PUBLICZNA 1.2. ORGANIZACJA BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ 1.3. FINANSOWANIE STATYSTYKI PUBLICZNEJ 2. URZĘDY STATYSTYCZNE 2.1. JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2.2. ZADANIA URZĘDU STATYSTYCZNEGO 2.3. CENTRA I OŚRODKI REALIZUJĄCE ZADANIA OGÓLNOPAŃSTWOWE 3.

Komendant Główny Policji

Komendant Główny Policji Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy, której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach i jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. KGP podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Podstawy prawne działania Komendanta Głównego Policji: *Ustawa z dnia 6 ...

Główne ekosystemy świata

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy naturalny ekosystem stanowi układ otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Energia przepływa jednokierunkowo strumieniem w układzie otwartym, materia natomiast krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym. Najważniejszym źródłem energii w ekosystemach jest energia słoneczna. Niecała docierająca energia ...

Główne zagadnienia z polityki społecznej

1) DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jest to działalność państwa skierowana do wszystkich grup społecznych w celu zabezpieczenia ich bytu, a także potrzeb materialnych i niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako podst komórki polityki społecz. 2 ) CZYM ZAJMUJE SIĘ POLITYKA SPOŁECZNA Z pol społ spotykamy się na co dzień. Zajmuje się problemami, które dotyczą każdego z nas, tj. ubóstwo, (czyli stan w którym w jednostce lub grupie społ brakuje środków ...

zespolenia między obu żyłami głównymi

Co prawda, obszary drenowania obu żył głównych nie łączą się z sobą szczególnie silnymi zespoleniami, są one jednak liczne i w przypadkach zwężania czy uszkodzenia ż. głównej dolnej znacznie się powiększają i są w stanie zabezpieczyć krążenie żylne. Zwłaszcza trzy połączenia tego rodzaju...

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda.

Pod koniec XIX wieku następuje przełom w badaniach nad rozwijającą się wówczas dziedziną nauki – psychologią. Zygmunt Freud formułuje swą rewolucyjną teorię, która miała za zadanie wyjaśnić patologiczne zachowania u pacjentów. Na tej podstawie Freud opracował formę psychoterapii, metodę leczenia zaburzeń emocjonalnych, którą nazwano psychoanalizą freudowską. U podstaw psychoanalizy leżało pragnienie poznania struktury psychicznej człowieka, chęć poznania ...

Główne teorie ekonomiczne wśród laureatów noblowskich – monetaryzm, keynesizm, szkoła klasyczna i szkoła austriacka.

Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, czyli nauki zajmującej się sposobami organizowania się ludzkości w celu rozwiązywania problemu niedoborów, przyznawane są przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk dopiero od 1969 roku. Wtedy też została ona ufundowana przez Bank Szwecji Na przestrzeni minionych 32 lat tę prestiżową nagrodę otrzymało wielu wybitnych ekonomistów. Pośród poglądów przez nich reprezentowanych na pierwszy plan wysuwają się cztery główne ...

Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

Rozwój mezodermy u pierwotnych trój-warstwowców był bez wątpienia bardzo po-zytywnym czynnikiem w przystosowywaniu się tych zwierząt. Pozwolił on mianowicie na szerszy podział funkcji ciała pomiędzy większą liczbę tkanek, a to z kolei umożli-wiło prawie całkowitą specjalizację każdej funkcji. Na...

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

Na szczeblu typu wszystkie grupy zwie-rząt z okresu kambryjskiego przetrwały do

dzisiaj. Jednakże, jeśli chodzi o gatunki, to nie zachował się żaden. O ile wiadomo, z okresu ordowickiego, który nastąpił po kambrze, przetrwał tylko jeden rodzaj. Tym rodzajem jest Lingula z gromady ra-mienionogów. Oprócz...

Przedstawić główne etapy kształtowania się ekonomicznej roli państwa w krajach gospodarki rynkowej

Państwo od momentu swego powstania – a proces tego powstania sięga daleko w głąb historii – zawsze pełniło pewne funkcje ekonomiczne. Najstarszą jest funkcja gromadzenia, ściągania dla celów ogólno – społecznych – przede wszystkim dla tworzenia i rozbudowy siły zbrojnej – części zasobów ekonomicznych...

Ujście żył płucnych do układu żył głównych

W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

Główny Urząd Statystyczny

Charakterystyka

"Główny Urząd Statystyczny GUS' to centralny organ administracji państwowej. Do jego obowiązków należy pozyskanie i zebranie informacji statystycznych z dziedzin życia publicznego oraz niektórych dziedzin prywatnego życia obywateli.

Zadania urzędu statystycznego rozpoznanie...

Rolnicza produkcja żywności i jej główne czynniki

Rolnictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie żywności albo bezpośrednio do konsumpcji, albo po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego.

Podobnie jak technologia żywności, tak i rolnictwo mogą być różnie rozumiane ze względu na jego zakres. W...

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WSTĘP:

Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów. Antygona z tragedii Sofoklesa, a także cała jej rodzina, poznali ciężką rękę przeznaczenia. W utworach...

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

 

Bank jest przedsiębiorstwem, więc jego głównym celem jest maksymalizacja zysku. Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.

W strukturze przychodów z działalności...

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

PRZESTRZEŃ FIZYCZNA - to przestrzeń mierzona trzema wymiarami :długość, szerokość, wysokość.

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - to przestrzeń fizyczna która została zmieniona przez ludzi i zagospodarowana zajęta, przekształcona. To przestrzeń interesuje socjologów.

- przyroda odgrywa rolę uspokajającą

-...

Żyła główna dolna

Ż. główna dolna (v. cava inferior) położona na tylnej ścianie tułowia po prawej stronic aorty brzusznej powstaje z połączenia obu żż. biodrowych wspólnych (w. iliacae comrnunes), które z kolei wytwarzają sie ze zlania ż. biodrowej zewnętrznej (v. Hiaca externa) z ż. biodrową wewnętrzną (v. iliaca...