Zawroty głowy u dzieci

Zawroty głowy, podobnie jak bóle głowy, są powodem częstych skarg, z'którymi zgłaszają się dzieci do lekarza. Są objawem chorobowym, a nie ostateczna diagnozą. Rozpoznawanie zawrotów głowy u dzieci, szczególnie w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, nastręcza wiele trudności. Jest to związane...

GŁOWA

Gadające głowy w wielu bajkach i legendach; m.in.: Gliniana głowa, którą zrobić miał Albert Wielki (XIII w.). Mówiła i poruszała się; gdy Tomasz z Akwinu, uczeń Alberta, stłukł ją, jej twórca wykrzyknął: „Oto przepada rezultat trzydziestu lat pracy!"

Głowa Orfeusza, marmurowa, na Lesbos, która...

Migrena i bóle głowy

Migrena jest to jednostronny lub obustronny ból głowy występujący okreso-'o łącznie z zaburzeniami wegetatywnymi i wzrokowymi. Migrena powstaje 'skutek mózgowych zaburzeń naczynioruchowych. W przebiegu napadu można ryróżnić trzy okresy: w pierwszym występują objawy wywołane niedokrwie-iem mózgu, w...

Jak postępować gdy dojdzie do urazu głowy?

Mózg jest najważniejszym narządem w naszym organizmie, sprawującym kontrolę nad pozostałymi organami i kierującym przebiegiem wszystkich funkcji życiowych. Ten niezwykle delikatny organ jest całkowicie osłonięty czaszką, ale nawet takie zabezpieczenie nie chroni go przed niektórymi urazami. Powodem...

GŁOWA KOŚCIOŁA

Nazwa przysługująca JezusowiChrystusowi jako wcielonemu Synowi Bożemu oraz jakoOdkupicielowi i —» Kyriosowi, wyrażająca jego ścisły, organicznyzwiązek z Kościołem (—> eklezjologia I ) ; stosowanatakże do —» papieża na określenie jego znaczenia j a k o trwałegoi widzialnego źródła i fundamentu —*...

Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

Jaki charakter ma ból?

Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

Więzadło głowy kości udowej

Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

Scharakteryzuj metody i środki do mycia głowy.

Podstawową usługą w zakładzie fryzjerskim jest mycie głowy. Właściwe wykonanie mycia głowy i skóry jest zabiegiem bardzo istotnym i może zdecydować o skuteczności innych zabiegów jakimi będą poddawane włosy klienta przy myciu. Mycie włosów dokonuje się w odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonym sektorze na myjnie. Znamy dwa sposoby mycia głowy: -do tyłu ?takie mycie występuje w dziale damskim -do przodu- tego typu myjnie występują w dziale męskim Znamy dwa rodzaje ...

BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

Migrena

Jaki charakter ma ból?

Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

Ruchy w dolnym stawie głowy

Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się...

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego objaw ia się położonym dy-stalnie powiększeniem obwodu mięśnia. Bliskie sąsiedztwo anatomiczne wewnątrzsta-wowej części ścięgna ze sklepieniem głowy kości ramiennej powoduje, iż bierze ono udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w...

Zawroty głowy

Zawroty głowy — wrażenie dezorientacji położenia w otaczającej nas przestrzeni połączone ze złudzeniem ruchu wirowego otaczających nas przedmiotów lub własnego ciała. Ponieważ termin „zawrót głowy” nie ma ścisłego odpowiednika pojęciowego, należy tak kierować wyw.adem, aby pacjent opowiedział nam...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Głowa państwa

konstytucyjna pozycja głowy państwa; wg norm prawa zwyczajowego jego pozycja określana jest jako tzw. ius repraesentationis omnimodae, czyli nieograniczonego, pełnego prawa reprezentowania państwa w stos. m. zewnętrznych oraz zespołu przywilejów i immunitetów („immunitet suwerena”)

uprawnienia...

Mięśnie głowy

Mięśnie głowy w zasadzie należą do układu trzewnego. Tylko mięśnie języka i mięśnie gałki ocznej należą do układu somatycznego. Mięśnie języka rozwijają się z wyrostków brzusznych miotomów potylicznych, które przesunęły się na szkielet trzewny; są one unerwione przez nerw podjęzykowy...

Główne tętnice szyi i głowy

Główne tętnice zaopatrujące głowę i szyję są to obustronne tętnice szyjne wspólne, z których każda w obrębie szyi dzieli się na dwie gałęzie: 1} t. szyj na z,*wnętrzną oraz 2) t. szyjną wewnętrzną. Pierwsza z nich zaopatruje powierzchnię głowy, twarz i część szyi, druga — mózgowie i oko...

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej...

Złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne

złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne; urazowe zniszczenie bliższej nasady kości udowej zdarza się rzadko, najczęściej w wyniku urazu porodowego. Znacznie częściej stwierdza się z. g. kości udowej o niejasnej etiologii, występujące u dzieci w okresie dojrzewania, szczególnie często u...

Napięciowy ból głowy

Jaki charakter ma ból?

Napięciowy ból głowy objawia się w podobny sposób jak bólkręgowopochodny: jest tępy i ściskający jakby skurczyła sięnagle skóra, obciągająca głowę. Niekiedy ból jest tętniący,jakby ciśnienie krwi w głowie było wyższe niz w pozostałychczęściach ciała (od tłumacza:...

Badanie głowy dziecka

Ocenia się wielkość głowy uwzględniając wiek dziecka, proporcje w stosunku do pozostałych części ciała (część twarzowa, część mózgowa). Cechą charakterystyczną głowy niemowlęcia i małego dziecka są: mała twarz, duża mózgoezaszka. Mała i szeroka twarz niemowlęcia jest wynikiem słabego...