Śpiew, rodzaje głosów

Głos służy nie tylko do komunikowania się. Artystyczną funkcją głosu może być śpiew. Wielu znawców twierdzi, że odpowiednio wyszkolony głos jest piękniejszy i bardziej wyrazisty od dźwięku instrumentów muzycznych.

We wszystkich kulturach, na całej kuli ziemskiej, śpiew wydaje się być równie...

Emisja i higiena głosu

EMISJA I HIGIENA GŁOSU (WYKŁADY/ĆWICZENIA) DR. M.BOJANOWSKA 14.09.2008 (WYKŁAD) Sztuka komunikowania wymaga przystosowania własnego stylu do drugiej osoby i dużej elastyczności w porozumiewaniu się. Wprowadzenie reguł komunikacji w życie współtworzy linię funkcjonowania w zawodzie, stwarza poprawne stosunki międzyludzkie, ogranicza sytuacje konfliktowe mogące zaistnieć podczas wykonywania codziennych obowiązków. Wszystko co robimy- sposób siadania, chodzenia, zmiana tonu ...

GŁOS

Głos gromu z Biblii, Apok., 6, 1: „Słyszałem, jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz." Głos (dźwięk, słowa) i nic poza tym, łac. vox et praeterea nihil, często żart. lub sarkastycznie.

Głos jego pana, ang. His mas ter 's wice, znak handlowy amer. fabryki gramofonów...

Jak opisać głoski?

Opis głosek zmierza do ujawnienia ich cech dystynktywnych oraz poklasyfi-kowania ich, a także do ustalenia, jak zachowują się one w wypowiedzi (kontekstowe uzależnienia, dystrybucja i częstość występowania). Charakterystyka głosek może być przeprowadzona z różnych punktów widzenia:

•...

Głosy z ciemności

Julian Stryjkowski (ur. 1905), prozaik. Debiutował jako krytyk literacki i recenzent teatralny w 1929 r. we Lwowie.

Przed wojną był działaczem komunistycznym, w czasie Wojny w ZSRR, po wyzwoleniu — pracownik PAP, później redakcji „Twórczości”. Najważniejsze powieści: Bieg do Fragala (1951), Glosy w...

Co znaczą terminy głoska i fonem?

Głoska to najmniejszy segment intuicyjnie wyodrębniany w planie wyrażania tekstu przez przeciętnych, rodowitych użytkowników języka i nie posiadający własnego znaczenia, por. bieg douu byu gżęski oraz porośńenty śuvarami i dżevami.

Mimo iż każda głoska powyższego ciągu (liczącego 44 głoski)...

Jak się zachowują głoski w wypowiedzi?

Ze względu na sposób wymowy wyróżnia się szereg jej typów:

•    ogólnopolską, regionalną i gwarową;

•    staranną (bardzo staranną i staranną), zwaną też wysoką, potoczną (określaną też jako średnią, szkolną naturalną) i niestaranną (niską, swobodną);

•    szybką {allegro) i wolną...

Różnicowanie głosek sz- s

Cele: - Utrwalenie prawidłowej artykulacji głoski s i sz - Usprawnianie percepcji wzrokowej - Usprawnianie funkcji słuchowej - Wzbogacenie słownictwa dziecka - Utrwalenie pisowni, różnicowania wzrokowego i słuchowego s-sz Pomoce dydaktyczne : -Załączniki nr 1, 2,3 -Lusterko Przebieg 1. Zagadka ?Zgadnij, jaka to głoska?? Jest w środku słowa osa. Na końcu słowa las. Na początku słowa sowa. [s] Jest w środku słowa koszyk. Na końcu słowa mysz. Na początku słowa szafa.

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Emisja głosu

Wykład I Zagadnienia wprowadzające Głos- stanowi pomost między otoczeniem a naszym światem wewnętrznym. Jeżeli to połączenie działa sprawnie, to może odzwierciedlić bogactwo naszego życia wewnętrznego, ukazać nasz charakter, nastrój, reakcję na otoczenie, a przede wszystkim precyzyjnie przekazać światu to, co mamy do powiedzenia. Przejawy zaniedbania głosu: - zbyt długa praca głosem - nadużywanie go, - używania go w nieumiejętny sposób. Takie zaniedbania ...

Jakie metody wykorzystuje się w rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

Istotą rehabilitacji głosu i mowy przełykowej bezkrtaniowców jest „wytworzenie głosu zastępczego na skutek uformowania się pscudogłośni w przełyku, która przejmuje rolę generatora drgań. Do uzyskania głosu zastępczego wykorzystuje się zjawisko aerodynamiczne. Powietrze zgromadzone pod pewnym...

Co oznacza termin rotacyzm i jakie są sposoby realizacji głoski r?

R o t a c y z m (łac. rhotąćismus; syn. reranic) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

1.    deformacja (rotacyzm właściwy)- tworzenie dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji...

Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

Jakie znaczenie ma siła głosu w komunikacji językowej?

Kolejnym czynnikiem warunkującym odpowiednie rozumienie tekstu jest siła głosu (artykulacji), której różnicom towarzyszą różnice ciśnienia powietrza, wypełniającego narządy mowy. Ciśnienie panujące poniżej głośni (podkrtaniowe) wpływa na silniejsze łub słabsze wibrowanie wiązadeł...

Jak powstaje ludzki głos?

Do wytwarzania prawidłowego głosu niezbędne jest współdziałanie następujących elementów:

1.    podgłośniowego zbiornika powietrza oddechowego, w którym powstaje podmuch o wysokim ciśnieniu,

2.    sprawnie działającego mechanizmu drgającego, powodującego rytmiczne otwieranie i zamykanie się szpary...

Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

Przy nosowaniu zamkniętym przejście do jamy nosowej jest zamknięte (niedrożne) na skutek przerostu śluzówki nosa, obrzęku przy ostrych stanach kataralnych, przerostu trzeciego migdałka. polipów, skrzywienia przegrody nosa. Głoski wymawiane są wtedy z rezonansem ustnym. Warunkiem poprawy wymowy jest...

Co oznaczają pojęcia: głos i mowa zastępcza?

Istotą rehabilitacji laryngektomowanych jest nauczenie ich wytwarzania głosu i mowy zastępczej. Tradycyjnie uzyskiwanie głosu i mowy zastępczej polega na:

1. wytworzeniu bani zapasowego powietrza w przełyku,

2. wykorzystaniu fizjologicznego odruchu dźwięcznego odbijania się (ruclus), w wyniku...

W jaki sposób dokonuje się rozpoznawanie i synteza głosu przez sztuczną inteligencję?

Rozpoznawanie i synteza głosu to technologie, umożliwiające człowiekowi - rozmowę z maszyną, w której obie strony potrafią zinterpretować infor­macje i zareagować na nie. Pomysł inteligentnej wymiany zdań pomiędzy człowiekiem i kompute­rem jest ekscytujący, a technologie te należą do najaktywniej...

Patologia głosu

Patologia głosu Choroby narządu głosowego mogą występować z kilku powodów, zarówno natury anatomicznej, jak i funkcjonalnej. Choroby wynikające z zaburzeń anatomicznych nie podlegają rehabilitacji głosowej i nie zależą od techniki fonacyjnej. Są to wszelkiego rodzaju wrodzone zaburzenia rozwojowe krtani, zniekształcenia mechaniczne na skutek rożnych urazów, powodujące zwykle upośledzenia czynności mięśni krtaniowych, zniekształcenia mechaniczne na skutek różnych ...

Kompresja głosu

Kompresja głosu - metoda konwersji głosu do postaci cyfrowej (kodowanie), mająca na celu zawężenie kanałowego pasma transmisji, wymaganego do przesyłania sygnałów mowy przez medium transmisyjne.

Najstarszą techniką konwersji głosu do postaci cyfrowej jest PCM 64 kb/s (G.711), kolejne wersje...