Głosowanie

Głosowanie

Czytaj Dalej

Zasada tajności głosowania i jej gwarancje

Tajność głosowania ma zapewnić wyborcy pełną swobodę wyrażania woli i zagwarantowanie mu bezpieczeństwa, że z powodu treści oddanego głosu nie spotkają go za to negatywne konsekwencje. Zasada tajności stanowi gwarancje nie skrępowanego wyrażania indywidualnych preferencji wyborczych, nie wprowadza...

Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

Inaczej paradygmat tej określany jest jako teoria racjonalnego wyboru. Jej twórcą jest Anthony Downs (1957). Zakłada ona, że zachowanie obywateli w sferze polityki jest racjonalne, dokonuje się celowego, świadomego wyboru. Obywatel dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności swoich decyzji. Jest w tym...

Paradoks głosowania

Można wyróżnić 2 cechy głosowania wg zasady większości:

- Paradoks głosowania

- Efekt środkowego wyborcy

Paradoks głosowania oznacza, że głosowanie zgodne z zasadą większości może prowadzić do podejmowania niespójnych decyzji.

Zatem społeczeństwo nie może bezwzględnie polegać na głosowaniu...

ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

Dotyczy aktu głosowania. Jest prawem a nie obowiązkiem. Istotę tajności stanowi zapewnienie głosującemu tajemnicy wyboru, bo głosowanie jest tak przeprowadzone, aby uniemożliwić ustalenie kto i jak głosował. Podobnie jak zasada powszechności, też tajność może mieć obligatoryjny charakter (...

Zasada tajnego głosowania w prawie wyborczym

Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy , że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona.

Każdy wyborca musi oddać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które stwarzają mu nieskrępowanie możliwości dokonania wyboru.

Zasada tajności głosowania...

Głosowanie w parlamencie

Głosowania są przeprowadzane po wyczerpaniu debaty. Zawsze są to głosowania jawne i zwykle odbywają się przez podniesienie ręki, ale jednocześnie posłowie głosują za pomocą kart magnetycznych, co pozwala na natychmiastowe ustalenie zarówno ogólnego wyniku, jak i sposobu głosowania poszczególnych...

Głosowanie większością kwalifikowaną

Charakterystyka

Głosowanie większością kwalifikowaną- (ang. Qualified Majority Voting- QMV), jest to jedna z głosowania|procedur głosowania w Unii Europejskiej|Radzie Unii Europejskiej.

Każdemu Państwu Członkowskiemu przyznana jest odpowiednia ilość głosów, uzależniona od wielkości populacji w tym...

System większościowy i proporcjonalny. Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel?

System większościowy i proporcjonalny. Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel? Wybory to proces, w którym obywatele danego kraju wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. We współczesnym świecie istnieje wiele rodzajów systemów wyborczych najbardziej powszechne to wybory większościowe lub proporcjonalne. System wyborczy oznacza ogół zasad dotyczących trybu przygotowania i ...

System głosowania w ramach Rady UE

 

większość członków przy podejmowaniu decyzji mniejszej wagi

większość kwalifikowana – przyznanie każdemu państwu odpowiedniej liczny głosów ważonych. Rozkład głosów w Radzie UE jest nierównomierny i stanowi pewien wyjątek od zasady równości państw członkowskich(Polska ma 27...