Głębokie

Czytaj Dalej

Tętnica głęboka uda

T. głęboka uda rozpoczyna się 3—6 cm poniżej więzadła pachwinowego z tylno-bocznego obwodu t. udowej i wnika w szczelinę między przywodziciele a prostowniki. W obrębie clolu biodrowo-łonowego t. głęboka uda oddaje dwa wielkie naczynia, gałęzie których jak pierścieniem z obu stron obejmują...

Węzły chłonne szyjne głębokie

Głębokie węzły chłonne szyi towarzyszą wielkiemu powrózkowi naczyniowo-ncrwowemu. W nieprzerwanych szeregach układają się one wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej począwszy od podstawy czaszki aż do obojczyka. Tutaj uchodzą one do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Skośne pasmo m. łopat...

Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym - Charakterystyka

Istota upośledzenia umysłowego zawiera się w kilku aspektach:

upośledzenie dotyczy nie tylko funkcjonowania intelektualnego osoby nim dotkniętej, lecz również wszystkich innych sfer rozwoju; emocji, uspołecznienia, sprawności motorycznej;

upośledzenie umysłowe jest stanem, który można...

NACZYNIA CHŁONNE GŁĘBOKIE

Naczynia chłonne głębokie obejmują krążenie chłonne kości, stawów, mięśni, powięzi oraz nerwów kończyny górnej.

Znacznie mniej liczne niż naczynia powierzchowne, mają one niektóre właściwości wspólne im wszystkim; naczynia te są: 1) satelitami naczyń krwionośnych; 2) w przebieg ich często...

ŻYŁY GŁĘBOKIE RĘKI

Wszystkie żyły głębokie ręki towarzyszą tętnicom tej samej nazwy w liczbie podwójnej; na dłoni są to żyły znacznie mniejsze niż odpowiadające im tętnice. Rozróżniamy: 1) na grzbiecie ręki drobne tylko naczynia towarzyszące tętnicom głębokiej warstwy grzbietowej i opróżniające się...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Metody pracy pedagogicznej

Metody pedagogiki dzieci z umiarkowanym znacznym i głębokim upo­śledzeniem umysłowym są różnorodne, a ich dobór zależny jest od trzech podstawowych czynników:

celu i zadań oddziaływań,

sytuacji podopiecznego (wieku, potrzeb, stopnia upośledzenia, możli­wości i...

Tętnica głęboka ramienia

1) Gałąź naramienna (ramus delłoideus). Naczynie to odchodzi w pobliżu początku t. głębokiej lub od t. ramiennej, lub też z t. pobocznej łokciowej górnej; przykryta m. kruczo-ramiennym i dwugłowym biegnie ona poprzecznie w kierunku bocznym, krzyżując od przodu kość ramienną. Tętnica dochodzi...

Luk dłoniowy głęboki

Luk dłoniowy głęboki (arcus palmaris profundus) odwrotnie niż łuk powierzchowny Utworzony jest przez odcinek końcowy t. promieniowej i słabą gałąź dłoniową głęboką t. łokciowej. Zaopatruje go więc głównie t. promieniowa. Wykształcenie głębokiego łuku dłoniowego i jego gałęzi jest we...

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Głęboka relaksacja mięśni

● Osłabienie nawyków lękowych wymaga występowania innych reakcji, które mogłyby współzawodniczyć ze strachem. W przypadku kotów była to reakcja pokarmowa, natomiast w systematycznej desensytyzacji jest to spokój osiągnięty zazwyczaj przez głęboką relaksację mięśni.

●Głęboka relaksacja mięśni...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Cele pracy pedagogicznej

Podstawowym celem wychowania każdego dziecka jest jego przygoto­wanie do samodzielnego życia, w którym będzie pełnić ono godne role -zgodne ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczeki­waniami otoczenia społecznego. Taki cel wyznacza zadania, które stawia się wychowaniu zarówno w domu...

Mięsień zginacz głęboki palców

M. zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus) stanowi część łokciową trzeciej warstwy przedniej grupy mięśnia przedramienia. Tak jak poprzedni, jest to mięsień szeroki, który biegnie z górnej połowy przedramienia do dalszych paliczków czterech ostatnich palców.

Mięsień rozpoczyna się...

Przestrzeń głęboka krocza

Przestrzeń głęboka krocza fspatium perinei pro fundum). Przestrzeń objęta obu powięziami przepony moczowo-płciowej, tzw. przestrzeń głęboka krocza, którą u mężczyzny przenika cewka moczowa, u kobiety również i pochwa, wypełniona jest m. poprzecznym głębokim krocza i zwieraczem cewki moczowej;...

Żyły głębokie stopy

Żyły głębokie stopy odpowiadają układowi tętniczemu, przy czym dwie żyły towarzyszą jednoimiennej tętnicy. Rozróżniamy więc tu dwie żż. grzbietowe stopy (w. dorsales pedis), dwie żż. podeszwowe boczne (w. plantares laterales), które łączy podwójny łuk żylny podeszwowy (arcus venosus...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Sugestia: głębokie podejście

Najbliższym polskim słowem oddającym sens słowa sugestia jest wmawianie. Chodzi tu o wmawianie ludziom podczas perswazji różnych idei, przy czym bardzo mocno akcentuje się wezwanie, natomiast pomija lub redukuje argumentację. Hipnoza jest skrajną postacią sugestii. Tę technikę należy rozumieć jako...

Ból głęboki

W większości chorób narządu ruchu punkt bólowy znajduje się w głębokich warstwach tkanek. Im głębiej on leży, tym trudniej go określić i tym bardziej jest on rozlany. Tkanki bowiem, które otaczają pierwotny punkt bolesny, stają się wrażliwe - bolą. Ból wychodzący z pierwotnego punktu promieniuje na...

Upośledzenie umysłowe głębokie

Wśród osób z tej grapy zdolność do rozumienia i posługiwania się mową jest znacznie ograniczona lub nie ma jej wcale. Osoby głęboko upośledzone w kontaktach z otoczeniem wykorzystują różne sygnały niewerbalne. Zdolne są do wyrażania jedynie prostych emocji. Reagują bardzo emocjonalnie na swoje imię...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo

Na progu rozważań o wychowaniu dzieci i młodzieży z głębszym i głę­bokim upośledzeniem umysłowym należy przyjąć tezę, że są one bardziej podobne niż inne w stosunku do pozostałych dzieci i młodzieży.

Małgorzata Kościelska (1987) w jednym ze swoich artykułów przedsta­wia następstwa patrzenia...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Organizacja pracy pedagogicznej

W programach pracy pedagogicznej z osobami głębiej i głęboko upośle­dzonymi umysłowo formy i środki oddziaływania, stosowane materiały (tzw. pomoce), czas trwania zajęć, ich częstotliwość, są ściśle związane z za­daniami i metodami pracy. Równolegle z podejmowaniem decyzji o wybo­rze metod pracy...

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki (annulus inguinalis profundus) leży mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm powyżej tego więzadła, w powięzi poprzecznej brzucha. W miejscu tym, jak już wspomniano, powięź poprzeczna wysyła przez kanał pachwinowy wypustkę, tzw. wyrostek...

Powięź podeszwowa głęboka stopy

Powięź podeszwo w a głęboka stopy {fascia pantaris pedis profunda0) albo powięź podeszwowa międzykostną stopy, oddziela komorę środkową podeszwy (zginaczy palców) od kośćca i mm. międzykostnych. Ku tyłowi przechodzi w więzadło podeszwowe długie, do przodu kończy się na więzadłach...