Pedon (gr. pédon - gleba)

Najmniejsza, jednorodna pod względem genet. obj. gleby, wystarczająca do określenia zespołu jej elementów składowych i właściwości. W praktyceprzyjmuje się, że jest to graniastosłup o wys.równej miąższości gleby, którego wierzchniapłaszczyzna wynosi od 1 do kilku m2. W odróżnieniuod profilu...

Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.