Głębia

Czytaj Dalej

Czynniki powodujące niedostateczną zawartość powietrza w glebie

Skład powietrza glebowego, szczególnie pod względem zawartości dwutlenku węgla, jest zmienny. Ilość CO2 zawarta w danym momencie stanowi różnicę między ilością wytwarzaną w glebie w jednostce czasu, a ilością uchodzącą do atmosfery w tymże czasie w wyniku wymiany gazowej z atmosferą. Stężenie zaś tlenu należy rozpatrywać jako różnicę między jego ilością wnikającą do gleby z atmosfery, a zużytą przez mikroorganizmy i korzenie roślin w jednostce czasu. Gdy ...

Czym jest gleba?

Gleba to cienka i delikatna war­stwa lekkiego materiału, pokrywa­jąca twarde skały na większości powierzchni Ziemi. To dzięki gle­bie istnieje świat roślin i zwierząt. Jednak we współczesnych czasach to niewyczerpane źródło życia ulega dewastacji za sprawą nisz­czącej działalności...

GLEBA

Najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów w glebie zachodzą przemiany cząstek organicznych w mineralne i odwrotnie - chemosynteza. Powstanie gleby jest...

Gleba - Informacje ogólne

1. Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystej w procesie glebotwórczym. Jest źródłem składników pokarmowych i wody dla roślin.

W skład każdej gleby wchodzi materiał nieorganiczny, próchnica, woda, powietrze i organizmy żywe.

2. W zależności...

Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać...

NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka

NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka, złożony z 30 sonetów; prwdr. poszczególnych wierszy w czasopismach warsz. i pozn. 1883-93, całość wyd. w t. 4 Poezji, Kraków 1894. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wszechświata, życia, człowieka (rozpoczętych w wierszach tatrzańskich)...

PSYCHOLOGIA GŁĘBI

 

PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

Głębia

Jako wyobrażenie symboliczne jest to sfera ciemności i tajemniczości (która może wyłaniać się z głębi, również istoty rzeczy, ale także zła, popędów i materialności w sensie negatywnym.

Pedologia (gr. pédon - gleba)

Termin stosowany gł. dla tych działów i kierunków nauki o glebie,które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia,paleopedologia). Niektórzy traktują ten termin jako synonim gleboznawstwa.

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

Psychoanaliza, czyli psychologia głębi - wykład

I. Psychoanaliza = Twórcą tej dziedziny psychologii był niemiecki uczony Sigmund Freud. Psychoanaliza narodziła się w szpitalach psychiatrycznych oraz gabinetach psychoanalitycznych. Wg niej poznanie procesów psychicznych może następować tylko za pomocą specyficznych dla psychologii działań, a nie nauk przyrodniczych. Metody badań i zmiany osobowości zostały zaproponowane przez Freuda i jego uczniów. Metody te nazwane zostały psychoanalizą. Jest ona tworem jednolitym.

Gleba

1. cienka, zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej znajdująca się w strefiewietrzenia, podlegająca ciągłym zmianom pod wpływem atmosfery i życia organicznego; jej skład jest uzależniony od skały macierzysteji klimatu;

2. górna warstwa skorupy ziemskiej złożona z cząstek mineralnych,materii organicznej...

Edafologia (gr. edaphos - gleba)

Nauka o glebierozpatrywanej pod kątem przydatności doprodukcji roślinnej. Rozpatruje ona różne właściwościgleb i ich stosunek do produkcji roślinnej.

Gleba

Biol. czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystejpod wpływem czynników glebotwórczych(gł. organizmów żywych, klimatu i wody)i podlegająca stałym przemianom.

G. składasię z trzech faz:

1) stałej – obejmującejcząstki miner., org. i org.-miner. o różnymstopniu...

Gleba ciepła

G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

Gleba czynna

G. posiadająca dobre właściwości fiz. i chem., które decydują o dużym stopniu uruchomienia skł. pok. przy udziale mikroorganizmów glebowych.

Gleba nieczynna

G. charakteryzująca się małym stopniem uruchomienia skł. pok. na skutekmałej aktywności mikrobiol., wywołanej przez złe właściwości fiz. gleby.

Gleba zimna

G. trudno nagrzewająca się, wilgotna,trudno wysychająca, zazwyczaj zwięzła,słabo strukturalna, mało przepuszczalna lub podmakająca.

Gleba zlewna

G. skłonna do zlegania się lub ulegająca powierzchniowemu zaskorupianiu się. G.z. zawierają mało próchnicy, mają złą strukturę i są podatne na działanie erozji.

Humifikacja (łac. humus - gleba + facio - czynię)

Złożony proces tworzenia się próchnicy wglebie, pod wpływem organizmów glebowych przy ograniczonym dostępie tlenu i odpowiedniej wilgotności. H. zależy od: rodzaju subst.org. (stosunek C:N), aeracji, składu ilości mikroorganizmówglebowych oraz odczynu.

W warunkach silnego uwilgotnienia i kwaśnegoodczynu...