Czynniki powodujące niedostateczną zawartość powietrza w glebie

Mimo znacznych różnic występujących w składzie powietrza rozmaitych gleb wykazano istnienie bardzo ważnej ogólnej prawidłowości, polegającej na tym, że w glebach ornych, nawet w warunkach sprzyjających wytwarzaniu CO2 gromadzi się go w glebie stosunkowo mało i tylko w nader rzadkich wypadkach jego zawartość wynosi 1 – 5% objętości powietrza glebowego.

Czym jest gleba?

Nieprzyjazne krainy obszarów podbiegunowych, gdzie gleby są bezustannie zmarznięte, góry -zbyt strome i często skaliste, oraz pustynie rów­nież praktycznie pozbawione warstwy gleb abso­lutnie nie nadają się pod uprawę.

GLEBA

Większość gleb posiada następujące poziomy (warstwy) glebowe: -    poziom próchniczy - znajduje się w nim większość cząstek organicznych.

Gleba - Informacje ogólne

Rodzaje gleb a) gleby strefowe (tundrowe, bielicowe, brunatne, czarnoziemy, kasztanowce, czerwonoziemy, żółtoziemy, buroziemy, szaroziemy) b) gleby astrefowe (górskie, bagienne, mady, rędziny)

Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Pierwiastki te mogą wystę­pować w glebie w sposób naturalny, ich obecność może też być spowodowana zanieczyszczeniami pochodzącymi z przemysłu.

NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka

NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka, złożony z 30 sonetów; prwdr. poszczególnych wierszy w czasopismach warsz. i pozn. 1883-93, całość wyd. w t. 4 Poezji, Kraków 1894. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wszechświata, życia, człowieka (rozpoczętych w wierszach tatrzańskich)...

PSYCHOLOGIA GŁĘBI

 

PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

Głębia

Jako wyobrażenie symboliczne jest to sfera ciemności i tajemniczości (która może wyłaniać się z głębi, również istoty rzeczy, ale także zła, popędów i materialności w sensie negatywnym.

Pedologia (gr. pédon - gleba)

dla tych działów i kierunków nauki o glebie,które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia,paleopedologia). Niektórzy traktują ten termin jako synonim gleboznawstwa.

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

Psychoanaliza, czyli psychologia głębi - wykład

I. Psychoanaliza = Twórcą tej dziedziny psychologii był niemiecki uczony Sigmund Freud. Psychoanaliza narodziła się w szpitalach psychiatrycznych oraz gabinetach psychoanalitycznych. Wg niej poznanie procesów psychicznych może następować tylko za pomocą specyficznych dla psychologii działań, a nie nauk przyrodniczych. Metody badań i zmiany osobowości zostały zaproponowane przez Freuda i jego uczniów. Metody te nazwane zostały psychoanalizą. Jest ona tworem jednolitym.

Gleba

1. cienka, zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej znajdująca się w strefiewietrzenia, podlegająca ciągłym zmianom pod wpływem atmosfery i życia organicznego; jej skład jest uzależniony od skały macierzysteji klimatu;

2. górna warstwa skorupy ziemskiej złożona z cząstek mineralnych,materii organicznej...

Edafologia (gr. edaphos - gleba)

Nauka o glebierozpatrywanej pod kątem przydatności doprodukcji roślinnej.

Gleba

Na podstawie wielkości oporów, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe, glebydzieli się na: 1) lekkie, zawierające do 20%części spławialnych i stawiające stosunkowomały opór narzędziom uprawowym; są łatwedo uprawy dzięki małej zwięzłości w staniesuchym i niezbyt dużej przylepności w staniemokrym; ich żyzność i urodzajność oraz właściwościfiz.

Gleba ciepła

G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

Gleba czynna

przy udziale mikroorganizmów glebowych.

Gleba zimna

G. trudno nagrzewająca się, wilgotna,trudno wysychająca, zazwyczaj zwięzła,słabo strukturalna, mało przepuszczalna lub podmakająca.

Gleba zlewna

G. skłonna do zlegania się lub ulegająca powierzchniowemu zaskorupianiu się. G.z. zawierają mało próchnicy, mają złą strukturę i są podatne na działanie erozji.

Humifikacja (łac. humus - gleba + facio - czynię)

znacznailość amoniaku wydzielającego się podczas amonifikacji związków azotowych w glebiezostaje związana w próchnicę, co nie dopuszczado nitryfikacji i zapobiega stratom azotuprzez wymycie azotanów. też żyzność gleby.