Kto to jest makler giełdowy i jakie funkcje spełnia na giełdzie?

 

Makler giełdowy czyli pośrednik należy do grupy uczestników giełdy , reprezentując różne firmy maklerskie. Makler pośredniczy między inwestorami , którzy kupują lub sprzedają akcję. Jego dochód zaś stanowi procentowa lub kwotowa prowizja , liczona od wartości zrealizowanej sprzedaży.

Wśród...

GIEŁDA

Forma organizacji rynku, na którym dokonujesię masowych transakcji towarów (g. towarowa) lub walorówpieniężnych (g. pieniężna).

Zaczątkiem g. były średniow. rynki w miastach, na którychwymieniano towary rolnicze na przemysłowe. Pierwszag. towarowa powstała w Brugii, a pieniężna 1531 w Antwerpii(w...

ORGANIZACJA GIEŁDY

Określony system powiązań oraz funkcjonowania stałych urządzeń g. i związa-nych z nimi organów. Elementem zorganizowania g. są także obowiązującenormy i zasady ( —> uzanse giełdowe), wg których odbywa się —> handelgiełdowy. Pod względem prawnoorganizacyjnym w praktyce międzynarodowejmożna...

UCZESTNICY GIEŁDY

Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jakczłonkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynkugiełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają zezniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz...

Wymień transakcje zabronione na giełdzie

 

A) sprzedaż wewnętrzna ;  

B) wzajemny obrót między tymi samymi partnerami ;

>

D) wykorzystanie środków propagandowych w celu wywołania zwiększonego popytu.

GIEŁDA SUROWCOWA

Hurtowy rynek instytucjonalny wyspecjalizowany w handlu surowcami po-chodzenia rolnego i przemysłowego. Przedmiotem handlu na g.s. są z reguły takietowary masowe, jak: 1) surowce rolne — zboża, rośliny oleiste, kawa, juta,bawełna, konopie, sizal, kauczuk, żywiec wołowy i wieprzowy, skóry surowe

1 wełna...

giełda zbożowa

Rynek instytucjonalny, na którym spotykają się osoby chcące zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży. Spotkania odbywają się regularnie w wyznaczonym czasiei miejscu, są podporządkowane określonym normom i zasadom. Przedmiotemobrotu na g.z. są zboża (pszenica, żyto i jęczmień) oraz kukurydza i ryż. Zboża...

GIEŁDA

Regularne spotkania osób w ustalonym miejscu oraz w określonych odstępach czasu w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży określonych dóbr lub usług. Na g. obraca się przedmiotami zamiennymi tego samego rodzaju, oznaczonymi co do wagi, miary, ilości, jakości, dlatego też nie jest potrzebna obecność...