Giełda

Czytaj Dalej

Giełdy papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to „miejsce w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji. Giełda jest, więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie "instytucjonalna forma rynku kapitałowego" najlepiej odzwierciedla jej naturę. Zadania giełdy: Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w ...

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych Giełdą Papierów Wartościowych jest spółka akcyjna powołana przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 mln złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Na koniec roku 2002 jej akcjonariuszami były 44 podmioty, w tym domy maklerskie, banki, spółka giełdowa oraz Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. Giełda zapewnia koncentracjię w jednym miejscu i czasie ofert ...

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

1. Instytucje rynku kapitałowego 2. Funkcjonowanie giełdy 3. Systemy notowań 4. Dystrybucja danych 5. Publikacje giełdowe ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Wstęp Giełda Papierów Wartościowych działa w oparciu o ustawę „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” z dnia 21 sierpnia 1997 r. Tradycje rynku kapitałowego w Polsce sięgają roku 1817, kiedy powołano do działania pierwszą w Warszawie Giełdę Kupiecką. Swoją ...

Giełda

Giełda - zespół osób, urządzeń, środków technicznych zorganizowany w taki sposób, aby przy kojarzeniu ofert dotyczących kupna i sprzedaż papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mięli taki sam dostęp do informacji rynkowej – w tym samym czasie i przy zachowaniu tych samych warunków transakcji. - Włoska borsa – giełda wywodzi się z łac. Bursa – sakiewka do przechowywania pieniędzy - Od średniowiecza bursy – stowarzyszenia kupieckie - Przodkiem giełdy ...

Giełda i jej podział

Giełda i jej podział Rodowód giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źródłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki, w których właścicielom posiadanych walorów pieniężnych przychodziło handlować były początkowo bardzo skromne. Pierwsze transakcje odbywały się w miejscach zupełnie przypadkowych. Rozwój transakcji finansowych nastąpił w związku z ...

Giełda

Charakterystyka

Giełda jest to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są dobra zamienne.

Giełda to jedna...

Giełda towarowa

Charakterystyka

Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

Członek giełdy

Charakterystyka

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW.

Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot, który spełnia wymogi określone w regulacjach GPW.

Wymienione są następujące podmioty...

Giełdy towarowe

 

Giełda jest najbardziej sformalizowanym rynkiem, na którym odbywają się spotkania kupców, w ściśle określonym miejscu i czasie, i według ściśle określonego regulaminu. Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające...

GIEŁDA

 

Giełda jest to miejsce, w którym handluje się papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje.

bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, które łączy się z niematerialną postacią papierów wartościowych. Akcje i obligacje są przedmiotem transakcji na Giełdzie nie...

Giełda towarowa

 

Giełda towarowa – jest instytucją rynku formalnego na której w określonym miejscu i czasie dochodzi do koncentracji popytu i podaży, oraz do sprzedaży towarów masowych jednorodnych np.: zboża, cukier, mięso, materiały budowlane i inne. W czasie tych transakcji kształtuje się cena danych towarów w...

Uczestnik giełdy

Uczestnik giełdy

Uczestnik giełdy jest to osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i która pracuje na giełdzie.

Prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym otrzymuje się w ramach dopuszczenia, które może nastąpić poprzez urzędowe wyznaczenie danej osoby do pełnienia określonej...

Giełda papierów wartościowych

Wstęp 2 Rozdział 1. Giełda Papierów Wartościowych, jako instytucja rynku finansowego 3 1.1Historia giełdy papierów wartościowych. 3 1.2 Pojecie giełdy, zadania i warunki funkcjonowania. 5 1.3 Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 8 1.4 Struktura władz Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 11 Rozdział 2. Mechanizmy i funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 20 2.2 Zlecenia giełdowe. 23 2.3 ...

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

Jest najbardziej złożonym i zorganizowanym rynkiem for-malnym. Są to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym normom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjękupna i sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji.

Termin giełda towarowa...

Giełda papierów wartościowych

 

Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy...

Znaczenie giełdy w gospodarce

Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

"System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

Giełda Papierów Wartościowych

Charakterystyka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działa jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to instytucja powołana do organizowania bezpiecznego obrotu instrumentami finansowymi, z zapewnieniem jednakowego i jednoczesnego dostępu do informacji...

Charakterystyka sytuacji finansowej przedsiębiorstwa działającego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo jest to działalność gospodarcza – niezależnie od tego, czy ma charakter wytwórczy, czy budowlany lub usługowy – wymagająca stałego wykorzystania czynników produkcyjnych: przedmiotów pracy, środków pracy, siły roboczej. W przedsiębiorstwie realizowane są procesy produkcyjne w rezultacie, których dokonuje się transformacja czynników wytwórczych w wyroby gotowe o określonych właściwościach i funkcjach ...

Czym różni się dopuszczenie na „giełdę” od „wprowadzenia na giełdę”?

 

Aby papier wartościowy mógł stać się przedmiotem transakcji , musi najpierw być dopuszczony na giełdę , czyli musi być „uprawniony” do stania się podmiotem transakcji.

Wprowadzenie na giełdę natomiast oznacza pierwsze transakcję z udziałem nowych dopuszczonych papierów...

funkcje giełdy

Zadania oraz czynności g. w sferze rynku towarowego, rynku usług oraz rynkupapierów wartościowych. —> Giełdy kształtują rynek oraz regulują go tak, aby—> uczestnicy giełdy korzystali z udogodnień w prowadzeniu handlu. Dopodstawowych f.g. należy kształtowanie cen na podstawie relacji...