Gęstość

Czytaj Dalej

Sprawozdanie, gęstość, gęstośc pozorna itp

Badanie gęstości metodą kolby Le Chatelier’a przeprowadzamy w celu obliczenia gęstości materiałów porowatych. Zmielenie materiału do odpowiedniej frakcji daje nam możliwość oznaczenia jego objętości absolutnej – potrzebnej do obliczenia gęstości. Badanie to przeprowadzamy na próbce wysuszonej do stałej masy, i zmielonej do otrzymania frakcji 0,06mm. Do kolby Le Chatelier’a wlewamy denaturat, naftę lub wodę destylowaną do tego stopnia, aby ciecz osiągnęła poziom ...

Jakie jest rozmieszczenie i gęstość zaludnienia ludności na świecie?

Od zarania dziejów ludzie prze­mieszczali się po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzi­siaj perspektywa lepszych warun­ków życia skłania ich często do zmiany miejsca zamieszkania. P o przeanalizowaniu danych z przeprowa­dzonego w 1990 roku w USA...

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

1. Krótki wstęp teoretyczny 1.1 Gęstość Aby wyznaczyć gęstość płynu ? w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości ?V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę ?m płynu zawartego w tej objętości. Gęstość płynu jest równa: ? = ?m/?V Ściśle rzecz biorąc, gęstość płynu w danym punkcie jest równa granicy tego ilorazu, gdy objętość ?V staje się coraz mniejsza i mniejsza. W praktyce zakładamy zwykle, że badana próbka cieczy jest większa niż ...

Badanie gęstości kości

Wspólną cechą wszystkich metod densytometrycznyeh stosowanych w badaniu gęstości kości jest zjawisko osłabienia promieniowania w trakcie jego przenikania przez struktury kostne, niezależnie od źródła promieniowania. Energia wiązki promieniowania po przejściu przez ciało osoby badanej ulega osłabieniu...

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

Opis przyrządu:

Waga Mohra to belkowa waga umożliwiająca szybkie pomiary gęstości cieczy. Jedno z ramion podzielone jest na 10 równych działek o długości “a”. Na końcu tego ramienia ( na działce 10) zawieszony jest szklany nurek. Za pomocą śruby przy podstawie możemy ustawić wagę w pozycji...

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Opis przyrządu:

Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała...

Statystyki ludności - Analiza gęstości zaludnienia w Polsce

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na gęstość zaludnienia w Polsce są: występowanie bogactw naturalnych, charakter środowiska przyrodniczego oraz sposób jego zagospodarowania. Wszystkie najbardziej rozwinięte, a tym samym również zaludnione, miasta, leżą nad rzekami, co jest wynikiem dużego...

Czym jest gęstość sieci rzecznej?

Gęstość sieci rzecznej zależy od odległości po­między dopływami. Jeśli rzeka często jest zasila­na przez wody swoich dopływów można mówić o gęstej sieci rzecznej. I odwrotnie - gdy dopływy są od siebie znacznie oddalone, mamy do czynie­nia z siecią rzadką. Decyduje o tym głównie kli­mat...

Gęstość optyczna tonu pełnego

Wartości pomiarów pełnej płaszczyzny (apli) nazywa się gęstościami optycznymi tonu pełnego (DV). Pomiary wykonywane są na pasemku kontrolnym druku usytuowanym na arkuszach prostopadle do kierunku drukowania. Pasemko kontrolne oprócz innych pól pomiarowych posiada pola apli dla wszystkich farb triadowych...

Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kruszywa)

Iloraz niezagęszczonej masy suchego kruszywa wypełniającego określony pojemnik do objętości tego pojemnika;→ jamistość.

Gęstość objętościowa ziarn (kruszywa)

Stosunek masy próbki kruszywa wysuszonej w kruszarce do objętości, jaką próbka zajmie w wodzie wraz z wewnętrznymi zamkniętymi pustymi przestrzeniami, lecz bez pustych przestrzeni dostępnych dla wody.

Gęstość przestrzenna kopaliny

Masa kopaliny zawarta w jednostce jej objętości, uwzględniającej szczelinowatość, porowatość i kawernistość skał tworzących złoże; → zasoby kopaliny.

Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych

Stosunek łącznej masy próbki kruszywa i masy wody w pustych przestrzeniach dostępnych dla wody do objętości, jaką próbka zajmuje w wodzie, włączając zarówno wewnętrzne puste zamknięte przestrzenie, jak i puste przestrzenie dostępne dla wody, jeżeli one występują.

Gęstość ziarn wstępnie osuszonych

Masa suchych ziarn na jednostkę objętości (objętość jest oznaczana jako objętość ziarn łącznie z wewnętrznymi pustymi przestrzeniami zamkniętymi i pustymi przestrzeniami dostępnymi dla wody).

Gęstość objętościowa gleby

Stosunek masy gleby wysuszonej w temp. 105 °C do obj. tej próbki w stanie świeżym z zachowaniem naturalnejstruktury. Cecha ta maleje wraz zewzrostem porowatości. W glebach miner.waha się od 1,0 do 1,8 g/cm3, a w glebachorg. – od 0,1 do 0,3 g/cm3.

G.o. gleb miner.zależy od składu mineralogicznego i...

Gęstość właściwa gleby

Stosunek masy określonej obj. fazy stałej gleby do masy takiejsamej obj. wody. Dla gleb miner. wynosi ona2,45–2,60 g/cm3, a org. 1,5–2,0 g/cm3.