Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Czytaj Dalej

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

kontrola zgodności przestrzegania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Prawo do ochrony danych osobowych

3 Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 4 Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o pracowniku a ochrona danych osobowych pracownika

Pracodawca może żądać od pracownika jeszcze innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz numeru PESEL pracownika.

Ochrona danych osobowych

ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że każdy obywatel ma prawo do ochrony danych osobowych, a przetwarzanie ich może odbywać się jedynie w sytuacjach określonych daną ustawą. 8 mówi, że sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Polsce zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany także ?

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

Do zadań Generalnego Inspektora należy: 1) Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, 2) Prowadzenie rejestru zbiorów, 3) udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach, 4) wydawanie decyzji administracyjnych rozpatrywanie skarg.

Dane osobowe

Przetwarzanie a ochrona danych osobowych Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe pracownika

Przetwarzanie danych pracownika jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie ...

Czyny zabronione określone w ustawie o ochronie danych osobowych

39a ustawy – określa: • sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; • podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych ...

Prawo ochrony informacji i danych osobowych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa ta została wydana na długo przed uchwaleniem ustawy o ochronie danych osobowych(uchwalona dnia 29 sierpnia 1997 roku, ustawa weszła w życie dnia 30 kwietnia 1998 roku), jednakże w/w akt prawny zapewnia ochronę danych osobowych i innych informacji związanych z stanem cywilnym poszczególnych jednostek.

Ochrona danych

Do zasadniczych środków ochronnych zmniejszających ryzyko nieuprawnionego dostępu należą następujące kategorie równolegle prowadzonych działań: ograniczanie dostępu do zasobów zgodnie z ustaloną wewnętrzną polityką ochronną organizacji (jak wygląda sieć, jakie dane są ważne, podział na informacje jawne/poufne/tajne, gdzie są zlokalizowane zasoby, kto ma do nich dostęp, jak są chronione hasła, sposób ...

Wzorce osobowe renesansu

Wzorce osobowe renesansu   Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza.

WZORCE PARENETYCZNE - PRZYCZYNY WYKREOWANIA TAKICH WZORCÓW OSOBOWYCH

−  kościół zyskiwał władzę i wzbogacał się (bogaci ludzie chcąc zostać ascetami często oddawali swój majątek kościołowi)

−  życie doczesne jest chwilowym, krótkim etapem życia ducha

−  upokorzenie szło w parze ze zbawieniem

WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA - „ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ

Jest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia. Rej podaje wiele pouczeń jak wychowywać młodego człowieka. Autor...

WZÓR OSOBOWY SZLACHCICA - SARMATY (CECHY)

−  prywata (uwielbienie tego co własne) −  poszanowanie dla tradycji −  konserwatyzm −  obrońca wiary, wolności i ustroju −  pogarda dla nauki i rozwoju intelektualnego −  nieważne studia za granicą i wyjazdy zagraniczne −  wiódł stateczny żywot ziemianina - katolika −  uważa, że ma obowiązek decydować o...

WZÓR OSOBOWY SZLACHCICA - SARMATY (CECHY)

−  prywata (uwielbienie tego co własne)

−  poszanowanie dla tradycji

−  konserwatyzm

−  obrońca wiary, wolności i ustroju

−  pogarda dla nauki i rozwoju intelektualnego

−  nieważne studia za granicą i wyjazdy zagraniczne

−  wiódł stateczny żywot ziemianina - katolika

−  uważa, że ma obowiązek...

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Zupełnie inaczej wygląda ideał życia prezentowany przez świętego Franciszka. A jakie wzorce osobowe daje współczesna literatura?