Czym jest alergia na orzeszki ziemne?

Mieszkańcy niektórych krajów spożywają rocz­nie 5 kilogramów orzeszków ziemnych na osobę. Osoby uczulone na orzeszki ziemne mogą także zareagować alergicznie na inne rodzaje orzechów.

Wykorzystanie gazu w oświetleniach

W roku 1798 r. Szkot William Murdock spalał gaz węglowy, aby oświetlić jaskinię opodal swe­go kornwalijskiego domu. Dwanaście lat później używał go do oświetlenia swego domu w Re­druth. Potem, w fabryce koło Birmingham, pró­bował zbudować system oświetleniowy wykorzy­stujący gaz węglowy. W...

Co robić po ataku gazem pieprzowym?

Dajmy na to, że ktoś został zaatakowany gazem pieprzowym, co robić aby jak najszybciej zminimalizować działanie?

Produkcja gazu

Pierwszymi ludźmi, którzy użyli gazu do oświetlenia byli Chińczycy. Jednak na szerszą skalę wykorzystano gaz dopiero w dziewiętnastym wieku. W roku 1618 francuski chemik Jean Tardier zademonstrował, jak można użyć do oświetlania pomieszczeń gazu wypro­dukowanego przy suchej destylacji węgla. Lecz...

Gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy składa się w przybliżeniu w 50% objętościowo z wodoru i 30% z metanu, oraz azotu, tlenku węgla i mniejszych ilości cięższych węglo­wodorów, dwutlenku węgla oraz tlenu. Gaz ten jest zwykle produkowany w procesie ogrzewania węgla kamiennego w temperaturze 1350°C bez dostępu powietrza...

Gaz olejowy

Pierwotnie gaz olejowy był wytwarzany z surowej ropy naftowej, lecz później stworzono metody pozyskiwania gazu z innych olejów. Gaz ten skła­da się z kilku węglowodorów, w tym metanu, ace­tylenu oraz benzenu. Jest dość czysty i bywa nie­kiedy mieszany z gazem koksowniczym.

Co to jest podtlenek azotu zwany gazem rozweselającym?

Podtlenek azotu - zwany „gazem rozweselają­cym" - zsyntetyzował po raz pierwszy w 1772 roku Joseph Priestly. Później doświadczenia nad nar­kotycznymi własnościami tego gazu prowadził w 1799 roku Humphry Davy. Eksperymenty z pod­tlenkiem azotu prowadził także Michael Farady, jeden z najwybitniejszych...

Na czym polega spawanie w osłonie gazów obojętnych?

Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest znacz­nie wygodniejsze niż spawanie łukowe. Zamiast krótkiej elektrody druciano-topnikowej wykorzy­stuje się elektrodę wykonaną z samego tylko drutu, który jest podawany w sposób ciągły ze szpuli. Drut przechodzi przez uchwyt skonstruowany w ten sposób, że...

Roboty ziemne przy budowie dróg

Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał. Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren...

Wodne zapory ziemne

Wiele tego typu budow­li ziemnych jest używanych do dziś. Aby zapory ziemne były stabilne i bezpieczne wprowadzono liczne udoskonalenia. Współczesne zapory ziemne są konstrukcjami złożony mi.

Jak zamienia się płyn w gaz?

Nie wszystkie cząsteczki substancji ciekłej poru­szają się z tą samą prędkością. Niektóre z nich są szybsze od innych i potrafią przebić się przez powierzchnię cieczy, przedostając się w formie pary lub gazu do powietrza. Jeżeli, na przykład, zostawić odkrytą szklankę z wodą na kilka dni w...

Jak zamienia się gaz w płyn?

Para z powrotem zamieni się w ciecz, jeżeli straci odpowiednią ilość ciepła. Zjawisko to można często zaobserwować podczas gotowania wody w czajniku. Zimne powierzchnie w pokoju mogą pokryć się wilgotną warstwą, ponieważ wytwo­rzona para po wejściu z nimi w kontakt oddaje ciepło. W wyniku tego...

Czym są orzeszki ziemne?

Orzech ziemny pochodzi z Ameryki Połud­niowej. Przede wszystkim jednak orzeszki ziemne są źródłem oleju roślinnego. Orzeszki ziemne zna­lazły również zastosowanie w przemyśle.

Ropa naftowa i gaz a sukces gospodarczy Kazachstanu

Gospodarczy sukces Kazachstanu jakiego jesteśmy świadkami w ciągu ostatniej dekady jest bezsporny. Po rozłożonej w czasie transformacji i konsekwentnie wprowadzanych reformach wolnorynkowych, Kazachstan stał się najbogatszym krajem regionu, a społeczeństwo tego państwa ? najzamożniejszym pośród społeczeństw Azji Środkowej. Kazachski biznes już wykupił pół Kirgistanu i zdobył przyczółki w innych republikach środkowoazjatyckich (a zwłaszcza w Uzbekistanie) . Co więcej,

Oczyszczanie gazów spalinowych

Metody oczyszczania gazów (nie tylko spalinowych): 1. Absorpcyjne 2. Adsorpcyjne 3. Spalanie (dopalanie) 4. Katalityczne Podstawowe pojęcia: absorpcja – proces pochłaniania gazu przez absorbent (ciecz rzadziej ciało stałe) zachodzący w całej jego objętości absorbat – składnik gazowy, który usuwany jest w drodze absorpcji absorber – aparat do przeprowadzenia procesu absorpcji adsorpcja – proces wiązania składnika (tzw. adsorbatu) z płynu (mieszaniny gazowej lub ...

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Przemiana termodynamiczna, ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fizycznego od stanu początkowego A do końcowego B; jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces termodynamiczny jest zw. równowagowym ( kwazistatycznym), jeśli jest inaczej, to proces jest zw. nierównowagowym (niekwazistatycznym). Proces termodynamiczny przebiegający od A do B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) układu ...

Dyfuzja gazów w płucach

dyfuzja gazów w płucach; przenika­nie gazów O2 i CO2 przez przegrodę pęcherzykoWo-włośniczkową odbywa się na poziomie pęcherzyków płuc­nych. Powierzchnię wymiany gazowej stanowi powierzchnia kapilarów płuc­nych przylegająca do pęcherzyków. D. g. w płucach jest uwarunkowana gradientem ciśnień...

Masy ziemne i skalne

Odspojony nadkład, → przerosty, niezbywalna część urobku, przemieszczane z wyrobiska górniczego na zwałowisko lub składowiska tymczasowe.

Roboty ziemne

R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

Budowla ziemna

BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np. w ały p rzeciw powodziowe,przegrody ziem ne zb io rn ik ó w , groblestawów lub k w ater zalew ow ych itp . o ra z w...