Gaz ziemny

Gaz ziemny

Czytaj Dalej

Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

Gaz ziemny Wydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 roku Kraje W petadżulach* Udział w świecie w % Świat 79687 100,0 Rosja 23233 29,1 Stany Zjednoczone Ameryki 20365 25,6 Kanada 7291 7,2 Wielka Brytania 2705 3,4 Polska 136 0.

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Gaz ziemny

Niektóre gatunki gazu ziemnego zawierają domieszkę siarkowodoru i innych związków siarki. Gaz ziemny jest nie tylko cennym i tanim paliwem, ale odgrywa doniosłą rolę jako surowiec dla przemysłu chemicznego.

Gaz ziemny

Jego wartość opałowa jest znacznie wyższa niż gazu koksowni­czego, co oznacza że spalenie danej masy gazu ziemnego da więcej energii niż spalenie tej samej masy gazu koksowniczego. Prowadzi to do kompli­kacji przy przestrajaniu sieci z gazu koksownicze­go na ziemny.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji paliw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.

Jakie jest znaczenie gazu ziemnego w wytwarzniu energii?

Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji pa­liw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.

Jak tworzy się gaz ziemny?

Gaz ziemny tworzy się na większych głębo­kościach niż ropa naftowa, przykładem może być proces powstawania złóż gazu ziemnego w połu­dniowej części Morza Północnego, który według geologów rozpoczął się w karbonie (300-286 min lat temu), kiedy to z materii organicznej w środo­wisku bagiennym zaczęły tworzyć się złoża węgla.

Wydobycie i wykorzystanie ROPY naftowej i GAZU ziemnego na świecie i w Polsce

Mogą one być w stanie ciekłym (ropa naftowa) lub gazowym (gaz ziemny).

Ropa naftowa i gaz ziemny

W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierają­ca gaz ziemny.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

"Proszę państwa do gazu"

Ponura, tragiczna rzeczywistość obozowa - rozładowywanie transportów z ludźmi

- Kanada idzie na rampę" do pracy przy rozładowywaniu trans"

portu z ludźmi; narrator-lagrowiec jest w jakiś sposób uprzywilejowany, bo zabrano go do pracy na rampę,

- Tadeusz widzi potworny obraz rampy, na którą wciąż...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Proszę państwa do gazu"

Ponura, tragiczna rzeczywistość obozowa - rozładowywanie transportów z ludźmi

- Kanada idzie na rampę" do pracy przy rozładowywaniu trans" portu z ludźmi; narrator-lagrowiec jest w jakiś sposób uprzywilejowany, bo zabrano go do pracy na rampę,

- Tadeusz widzi potworny obraz rampy, na którą wciąż...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

Gaz ziemny właściwy występuje w podziemnych złożach, bardzo często razem z ropą naftową. Zależnie od pochodzenia gaz ziemny stanowi mieszaninę homologów od metanu do pentanu, związków siarki, CO2, O2, H2, N2, He.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

Ropa naftowa i gaz ziemny występują w postaci podziemnych zbiorników (złóż). Obfite złoża ropy naftowej i gazu ziemnego występują także na Antarktydzie, jednak nie podlegają one eksploatacji w myśl konwencji z 1959 r.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

Gaz ziemny służy przede wszystkim jako surowiec energetyczny (jest tańszy od węgla kamiennego i ropy naftowej), oraz w małej skali jako surowiec w przemyśle chemicznym (m. Do niedawna stanowił on podstawowy surowiec energetyczny, w chwili obecnej jego znacznie maleje na rzecz gazu ziemnego i energii jądrowej.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Przewodnictwo elektryczne

– zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego. Ze względu na wielkość oporności elektrycznej właściwej materiały dzieli się na izolatory (dielektryki), półprzewodniki i przewodniki.

Pod względem mechanizmu mikroskopowego...

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

Są to procesy chemiczne zachodzące na elektrodach, jeśli elektrody te są połączone z zewnętrznym źródłem prądu stałego. Elektrody (najczęściej metaliczne) zanurzone są w roztworze elektrolitu lub w elektrolicie stopionym.

Anoda jest elektrodą połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu, a...

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - Praktyczne zastosowanie przewodnictwa elektrycznego cieczy

Jednym z praktycznych zastosowań przewodnictwa elektrycznego cieczy jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez kwas w ogniwach elektrycznych, np. w akumulatorze samochodowym. Innym przykładem może być zastosowanie właściwości elektrolizy w galwanoplastyce, galwanostegii i elektrolitycznym czyszczeniu...

Grzebiuszka ziemna, huczek ziemny

Występowanie: od nizin zachodniej Europy (Francja) po Ural, w stepach Kirgistanu aż po Morze Aralskie. W Europie Środkowej znajdywana bardzo rzadko. W Polsce na całym niżu, pod ochroną gatunkową.  

Środowisko: otwarte na suchych, piaszczystych glebach na terenach równinnych i pagórkowatych; często także...

Trzmiel ziemny

Wygląd: długość 2 cm. Brązowo-żółte paskowanie jest niejednolite i bardzo różne u poszczególnych osobników.  

Środowisko: leśne polany i przesieki w niższych i średnich położeniach górskich.

Występowanie: Europa oprócz pn. Skandynawii.

Liczebność: pospolity i liczny.

Rozród: zapłodnione...