Gardzienice Pierwsze

Gardzienice Pierwsze

Czytaj Dalej

Pierwsze cywilizacje

 

POWODY POWST.PIRWSZYCH CYW.-chęć stworzenia nowego miasta,chęć zamieszkania nowych lepszych terytoriów,chęć wynalenienia nowych rzeczy, które ułatwiłyby życie. 

OSIĄGNIECIA LUDU MEZOPOTAMI-Sumerowie:wynaleźli brąz,metal.Stop miedzi,cyny nadawał się do robienia broni.Wyn.pismo obrazkowe.Stworzyli...

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Prawdopodobnie pierwsze ssaki istniały na miliony lat przed prawdziwymi ptakami, ale były one zbyt małe i ukryte, aby zwrócić na siebie uwagę. Pierwsze ssaki, podobnie jak pierwsze ptaki, były to stworzenia, które walka o byt i ucieczka przed wrogiem zahartowała na twarde warunki życia i zimno.

Pierwsze ludy żeglarskie

Wspomnieliśmy już o pojawieniu się ludów semickich jako wędrowców i nomadów w okolicach Syrii i Arabii i mówiliśmy o tym, jak oni podbili Sumerię i ustanowili państwo akkadyjskie i pierwsze państwo babilońskie.

Pierwsze objawy autyzmu

W autyźmie ów proces porozumiewania się może być zaburzony już na poziomie pierwszego, przedwerbalnego kontaktu dziecka z matką. Wokalizacje typowe dla pierwszych miesięcy życia zdrowego dziecka (głużenie, gaworzenie) rzadziej występują u niemowląt z autyzmem.

Pierwsze kroki w firmie

Źródłem rozczarowania i stresu są dla pracowników pierwsze dni w pracy. Konsekwencją tego jest to, że pierwsze tygodnie pracy są dla nowicjusza "fazą ruchów chaotycznych".

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

), który jako pierwszy w historii filozofii położył nacisk wyłącznie na poznanie czysto intelektualne („empiria jest drogą głupców”) oraz na analizowanie zawartości umysłu, gdyż – zdaniem Parmenidesa - treści obecne w nim można uznać za tożsame z badanym bytem.

Pierwsze herezje chrystologiczne

Herezje są to błędy na temat bóstwa.

Herezje były już omawiane. Teraz tylko w bardzo wielkim skrócie przypomnimy sobie, że istnieją takie herezje na temat Bóstwa:

Subordynacjonizm – podporządkowanie. Orygenes posługiwał się tym językiem, ale nie dawał wiary

Monalizm – mówi, że Ojciec i Syn są tym...

Pierwsze wyznana wiary

Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa. To Synostwo Boże wyznawali pierwsi chrześcijanie.

Geneza i pierwsze doktryny polityczne

Na tej bazie powstały pierwsze systemy polityki gospodarczej: doktryna protekcjonizmu i merkantylizmu.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PIERWSZE POSIADŁOŚCI EUROPEJSKIE W AFRYCE ZACHODNIEJ. POWSTANIE LIBERII

Wolni Murzyni często nie potrafili przystosować się do życia w Anglii. Sharp zaproponował, by osiedlić ich w Sierra Leone, na zachodnim brzegu Afryki. Stworzono tutaj osiedle, które szybko się rozrastało. Tutaj również powstała baza brytyjska, która miała obsługiwać okręty zwalczające niewolnictwo...

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk.

Rodzina mała - Pierwsze dziecko, aż do czasu dorośnięcia dziecka

- do instytucji małżeństwa dołącza się rodzicielstwo

- zmiana organizacji życia, dochodzą obowiązki rodzicielskie

- współcześnie, gdy możemy regulować urodziny, istotną rolę odgrywa potrzeba ojcostwa i macierzyństwa

Choroba Alzheimera - Pierwsze objawy chorobowe

Może zaczynać się ona objawami trudnymi do zauważenia i nasilającymi się bardzo powoli. Osoba chora zaczyna zapominać podstawowych rzeczy, często związanych z wykonywanym zawodem lub też czynnościami dnia codziennego. Do zaburzeń pamięci dochodzą stopniowo zaburzenia związane z orientacją w...

PIERWSZE TYGODNIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Po napadzie na Belweder opadło wrzenie rewolucyjne. Gdy Wlk X odmówił udziału w tłumieniu -powstania, Rada Administracyjna przystąpiła do rozbrojenia i obezwładnienia ludu przez powołanie podporządkowanej burżuazji Straży Bezpieczeństwa. Twórcy powstania i żywioły radykalnie powstrzymały te zakusy...

Kozacy - Pierwsze wystąpienia antypolskie

Pierwsze antypolskie powstanie Kozaków pod wodzą K.

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i tam zaczęto organizować pierwsze oddziały powstańcze. Przez pierwsze dni walki kierownictwo sprawowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele.

Pierwsze państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. W pierwszej połowie wieku VII powstało państwo Samona.

Pierwsze miasta

Pierwsze większe osiedla miejskie powstaly na Bliskim i Środkowym Wschodzie - w Mezopotamii i w dolinie Indusu. Poza tym w Ur, za panowania króla Ur-Nammu, spisano pierwszy kodeks prawny.

Pierwsze państwa słowiańskie

Pierwsze państwa słowiańskie : państwo Samona ( Vll w. Stopniowo zaczęły się tworzyć pierwsze związki polityczne - plemiona .

Początki renesansu we Włoszech i jego pierwsze echa za Alpami

powstała jednak na północ od Alp pierwsza wielka synteza historyczna nowej epoki, dostosowująca myśl Petrarki do dziejów innego kraju, a zarazem twórczo Ją rozwijająca: koncepcja Jana Długosza (1415-1480), która z kolei wiek później, dzięki skrótowej kompilacji Marcina Kromera (1512-1589), wejdzie do myśli zachodnioeuropejskiej.