Węzły pachowe boczne

Węzły pachowe boczne (nodi lymphatici axillares laterales) w liczbie 3—5 leżą powierzchownie, przyśrodkowo i do tyłu od części dolnej /. pachowej, układając się wzdłuż brzegu bocznego jamy pachowej . Naczynia doprowadzające tej grupy zbierają limfę z całej kończyny z wyjątkiem tej części...

Węzły pachowe piersiowe

Węzły pachowe piersiowe (nodi lymphatici axillares pectoralcs) przylegają do ściany przyśrodkowej jamy pachowej. Przeciętnie w liczbie 4—5 układają się one wzdłuż brzegu wolnego. piersiowego większego na zębach m. zębatego przedniego. Są to węzły powierzchowne, które można wyczuć...

Węzły pachowe podłopatkowe

Węzły pachowe podłopatkowe (nodi lymphatici axillares subscapulares) przeciętnie w liczbie 4—6 przylegają do tylnej ściany jamy pachowej i towarzyszą naczyniom piersiowo-grzbietowym i pod łopatkowym. Od tyłu przez otwory pachowe dochodzą do nich naczynia chłonne z okolicy grzbietowej tułowia...

Węzły pachowe środkowe

Węzły pachowe środkowe (nodi lymphatici axillares centrales) są jedynymi, które nie przylegają bezpośrednio do mięśniowej ściany pachy. Węzły te w liczbie 3 —5, często duże, są objęte tkanką tłuszczową części środkowej jamy pachowej; są one położone przyśrodkowo od ż...

Węzły pachowe szczytowe

Węzły pachowe szczytowe (nodi lymphatici axillares apicales), zwane też pod-obojczykowymi. leżą w tkance tłuszczowej wierzchołka piramidy pachowej. Występują one w zmiennej liczbie 6 do 8.

Węzły szczytowe położone są poniżej obojczyka i przyśrodkowo od ż. pachowej, przylegając do pierwszego...

Węzły chłonne piersiowo-nabrzuszne

Węzły chłonne piersiowo-nabrzuszne nodi lymphatici thoraco-cpigasbici) w liczbie 2—6 leżą na powięzi m. zębatego przedniego wzdłuż n. piersiowego długiego. Pobierają one limfę z dolnych części gruczołu sutkowego oraz z bocznej ściany tułowia i. podobnie jak ż. piersiowo-nabrzuszna. do swego...

Naczynia i węzły chłonne przepony

Naczynia chłonne przepony wytwarzają dwa sploty, jeden na górnej, drugi na dolnej powierzchni; są one silnie rozwinięte zwłaszcza w częściach pokrytych opłucną i otrzewną. Naczynia obu powierzchni łączą się z sobą licznymi gałęziami przeszywającymi i stosunki te mają duże znaczenie w...

Węzły chłonne śródpiersiowe przednie

Węzły chłonne śródpiersiowe przednie (nodi lymphatici mediastinales anteriores) leżą w jamie przedniej śródpicrsia, począwszy od przepony aż do górnego otworu klatki piersiowej. Dolne leżą nieco w lewo i do przodu od ż. głównej dolnej między osierdziem a przeponą ', większość na grasicy...

Węzły chłonne śródpiersiowe tylne

Węzły chłonne śródpiersiowe tylne  przeciętnie w liczbie 8—12 (Bartels) układają się wzdłuż aorty piersiowej i przełyku. Ich naczynia doprowadzające wychodzą z przełyku, tylnej części osierdzia oraz przepony i wątroby. Naczynia odprowadzające wytwarzają pień śródpiersiowy tylny (truncus...

Węzły chłonne śródpiersiowe środkowe

Węzły chłonne śródpiersiowe środkowe (nodi lymphatici mediastinales centrales) obejmują grupę węzłów tchawiczo-oskrzelowych górnych i dolnych (nodi lymphatici tracheobronchiales superior es et inferior es) oraz dolnych przy tchawi czy ch (nodi lymphatici paratracheales inferiores : górne zaliczyliśmy do...

POWIERZCHOWNE NACZYNIA I WĘZŁY

Na przednio-bocznej ścianie brzucha naczynia chłonne skórne biegną na ogół wzdłuż dróg żylnych. Naczynia nadpępkowej części ściany brzucha prowadzą wzdłuż ż. piersiowo-nabrzusznej ku górze do węzłów pachowych piersiowych, naczynia zaś podpępkowej części skóry brzucha wiodą ku dołowi...

GŁĘBOKIE NACZYNIA I WĘZŁY ŚCIANY BRZUCHA

Podpowięziowe naczynia chłonne ściany brzucha i miednicy towarzyszą naczyniom krwionośnym. W przedniej ścianie brzucha węzły chłonne leżą przeważnie wzdłuż ż. nabrzusznej dolnej jako węzły chłonne nabrzuszne (nodi lymphatici epigastrici). W liczbie 3—4 układają się one wzdłuż dolnego...

Węzły chłonne trzewne

 Węzły chłonne trzewne (nodi lymphatici coeliaci) przeciętnie w liczbie około 10 leżą na aorcie brzusznej u początku tętniczego pnia trzewnego i t. krezkowej górnej. Stanowią one końcową «stacje» filtracyjną naczyń chłonnych całego przewodu żołądkowo-jelitowego, wątroby, trzustki oraz...

Węzły chłonne lędźwiowe

Węzły chłonne lędźwiowe (nodi lymphatici lumbales) przeciętnie w liczbie 20—30 leżą po obu stronach oraz do przodu od aorty, jak również na ż. głównej dolnej. Są one ostatnią stacją dla limfy kończyn dolnych, jak również parzystych narządów jamy brzusznej i miednicy. Ich naczynia doprowadzające...

Węzły chłonne biodrowe

Węzły chłonne biodrowe (nodi lymphatici iliaci) w zmiennej liczbie 4—10 układają się wzdłuż naczyń biodrowych zewnętrznych oraz wspólnych. Głównie przyjmują one limfę z głębokich węzłów pachwinowych z kończyny dolnej), poza tym z niektórych głębokich naczyń chłonnych ściany brzucha oraz z...

Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne

Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne (nodi lymphatici iliaci interni) przeciętnie w liczbie 10—12 leżą w otoczeniu naczyń krwionośnych biodrowych wewnętrznych. Do nich uchodzą głębokie naczynia chłonne ściarn miednicy, które z okolicy pośladkowej wstępują do miednicy, jak również naczynia trzew...

Węzły chłonne krzyżowe

Węzły chłonne krzyżowe (nodi lymphatici sacrales) leżą na powierzchni miednicznej kości krzyżowej, układając się wzdłuż t. krzyżowej pośrodkowej. Ich naczynia doprowadzające pobierają limfę głównie z tylnej ściany miednicy i odbytnicy. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów biodrowych...

Węzły chłonne wątrobowe

Węzły chłonne wątrobowe (mdi lymphatici hepatici) leżą we wnęce wątroby oraz w więzadle wątrobowo-dwoinastniczym. Naczynia doprowadzające tych węzłów przyjmują limfę zarówno z naczyń głębokich, jak również z powierzchni trzewnej wątroby. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów trzewnych...

Węzły chłonne krezkowe

Węzły chłonne krezkowe (nodi lymphatici mesenterici) występują w bardzo zmiennej liczbie 100 do 200, położone między obu blaszkami krezki jelita cienkiego (czczego i krętego). Naczynia doprowadzające rozpoczynają się w kosmkach, tworzą sploty w ścianie jelita i parokrotnie są przerywane przez...