Garda (jezioro)

Garda (jezioro)

Czytaj Dalej

CASTIGLIONE, m. we Włoszech (Lombardia), na płd. od jeziora Garda

Gdzie 5 VIII 1796 Bonaparte rozbił austr. armię Wurmsera. Na pomoc oblężonej przez Francuzów Mantui ruszyła armia austr., posuwając się kilku kolumnami. Bonaparte zdołał pokonać 3 VIII pod Lonato kolumnę Quas-danovicia i zwrócił się ku głównym siłom przeciwnika pod rozkazami Wurmsera. Austriacy...

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Gardno, Łebsko, Jamno.

Jeziora

Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni ziemi i nie mający bezpośredniego położenia z morzem. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej na lądach.

Jeziora są zasilane wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi.

Aby jeziora mogły...

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami...

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. 57% powierzchni kraju), Parana, Sao Francisco. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.in. Igacu. Liczne jeziora (gł. lagunowe): Patos, Mirim.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Łebsko, Gardno, powstają również wskutek podnoszenia się poziomu wód gruntowych wywołanego podnoszeniem się poziomu morza.

Geneza i ewolucja jezior świata

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają około 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, to jest około 1,8 % powierzchni lądów i stanowią 0,019 % ogólnych zasobów atmosfery, lokalnie jeziora odgrywają...

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich.

b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na...

Rzeki, jeziora, lodowce

Rodzaje erozji:

- wgłębna(rzeka wcina się w głąb podłoża),

- boczna(rzeka wcina się w bok koryta),

- wsteczna(cofa się ściana skalna; w górach).

kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą

Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek:

a) bieg górny,

b) bieg środkowy,

c) bieg...

Typy jezior polskich

Jeziora polodowcowe: - nizinne - rynnowe(powstałe w zagłębieniach wyżłobionych przez rzeki polodowcowe) - Wigry, Gopło, Raduńskie, Hańcza, Miedwie - morenowo-zaporowe (powstałe między wałami moren) - Śniardwy, Mamry - wytopiskowe (powstałe z wytopienia brył martwego lodu)- "oczka" - Białe - górskie - morenowe - Toporowe Stawki - cyrkowe - Czarny Staw, Wielki Staw - inne - przybrzeżne - Łebsko, Gardno, Sarbsko - zakolowe - starorzecza - jezioro ...

Typy jezior na świecie

U wybrzeży Bałtyku utworzyły się dwa typy jezior: deltowe (Dąbie, Druzno) - powstałe w wyniku akumulacyjnej działalności Odry i Wisły, prowadzącej do rozrastania się ich obszarów deltowych - oraz przybrzeżne - utworzone z dawnych zatok morskich przez ich odcinanie mierzejami, budowanymi przez prądy przybrzeżne (Łebsko, Jamno, Gardno).

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Południowo-Zachodnia Azja to rejon zdominowa­ny przez gorące pustynie i wysokie, surowe góry. Według IUCN, w 1990 r. znajdowało się tam jedy­nie 117 obszarów chronionych. Połowa z nich poło­żona jest na terytorium Iranu, między innymi są to mokradła Parku Narodowego Jezioro Uromieh -siedlisko...

Jeziora, rzeki i strumienie

Woda jest substancją podstawową dla rozwoju życia. Istnieje wiele typów słodkowodnych zbiorników i cieków wodnych. Są one środowiskiem życia niezwykle różnorodnej fauny i flory. Większość zwierząt żyjących w wodach słodkich, włączając w to ryby i małe bezkręgowce, powstała w morzu i...

Czym są jeziora?

W jeziorach kuli ziemskiej znajdu­je się czterokrotnie więcej wody niz we wszystkich rzekach. Jednak żywot jezior jest stosun­kowo krótki. Bez stałych dostaw świeżej wody szybko zniknęłyby z powodu parowania, zamulania i wypływających strumieni. Geografowie różnie klasyfikują jeziora, na przykład...

Co to są jeziora tektoniczne?

Uskoki tektoniczne oraz ruchy skorupy ziemskiej przyczyniły się do powstania największego je­ziora na świecie, Morza Kaspijskiego, oraz naj­głębszego na kuli ziemskiej, leżącego na Syberii, jeziora Bajkał. Morze Kaspijskie leży w depresji, z zachodu ograniczonej pasmem Kaukazu, zaś ze wschodu...

Co to są jeziora wulkaniczne?

Najczęściej spotykanym rodzajem tego typu je­zior są zalane wodą kratery wulkanów. Do naj­większych należy słynne Crater Lake na wulka­nie Mazama w stanie Oregon (USA). Crater Lake powstało około 6600 lat temu, ma średnicę długo­ści 10 km oraz głębokość 589 metrów. Czasami potoki lawowe...

Co to są jeziora polodowcowe?

Na pół­kuli północnej najczęściej można spotkać jeziora uformowane przez lodowce w okresie ostatnie­go zlodowacenia. Olbrzymia większość jezior w Polsce powstała w ten właśnie sposób, podob­nie jak około 60 tysięcy jezior Finlandii oraz jeziora alpejskie. Lodowce ostatniego zlodowacenia...

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami. Podobne zjawisko występuje na obszarach boga­tych w złoża soli.

Co to są słone jeziora?

Większość jezior wypełnionych jest wodą słodką, stale dostarczaną przez źródła i strumienie. Jednakże jeśli dopływ i odpływ słodkiej wody jest ograniczony, staje się ona coraz bardziej nasycona związkami mineralnymi, pochodzącymi z erozji otaczających jezioro skał. Jednocześ­nie w wyniku...

Co to są sztuczne jeziora?

Sztuczne jeziora to stworzone przez człowieka zbiorniki wodne, wykorzystywane do składowa­nia wody dla celów użytkowych, przemysłowych lub dla zasilania hydroelektrowni. Zbudowane przez człowieka zbiorniki mogą być różnej wiel­kości, a największe z nich to Jezioro Nassera, powstałe w wyniku...