Garbniki roślinne

Czytaj Dalej

Strefy roślinne świata

 

T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

Formacje roślinne na Ziemi

Wszystkie organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Ro­śliny i zwierzęta żyjące na określonym terenie o charakterystycznych dla niego warunkach bytowania tworzą biocenozę. Wyróżniamy biocenozy lądo­we i wodne...

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

Świat roślinny strefy umiarkowanej

Charakterystyczną cechą roślinności strefy umiarkowanej jest jej duża różnorodność uzależniona od wilgotności. Obszary o suchych klimatach kontynentalnych porasta bezdrzewna formacja roślinna zwana stepem, zaś tereny będące pod wpływem wilgotnych klimatów morskich - las liściasty, mieszany lub...

Piętra roślinne w górach

Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

Produkcja roślinna i zwierzęca

Produkcja roślinna ;

Zboża - zbożami obsiane jest ok. 60% gruntów ornych. Największe znaczenie mają; - Pszenica – około 20% gruntów ornych jest obsianych tym zbożem. Jest zbożem o

dużych wymaganiach glebowych.

Jęczmień – jest zbożem głównie paszowym, a...

FLORA TATR - Zespoły roślinne piargów

W piętrze kosówki, a także powyżej, nagromadzają się wskutek kruszenia się skał stożki piargów, na których panują dość trudne warunki dla życia roślin. Wyróżniamy tu tworzący się na piargach wapiennych zespół Papavereto-Cerastietum latifolii występujący w piętrze kosodrzewiny i piętrze halnym...

Formacje roślinne - FORMACJE DRZEWIASTE

Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. Występuje piętrowy układ roślinności. Zwarta...

Formacje roślinne - FORMACJA KRZEWIASTA

Tworzą je twardolistne krzewy występujące w klimatach o suchym lecie i deszczowej zimie. Charakterystyczne drzewa tej formacji to: oliwki, dęby korkowe, pinie, kasztany jadalne, cedry. Występuje makia, którą tworzą gęste zarośla niskich krzewów i drzew: pistacji, mirtów, oleandrów, jałowców i bukszpanu...

Formacje roślinne - FORMACJA TRAWIASTA

Naturalne ekosystemy, stanowiące zróżnicowane środowisko, rozwinęły się a nizinach i wyżynach, gdzie jest mało opadów lub jest uboga gleba, by mogły tam rosnąć drzewa. Formacje trawiaste- stepy występują w Ameryce Północnej (prerie), w Ameryce Południowej (pampasy) i w środkowej Eurazji. Rozwój...

Formacje roślinne - FORMACJA PUSTYNNA

Typowe dla niej są kserofity (suchorosty). Roślinność występuje głównie w oazach. Przedstawicielami tej formy są suche ostre trawy, kolczaste i liczne sukulenty (gatunki suchoroślowe): w Afryce aloesy, w Ameryce kaktusy i opuncje. Spotyka się też rozchodniki, drzewa butelkowe, tamaryszki, akacje i palmy...

Formacje roślinne - W GÓRACH

Występuje piętrowość klimatyczno- roślinna. Piętra roślinne w górach są odpowiednikami stref roślinnych zależnych od szerokości geograficznej. Najniższe piętro zajmują lasy liściaste, wyżej lasy iglaste, krzewiaste karłowate zarośla i hale wysokogórskie. Roślinność wysokogórska występująca...

Szata roślinna Polski

Polska płn. - wsch. - przewaga drzew iglastych

Niż Środkowo Polski - przewaga drzew liściastych

Polska płd. - roślinność górska

Polska płd. - wsch. - roślinność stepowa

Typy lasów:

§ bory - iglaste z przewagą sosny; największa powierzchnia ok. 78%, mieszane

§ grędy - (wielogatunkowe lasy...

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i...

Hormony roślinne

Regulacja wzrostu i rozwoju. Hormony roślinne są związkami organicznymi produkowanymi w jednej części rośliny i przenoszonymi do innej części, gdzie wywołują reakcję fizjologiczną. Niezwykle małe stężenia. Każdy z hormonów roślinnych wywołuje wiele różnych reakcji. Ponadto skutki działania...

Hormony roślinne - Auksyny

Kwas indolilooctowy (IAA)- struktura podobna jak aminokwasu tryptofanu, z którego jest syntetyzowany. IAA jest syntetyzowany w merystemie wierzchołkowym pędu, młodych liściach i nasionach. Nie jest on przewodzony ani w ksylemie, ani w floemie, natomiast przemieszcza się w roślinie poprzez protoplasy komórek...

Hormony roślinne - Gibereliny

Po raz pierwszy pojawia się ta nazwa przy odkryciu choroby ryżu “zwariowana choroba siewek”- nadmierny wzrost, wycieńczenie, przewracanie się i obumieranie. Gibereliny uczestniczą wielu normalnych czynnościach roślin.

Skomplikowana budowa chemiczna, złożona z pięciu pierścieni. Odkryto przeszło 70...

Hormony roślinne - Cytokininy

Te aktywne substancje wykryto w mleku kokosowym i sterylizowanym w autoklawie DNA spermy śledzia. Wyizolowano tę aktywną substancję i nazwano cytokininą- ponieważ stymuluje ona podziały komórkowe (cytokinezę). Później wyodrębniono pierwszą cytokininę i nazwano zeatyną ( z kukurydzy). Cytokininy mają...

Hormony roślinne - Etylen

To jedyny gazowy hormon roślinny wywołuje różne skutki fizjologiczne. Jest bezbarwny i pachnie podobnie jak eter. Jego synteza zachodzi w kilku miejscach w roślinie: w węzłach łodyg, w dojrzewających owocach i w starzejących się tkankach (jesienne liście).

· główna rola w procesach starzenia (proces...

Hormony roślinne - Kwas abscysynowy ABA

Wywołuje stan spoczynku pąków i nasion oraz inne reakcje fizjologiczne.

Jest to pojedynczy związek, a nie grupa związków pokrewnych, ma sześciowęglowy pierścień z licznymi grupami bocznymi.

Jego synteza zachodzi w liściach, czapeczce korzeniowej i łodydze, przy czym jest transportowany w tkance...