Garbatella (metro w Rzymie)

Garbatella (metro w Rzymie)

Czytaj Dalej

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

 

I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA PANOWANIA(p.Ch.):Romulus753-715,Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz672-640,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary616-578,Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny534-509.SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się związek...

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA

PANOWANIA(p.Ch.):Romulus 753-715 , Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz 672-640 ,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary 616-578 , Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny 534-509. 

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się...

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

Sojusz wojskowy i polityczny Nie­miec, Włoch i Japonii zapoczątko­wany podpisaniem 25 października 1936 r. przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia...

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - UTWORY HORACEGO - CHARAKTERYSTYKA

Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne („List do Pizona”), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej.

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną.

Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych:

epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

Rzym występuje na widownię dziejów

Czytelnik mógł zauważyć ogólne podobieństwo w dziejach tych wszystkich cywilizacji, chociaż rozdzielały je góry na północno-zachodniej granicy Indii i jeszcze większe w Azji  środkowej. Najpierw przez tysiące lat kultura heliolityczna rozszerzała się na wszystkie ciepłe i żyzne doliny wielkich rzek...

Rzym i Kartagina

Wielka walka między Rzymem a Kartaginą, tzw. wojny punickie, zaczęła się w r. 264 przed Chr.W tym samym roku Asoka obejmował rządy w Beharze, a Szi-Hwang-Ti był jeszcze małym dzieckiem. Muzeum w Aleksandrii wrzało rzetelną pracą naukową, a barbarzyńscy Gallowie byli teraz w Azji Mniejszej i ...

Między Rzymem a Chinami

Drugi i pierwszy wiek przed Chr. to nowa faza w historii ludzkości. Mezopotamia i wschodnie pobrzeże Morza Śródziemnego przestały być centrum. Zarówno Mezopotamia, jak i Egipt były jeszcze krajami urodzajnymi, gęsto zaludnionymi i żyjącymi w dobrobycie, ale już nie panowały nad  światem. Punkt...

Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

- cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej

- szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa

- Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji

- przyłączenie...

Ekspansja Rzymu

1. Przyczyny podbojów rzymskich

- chęć zdobycia nowych ziem pod uprawę

- chęć wzbogacenia się

- prawo do triumfu

- wojny rodzą kolejne wojny

2. Do 264 r p.n.e. trwał podbój Italii, po 264 r p.n.e. rzymianie podbijali tereny poza Italią.

3. Armia rzymska składała się z legionów składających...

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU. USTRÓJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ

1. Społeczeństwo Rzymskie

a) arystokracja (najbogatsza, wpływowa, posiadała władzę - nobilowie) nobilowie - właściciele latyfundiów, ekwici - bogaci przedsiębiorcy, kupcy, należeli do centurii nazwy

b) chłopi - w wyniku wojen ich sytuacja pogarszała się, często uciekali do miast, gdzie stanowili...

RELIGIA I KULTURA RZYMU

1. Rzymianie przyswoili sobie religię greków, mity, wyobrażenia bogów, nadając im własne imiona.

2. Rozwój chrześcijaństwa na ziemiach imperium rzymskiego w 380 r dekretem Teodezjusza Wielkiego stało się religią państwową.

3. Poezja rzymska

- Wergiliusz - "Georgik", "Eneida"

- Horacy - był...

Historia Rzymu - Informacje Ogólne

Starożytny Rzym dol. Padańska, r. Rubikon, ludy: Italiowie, Etruskowie. Ustrój zbliżony do Grecji (masa państewek). W trakcie podbojów Rzym podbija pozostałe państewka, tworząc Italię. 753 r. p.n.e.- założenie Rzymu przez Romulusa - pierwszego króla. Ostatni król - Tarkwiniusz pyszny, wygnany. 509 -...

Kultura Rzymu - Poezja

Jej rozkwit przypadł na czasy panowania Oktawiana. Wergiliusz był autorem sielanek Georgik. Napisał też epopeję patriotyczną Eneida. Horacy to autor licznych utworów lirycznych o różnorodnej tematyce i nastroju. Pisał wiersze refleksyjne, pieśni, poezje patriotyczne. Osiągną mistrzostwo poezji lirycznej...

Kultura Rzymu - Historiografia

W tej dziedzinie też wyróżnić możemy trzy wielkie osoby. Juliusz Cezar napisał dzieła O wojnie galijskiej, O wojnie domowej. Tytus Liwiusz pisał dobrym językiem i zajmująco lecz był mało krytyczny i nie odróżniał baśni od legend. Napisał on dzieło o historii Rzymu. Tacyt był autorem utworów...

Kultura Rzymu - Rzeźba

Rzymianie byli naśladowcami greków. Ale w rzeźbie osiągnęli o wiele więcej, a konkretnie w rzeźbie portretowej. Nie bali się pokazywać brzydoty, starości albo wulgarności modela. Posągi pokazywały ludzi ubranych.

Kultura Rzymu - Sztuka wymowy

Bardzo ważną dziedziną w życiu rzymian była sztuka wymowy. Była to osobna dziedzina prozy i odgrywała ważną rolę w karierze polityka. Bezwzględnie najlepszym w tej dziedzinie mistrzem był Marek Tuliusz Cycero. Wygłaszał on mowy sądowe i polityczne.

Kultura Rzymu - Architektura

W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych...

Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych...

Kultura starożytnego Rzymu

Na początku swego istnienia państwo rzymskie pozostawało daleko w tyle za Grecją - kolebką antycznej kultury. W późniejszym okresie rzymianie dogonili Greków ,a w niektórych dziedzinach nawet ich prześcignęli. Okres cesarstwa był pod względem kulturalnym bogatszy i ciekawszy ,aniżeli okres republiki...