Garbas (jezioro w powiecie suwalskim)

Garbas (jezioro w powiecie suwalskim)

Czytaj Dalej

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

Jest autorem słynnego powiedzenia : „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” : Co więcej, polszczyzna Reja jest czysta, pozbawiona całkowicie wyrazów obcego pochodzenia.

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Sensa-cyjno-kryminalne fabuly jego powiesci sluza przede wszystkim do ukazania zlozonosci ludzkiej psychiki.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska...

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Największymi jeziorami na świecie są: Morze Kaspijskie o powierzchni 371 tyś.

Co możesz powiedzieć o Martinie Heideggerze? Do jakiego kierunku filozoficznego zaliczyłbyś jego filozofię?

Martin Heidegger (1889-1976), Filozof niemiecki, profesor uniwersytetów w Marburgu i we Fryburgu, jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu, jednej z najpopularniejszych doktryn filozoficznych XX wieku, zapoczątkowanej przez duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda. Heidegger...

Co możesz powiedzieć o systemie filozoficznym Edmunda Husserla? Kto w Polsce reprezentował jego metodę?

EDMUND HUSSERL (1859–1938), filozof niemiecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. Początkowo zajmował się filozofią matematyki, głównie problematyką filozoficznych podstaw logiki; dokonał ostrej krytyki psychologizmu w logice. W późniejszym okresie (1901–13) rozszerzył zakres badań na teorię...

Co możesz powiedzieć o głównych założeniach filozofii Henri Bergsona?

BERGSON (1859–1941), filozof francuski, najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je...

Różne oblicza konsumpcji - „Pokaż mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”, czyli konsumpcja na pokaz

Zastanawiając się nad fenomenem konsumpcji i nad tym, co powoduje, iż dla wielu ludzi jej przejawy stają się podstawowym elementem życia, można pokusić się o konkluzję, że jedną z najważniejszych cech konsumpcji jest jej zdolność do identyfikowania  i klasyfikowania ludzi.  Kupowane przez nas...

Jeziora

Fazy rozwoju i zaniku jezior: młodość: misa posiada stan pierwotny o kamienistym żwirowym lub piaszczystym dnie, ubogie we florę i faunę dojrzałość: osadzanie się mułu na dnie toni jeziornej, rozwój życia organicznego, kształt misy nieco zmodyfikowany starość: pierwotne formy misy zanikają, osady na całym dnie, rozwój flory na całej powierzchni, duże spłycenie zanik: wypełnianie głębi jeziora mułem, tworzenie się torfu i ...

Brazylia - Rzeki i jeziora

57% powierzchni kraju), Parana, Sao Francisco.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Wielkie jeziora i ich pochodzenie Jezioro Powierzchnia w km2 Największa głębokość w metrach Pochodzenie KaspijskieWiktoriiAralskieTanganikaNiasa (Malawi) Występowanie jezior uwarunkowane jest specyficznym ukształtowaniem powierzchni, tj.

Geneza i ewolucja jezior świata

Kolejne rodzaje jezior to; jeziora kosmiczne - powstałe wskutek upadku meteorytów na powierzchnię Ziemi jeziora eoliczne - powstałe w wyniku wywiania przez wiatr piasku i tworzenia mis deflacyjnych jeziora polodowcowe - powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich - jeziora morenowe - powstałe w wyniku wytworzenia bryły lodu w zagłębieniach moreny dennej jeziora rynnowe - powstałe w wyniku ...

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego.

Krajobraz Pojezierza Suwalskiego jest typowym krajobrazem młodoglacjalnym.

Elementy tej...

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na obszarach zarówno moreny dennej, jak i moren czołowych w wyniku nierównomiernej akumulacji osadów morenowych; mają one rozwiniętą linię brzegową oraz dużą powierzchnię, np.

Rzeki, jeziora, lodowce

polodowcowe: oczka - wytopione z brył martwego lodu lub powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód roztopowych w lądolodzie rynnowe - wypełniające podłużne, powstałe w wyniku erozyjnej działalności rzek płynących pod ciśnieniem hydrostatycznym pod lądolodem lub lodowcem morenowe - powstałe wskutek wypełnienia wodą zagłębień na obszarach moreny dennej i czołowej; duża powierz.

Typy jezior polskich

Jeziora zajmują 1% powierzchni kraju. Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

Typy jezior na świecie

9300 jezior o powierzchni większej od 1 ha.

Co można powiedzieć o zmiennej w próbie, jeśli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość?

Jeżeli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość to znaczy, że brak jest zróżnicowania w próbie, czyli wszystkie wartości cechy są jednakowe.

Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.