Garbarnia Kraków w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej

Czytaj Dalej

HOME GUARD - straż krajowa

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

KRAJOWY URZĄD PRACY

Prezes Krajowego Urzędu Pracy przy pomocy Krajowego Urzędu Pracy wykonuje zadania: realizuje politykę państwa w zakresie rynku pracy, inicjuje i stosuje instrumenty polityki rynku pracy poprzez zawieranie z organami zatrudnienia kontraktów na realizację zadań określonych w ustawie, realizuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, współdziała z jednostkami samorządu ...

PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga ustalić właściwe podatki, prowadzić politykę fiskalną W proporcji do PKB w cenach bieżących podaje się wysokość: Deficytu budżetowego – nadwyżka wydatków nad wpływami budżetu centralnego i budżetów lokalnych Skonsolidowanego deficytu sektora publicznego – obejmuje dodatkowo saldo sektora ubezpieczeń społecznych Długu publicznego – krajowego i ...

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Do znakowania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody EAN – 13 zaczynające się od cyfry 2.

Numery 27 – dotyczą towarów ważonych lub o zmiennej ilości,

23 – dotyczy towarów z oznaczoną ceną.

Wymienione prefiksy oznaczają towary będące w obrocie ogólnokrajowym. Po symbolu prefiksu następuje numer...

Karty Kanban - Kolorowe piłki, żetony, liczydła

Gdy w linii montażowej w Fabryce Silników koncernu KAWASAKI zapas danej części osiąga wartość graniczną, montażysta przesyła kolorową piłeczkę do stanowiska wykonawczego, informując tym samym o konieczności produkcji tej właśnie części.W wytwórni sprzętu komputerowego w :Minneapolis stosuje się...

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - Definicja „blackoutu”

"Blackout" – tak nazywamy przerwę w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej części, powodującą zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej na dużym obszarze. Przyczyny i przebieg tego zjawiska są w każdym przypadku inne, natomiast można mówić o podobnym generalnym schemacie rozwoju awarii...

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - „Blackout” z 4 listopada 2006

i służby dyspozytorskie sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) była w pełni kontrolowana i nie dopuszczono do dalszego podziału systemu.

Prawo europejskie a prawo krajowe

Ustawy oraz inne akty prawa krajowego;   Teorie uzasadniające zasady prymatu: Teoria Monistyczna Hegel Nie ma czegoś takiego jak porządek prawa międzynarodowego, bo to jest tak naprawdę zewnętrzne prawo krajowe Prawo międzynarodowe jest hierarchicznie niższe niż Prawo Krajowe Ujęcie Internacjonalistyczne Kelsen Prawo międzynarodowe jest osobnym porządkiem prawnym, dla którego ...

Metody zbliżania prawa krajowego

Gdyby systemy prawne państw pozostały całkowicie odmienne, to Wspólny Runek nie mógłby sprawnie działać, prawa krajowe bowiem stawałyby się barierami, utrudniającymi swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitałów Stosowane są cztery podstawowe sposoby zbliżania do siebie praw państw członkowskich.

Metody zbliżania prawa krajowego - UNIFIKACJA

Metoda najbardziej władcza, Polega na bezpośrednim zastępowaniu norm prawa krajowego przez normy prawa wspólnotowego, Typowym aktem stosowanym w tym celu jest rozporządzenie, Istotą „starego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw członkowskich była właśnie unifikacja, mająca na celu przyjmowanie identycznych przepisów w całej Wspólnocie,

Metody zbliżania prawa krajowego - HARMONIZACJA

nstytucje wspólnotowe nie tworzą norm materialnego prawa krajowego, a określają jedynie jego cele, Zadaniem państw członkowskich staje się znalezienie odpowiedniego sposobu dostosowania aktu wspólnotowego do własnej kultury prawnej, tradycji i obowiązujących już ustaw, Typowym aktem służącym harmonizacji praw jest dyrektywa, Istotą „nowego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw są właśnie dyrektywy,

Metody zbliżania prawa krajowego - KOORDYNACJA

Formułowanie mało władczych programów współpracy oraz odbywanie konsultacji,

Stosowana jest gdy interesy państw członkowskich oraz ich systemy prawne bardzo się pomiędzy sobą różnią,

Aktem wspólnotowym bywa w tym zakresie zalecenie.

Metody zbliżania prawa krajowego - STRUKTURALIZACJA

Tworzenie struktur finansujących przemiany w celu uzyskania trwałych podstaw zbliżania systemów prawnych i sytuacji faktycznych, istniejących w poszczególnych państwach,

Przykładem takiego rozwiązania mogą być wspólnotowe fundusze strukturalne .