Garbage can model

Czytaj Dalej

LUGER PARABELLUM MODEL 1908 (P08) - pistolet

W końcu XIX wieku niemiecki ru­sznikarz Georg Luger zmodyfiko­wał pistolet Borchardta z 1894 r. (m.in. zwiększając kaliber z 7,65 mm do 9 mm). Zakłady Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM) rozpoczęły seryjną pro­dukcję. Po dalszych udoskonale­niach konstrukcji pistoletu, w 1908 r. wprowadzono go do...

Model atomu Bohra

Do roku 1910 znano wiele wyników eksperymentalnych, które wskazywały na to, że atomy zawierają elektrony (np. zjawisko fotoelektryczne). Ponieważ w normalnych warunkach atomy są elektrycznie obojętne, a zatem muszą one mieć ładunek dodatni równy ujemnemu. Ponieważ masa elektronów jest bardzo mała w...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL EKONOMICZNY

(Teoria ekonomii) - przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany w kategoriach efektywności użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie schumpeterowskie...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL FINANSOWY

(Analiza finansowa przedsiębiorstwa) - przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a niejako zestaw materialnych czynników produkcji, cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRODUKCYJNY

Technologiczny (Nauki techniczne) - przedsiębiorstwo to układ techniczny przetwarzający energię i materię w produkt o założonych parametrach użytkowych przedsiębiorstwo nie wytwarza wartości dodanej lecz musi najpierw wyprodukować dobra lub usługi.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL ORGANIZACYJNY

(Organizacja i zarządzanie) - przedsiębiorstwo to jednostka zorganizowana - szczególny przypadek instytucji podlegającej zasadom racjonalnej organizacji występują procesy decyzyjne - podstawowa przesłanka uznania modelu organizacyjnego za wiodący w formułowaniu interdyscyplinarnej teorii przedsiębiorstwa

Modele przedsiębiorstwa - MODEL CYBERNETYCZNY

(Cybernetyka, logistyka) - przedsiębiorstwo to układ złożony, podobny do żywego organizmu, kierujący się kryterium najdłuższego zachowania przy życiu traktowane jako system względnie odosobniony w otoczeniu, posiadający szereg wewnętrznych, oddziaływujących na siebie podsystemów.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL SOCJOPSYCHOLOGICZNY

Behawioralny (Socjologia, psychologia) -przedsiębiorstwo to system społeczny - jednostki, grupy, ich zachowania, motywacje, wzajemne relacje itp. głównym aktywem przedsiębiorstwa są ludzie.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRAWNY

(Prawo cywilne, prawo handlowe) - przedsiębiorstwo to szczególny podmiot praw i obowiązków forma i ustrój przedsiębiorstwa są zawsze określone w danym systemie prawnym.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL (ASPEKT) ETYCZNY

(Etyka biznesu, socjologia kultury) - analiza zachowań w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych i wzorców akceptowanych zachowań.

Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

 

Przedsiębiorstwo inwestując pieniądze w różne projekty ponosi pewne ryzyko. W zamian otrzymując zwrot w postaci generowanych wpływów gotówkowych. Przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji ryzyka, niekiedy jednak jest w stanie zaakceptować je w zamian za wyższą stopę zwrotności. Aby zminimalizować...

Model analityczno - logiczny

▪ zw z półkulą lewą - myślenie logiczne, zdolności analizy, mowy

▪ Świat poznawany w sposób sys i stopniowy, dzięki kumulacji wysiłków pokoleń

▪ droga poznawania świata: koncentracja na wybranym zj, uchwycenie max l el, indukcja twierdzenia ogran do bad przedm

▪ dzięki formułom logicznym...