Garbage In, Garbage Out

Czytaj Dalej

FIFO (First In First Out)

FIFO (First In First Out) - jeden z dwóch najprostszych sposobów kolejkowania elementów informacji (pakietów) w buforze transmisyjnym węzła sieci przełączanej, realizowany wg podstawowej zasady: pierwszy odebrany z sieci - pierwszy wysłany dalej.

LIFO (Last In First Out)

LIFO (Last In First Out) - sposób kolejkowania pakietów transmisji danych, a także obsługi ruchu telefonicznego w węzłach sieci, zgodnie z którym ostatnio odebrane pakiet czy połączenie telefoniczne zostaną wyekspediowane w pierwszej kolejności.

Charakterystyka systemu Just in time

 

System "Just in time"

Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta. Specjaliści od systemów zarządzania wciąż prowadzą otwartą dyskusję czy pojęcie JIT...

OGÓLNE ZASADY PRAWA WOJENNEGO(IUS IN BELLO)

Prawo wojenne należy do najstarszych działów prawa międzyn.Także w czasie wojny istnieją pewne wspólne wartości,które są w jakiejś mierze uznawane i respektowane przez wojujących.Są to nie tylko określone wartości humanitarne,ugruntowane w świadomości społeczeństw,jak zakaz zabijania starców i...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Koncepcja JIT, znana również pod japońską nazwą Kanban, zakłada, że koszty dostawy powinny być niewielkie, a firmy powinny zamawiać towary bardzo często w celu zminimalizowania kosztów utrzymania zapasów.Kanban postrzega zapasy jako marnotrawstwo, podczas gdy tradycyjne są traktowane jako ubezpieczenie...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. Zgodnie z tym podejściem firma zamawiająca stara się utrzymać zapasy na poziomie bliskim zera. Zapasy są realizowane bardzo skrupulatnie, z dokładnością co do dnia lub nawet godziny. Dlatego też system ten wymaga bardzo...

CHRONOLOGIA JUST IN TIME

System zarządzania produkcją Just-In-Time powstał w latach siedemdziesiątych w Japonii, która to była prekursorem powyższej metody. Głównym celem koncernu Toyota była maksymalizacja zadowolenia klienta przy ograniczeniu kosztów własnych produkcji, w sposób walny wpływających na cenę rynkową produktów...

PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

Zaangażowanie wszystkich pracowników- dobre wsparcie i aprobata dla wdrażanego systemu ze strony wszystkich pracowników związanych z procesem produkcyjnym.

Pozwala to nie tylko na redukcję czasu i wysiłku niezbędnego do poprawnego zaimplementowania systemu JIT, ale także na zminimalizowanie ryzyka...

CELE JUST - IN - TIME

W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele:

1. wzrost zdolności organizacji do współzawodniczenia z konkurencją i pozostawania konkurencyjną w długim okresie.

2. Wzrastająca wydajność w obrębie systemu produkcyjnego. Efektywność (rentowność) działań jest uzyskiwana poprzez wzrost...

WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

System Just In time jest obecnie najbardziej uniwersalną i efektywną technologią usprawnienia procesów gospodarczych w skali globalnej. Ze względu na swoją uniwersalność jest aktywnie wykorzystywany w doskonaleniu zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Powszechnie jest wykorzystywany w trzech...

OGRANICZENIA SYSTEMU JUST - IN - TIME

Pomimo niekwestionowanych zalet systemu JIT, musimy wziąć pod uwagę także pewne ograniczenia, jakie mu towarzyszą. A są to:

- różnice kulturowe,

- ugruntowane, tradycyjne podejście, polegające na magazynowaniu dużych ilości zapasów,

- różnice w implementacji systemu- ze względu na specyfikę...

Zakaz "reformationis in peius" w post. adm. i sądowoadministracyjnym

W post. adm.

Powiązane z post. odwoławczym. Istota tego zakazu polega na tym, że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji org. I instancji na niekorzyść odwołującej się strony. Wywodzi się z istoty środków zaskarżenia. Oznacza, że strona korzysta z ochrony praw...

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

A cat in the rain - Ernest Hemingway

With respect to "Cat in the rain" discuss Hemingway's philosophy of life and style of writing.

Ernest Hemingway, who is now believed to be one of the best writers ever, was born in 1899 in America. As the research shows, his life was always filled with adventures connected with his job - he worked as a reporter...

A letter from parents to a host family in USA

Dear Sirs,

We are very glad that you will undertake to take care on our son Adam while he is in the United States on a 10 month CET program. We are convinced that he will make no difficulties to you. We believe that you will do your best and will lavish attention on him, particularly at the beginning of his stay...

A letter to a host family in USA

Dear Father and Mother of a Host Family

The posibility of spending 10 months with You is a true pleasure for me. Let me introduce myself. I come from a medium-size town Zawiercie. For the last year I have been living in a capital city Warsaw but I have been living for some time in Katowice and Kołobrzeg too...

A night in a strange bed

After a while of thinking, he went out of this place. He took out a gun from a cupboard. I ran out of the shower cabin and I began to dry myself. We got out of there as fast as we could.

Accident in Roswell

It was year 1947. Over Mexico, states of Arizona and New Mexico many people saw Unidentified Flying Objects in short form UFOs. Mr. And Mrs. Wilmotow from Roswell in New Mexico saw big, bright object which had flown over their house on 2nd of July. And then a farmer - William Brazel, from the same city, saw the...

Advantages and disadvantages of living in the country

She told me, that the country is her nightmare and she want to get out of there.

Advantages & Disadvantages in big supermarkets

The worlds first famous supermarket was opened in the USA in 1912 and the idea soon spread to Europe and other countries. The shopping scene in Poland has also changed over the past ten years. Empty shelves and long lines are things of the past. Today trade is alive and very busy.

Shopping has become a part of...