Garajowa Przełęcz Pośrednia

Garajowa Przełęcz Pośrednia

Czytaj Dalej

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami...

Koszty pośrednie

 

Koszty pośrednie - w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym. Możemy je odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych, na poszczególne produkty pracy (wyroby,  usługi). Do kosztów pośrednich...

Prywatyzacja pośrednia

 

Prywatyzacja pośrednia dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw działających w dochodowych branżach i polega na tworzeniu spółek z udziałem Skarbu państwa. Akcje należące do Skarbu państwa są sprzedawane w trybie :

-oferty ogłoszonej publicznie

-przetargu publicznego

-rokowań podjętych na...

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia

odpowiedzialność bezpośrednia (pierwotna) jest ponoszona przez państwo za swe własne działania, tj. swoich organów;

odpowiedzialność pośrednia (pochodna) odpowiedzialność ponoszona za akty poszczególnych osób prywatnych;

państwo odpowiada nie tylko za swoje działania ale także...

Demokracja bezpośrednia a demokracja pośrednia w ocenie Giovanni Sartotirego

Demokracja bezpośrednia: charakteryzowała się wolnością do mówienia – prawdziwy obywatel i demokracja pośrednią – to wolność od obywatel nie ma angażować się w sprawy polityczne.

Demokracja bezpośrednia pozwala na ciągły udział „ludu” w sprawowaniu władzy, demokracja pośrednia ogranicza się do...

Formy demokracji pośredniej

władze,

organy samorządów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego(gmin, powiatów, województw)

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Przeciwstawne rodzaje wychowania

Przyjęto tu podział definicji wychowania ze względu na to, czy wywiera ono bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój dzieci i mło­dzieży. Innymi słowy, idzie o to, czy w wychowaniu mamy do czynie­nia z bezpośrednią czy raczej pośrednią interwencją w rozwój, zgodnie z założonymi celami...

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Wychowanie jako dokonywanie zmian w rozwoju wychowanków

W rozumieniu wychowania jako sposobu dokonywania pożąda­nych i możliwie trwałych zmian w rozwoju wychowanków podkreśla się przede wszystkim to, co się składa na tzw. heteroedukację, a więc pomija się lub wyraźnie nie docenia związanej z nim autoedukacji. Inaczej mówiąc, wychowanie rozumiane jako...

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Wychowanie jako wspomaganie w rozwoju wychowanków

Rozumienie wychowania jako procesu wspomagania chłopców i dziewcząt w ich rozwoju nie zwalnia ich od ponoszenia za niego od­powiedzialności. Dlatego o skuteczności w ten sposób pojmowanego wychowania decyduje nie tyle wymyślna technologia bezpośrednich oddziaływań wychowawczych, ile dyskretne dopingowanie...

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie pośrednie – masowe

Komunikowanie masowe – proces emisji kontaktów od nadawcy medialnego do publiczności środków masowego przekazu za pośrednictwem mass mediów.

Cechy komunikowania masowego:

Brak bezpośrednich styczności

Uczestniczą zmysły (słuch, wzrok)

Sprzężenie zwrotne jest opóźnione

Kontekst...

Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie

Pojęcie i budowa społeczeństwa – mikrostruktura i makrostruktura 

Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza:

1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej

2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków

3. Ogół instytucji i...

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatomii i morfologii

1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka.

Dywergencja-powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników o...

Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

Stosowanie prawa – „proces ustalania przez organ państwowy konsekwencji prawnych (...) faktów w sposób wiążący (...) na podstawie norm prawa obowiązującego”

Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa

ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy...

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to takie, w których rozszczepienie podatnika formalnego i rzeczywistego następuje z woli ustawodawcy a więc jest celowo zaplanowane. Podatki pośrednie to takie, w których przedmiot podatku oraz źródło podatku nie pokrywają się ze sobą.

>

Podatek pośredni i bezpośredni

Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu ^przymusowe bezzwrotnenie związana zasilająca budżet państwa Do podatków pośrednich zaliczamy :

podatekakcyzowy VAT i podatek od gier losowych Nazwa pośredni wywodzi się od sposobu jegopobierania Podatek Ten płacony jest nie bezpośrednio w...

Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy...

Co oznacza prywatyzacja pośrednia?

Polega na zbywaniu akcji lub udziałów spółki zbywanie jest odpłatne z wyjątkiem 15% akcji, które nabywają nieodpłatnie pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Konieczną przesłanką tej prywatyzacji jest komercjalizacja.