Gaoping Xi

Gaoping Xi

Czytaj Dalej

LUDWIK XI

1423-83 Z dynastii Walezjuszów, król Francji od 1461; w walce z feudałami i z Burgundią dążył skutecznie do zjednoczenia wszystkich ziem fr. Popierał wczesną sztukę drukarską i założył pocztę państwową.

Car tel est notre (bon) plaisir fr., 'Bo taka jest nasza (dobra) wola', forma przyzwolenia...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

-  wygaśnięcie panowania duńskiego po śmierci Kanuta Wielkiego

-  Hartheknut (syn Kanuta) – sprowadzenie z Normandii Edwarda Wyznawcy (król od 1042 r.)

-  bezpotomna śmierć Hartheknuta

-  przywrócenie rządów starej dynastii Alfreda Wielkiego

-  nadawanie stanowisk i posiadłości duchownym i rycerzom...

Los Słowian Połabskich w XI - XII wieku

Obodryci

-  książęta obodryccy przyjęli chrześcijaństwo – Gotszalk (1043-1066), umocnienie dynastii dzięki wsparci saskiemu w zamian za trybut

-  przewrót Radogoszczy

-  kontynuacja polityki Gotszalka – Henryk, przybranie tytułu króleskiego

-  władza przechodzi w ręce księcia duńskiego Kanuta...

Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Węgier od XI do schyłku XIII wieku

-  974 r.  –  przyjęcie chrztu przez Gejzę od misjonarzy niemieckich

-  od 997 r. chrystianizacja przez Wajka-Stefana, okrutna eliminacja książąt plemiennych

-  1000 r.  –  bliskie stosunki Stefana z papiestwem i Ottonem III, powstanie odrębnej metropolii w Ostrzychomiu, Kalocsy, korona królewska...

Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

-  polityka procesarska, poparcie dla dynastii salickiej, potem Hohenstaufów

*  zbrojne wsparcie na terenie Niemiec, Polski, Węgier, Italii

-  korona króleska dla Wratysława II (1086) i Władysława II (1158)

-  po 1055 r. – rozbicie dzielnicowe Czech 

*  osłabienie wewnętrzne

*  interwencje cesarskie pod...

Kraje skandynawskie w XI - XIII wieku

SZWECJA

-  Olaf Skotkonung (994-1022), syn Eryka Zwycięskiego i Świętosławy – wprowadzenie chrześcijaństwa i umocnienie aparatu państwowego

-  1066 r. – zaburzenia wewnętrzne, reakcja pogańska

-  wygnanie z pogańskiej Uppsali króla Inge Starszego (do Gotlandu)

-  powrót Inge Starszego, zniszczenie...

Królestwa i hrabstwa Hiszpanii od XI do XIII w. Przebieg reconquisty

-  walki wewnętrzne w kalifacie, 1031 r. – rozpad na liczne emiraty, początek reconquisty

-  Maurowie – Arabowie z Maghrebu i Berberowie

-  król Nawarry Sancho III Wielki (1001-1035) – zjednoczenie Nawarry, Kastylii i Aragonii

-  ponowne uniezależnienie się 

-  król Kastylii Ferdynand I – zjednoczenie...

Położenie chłopów poddanych (XI - XIV wiek)

 

Zależność chłopa od pana:

prawo własności pana do osoby chłopa

prawo własności pana do ziemi chłopa

pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiadał wobec chłopa uprawnienia władzy publicznej:

sądowniczą

policyjną

wojskową.

Powinności chłopów sprowadzały...

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

 

Następca Ottona III, Henryk II, sprowadził ideał uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt trzeźwej realnej polityki niemieckiej (saskiej), nawracając do działalności Ottona I z pierwszej połowy jego rządów. Publicznym tego wyrazem było zastąpienie na bullach rzymskiej frazeologii Ottona...

Sytuacja polityczna półwyspu a sytuacja Państwa Kościelnego (XI - XIV w)

 

Na terenie Półwyspu istniało szereg księstw longobardzkich. Przez Włochy przetaczały się zwalczające się armie bizantyjskie i arabskie.

Od 1026 r. do sytuacji politycznej południowych Włoch dołączył nowy czynnik- Normanowie. Zaciągani na żołd przez władców organizmów politycznych...

Kraje Europy Środkowej w XI - XIII w.

 

Pierwsza faza starć między Niemcami a zachodnią Słowiańszczyzną zakończyła się w I poł. XI w. Wbrew pierwotnym planom bezpośrednio wcielone do królestwa niemieckiego zostały tylko ziemie Serbów Połabskich (marchia miśnieńska i łużycka). Inne kraje związane były z cesarstwem więzami...

Walka Ludwika XI o jedność Francji i o dziedzictwo burgundzkie

 

Niezadowoleni możnowładcy zwrócili się teraz przeciwko Ludwikowi i zawiązali tzw. Ligę Dobra Publicznego. Formalnie jej głową stał się młodszy brat Ludwika, Karol książę Berry, ale główną rolę odgrywał Karol Śmiały oraz Franciszek II książę Bretanii.

Pokonany w 1465 r. Ludwik...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W ROLNICTWIE

 

Ustrój feudalny, który kształtował się w Europie zachodniej od czasu upadku niewolniczego Imperium Rzymskiego, uległ w ciągu X i XI w. poważnym przeobrażeniom. Były one wywołane powolnym, ale stałym wzrostem sił wytwórczych. Oto bowiem w rolnictwie, podstawowej podówczas dziedzinie produkcji...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W RZEMIOŚLE

 

Równolegle z postępem zarysowującym się w rolnictwie, podnosiła się również metoda produkcji rzemieślniczej. Udoskonalano proces wydobywania i obróbki rud metali, technikę przędzalniczą i tkacką, nawet obróbkę skóry, drzewa i kamienia.

Nowe zdobycze techniczne, wymagające umiejętności w ich...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

 

Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ HANDLU

 

W warunkach wywołanych rozdziałem produkcji rzemieślniczej i rolnej oraz wyodrębnieniem się miasta od wsi powstawał rynek lokalny i rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna.

Stosunki włości feudalnej z rynkiem lokalnym mogły układać się w sposób dwojaki: albo fihłop sam sprzedawał posiadane...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POŁOŻENIE LUDNOŚCI PODDAŃCZEJ

 

Proces przekształcania się warunków życia ludności chłopskiej odbywał się powoli i przed wiekiem XII nie miał szerszego zasięgu. Do tego czasu sytuacja tej klasy była wyjątkowo ciężka. Utraciwszy własność ziemi i zeszedłszy do roli jej użytkownika, stała się ona zależna od pana feudalnego...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - HOSPITES CZYLI GOŚCIE

 

Mimo wielkiego rozpowszechnienia poddaństwa nie należy przypuszczać, aby cała ludność wiejska w nim pozostawała. Przeciwnie, obok poddanych spotykało się, w zależności od warunków lokalnych, bardziej lub mniej licznych wolnych chłopów, a także tzw. gości.

Na mocy stanu faktycznego, przenosili się...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - UPRAWNIENIA PANA FEUDALNEGO

 

Pan feudalny nie administrował osobiście posiadanymi przez siebie włościami. Rolę tę spełniał w jego imieniu wyznaczony przezeń oficjalista — włodarz, czyli tzw, mer_ (waior).

Mógł nim być zarówno wolny, jak poddany. W każdym razie już samo sprawowanie tych funkcji, jeśli nie był człowiekiem...