Gaoke Xi Lu (stacja metra)

Gaoke Xi Lu (stacja metra)

Czytaj Dalej

Julian Przyboś - Światła na stacji

Koła zwijają szyny,

palacz zamienił jedno ramię na drugie ramię.

Maszynista pełną parą sapie,

ręce płonące dziesięcioma palcami

nasuwa na tłok,

czynny,

aż wysnuje z nocy sygnał: światło,

drogę na promieniu napnie.

Pociąg, w kłąb stacji namotany, zgasł,

szklane kule zaniosły się...

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Już przed pierwszymi lotami w kosmos na­ukowcy rozważali możliwość ciągłego prze­bywania ludzi na okołoziemskiej orbicie. lub raczej „mikrograwitacji".

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Drugi zestaw śluz umożliwiał dołą­czenie do głównego modułu oddzielnych modu­łów będących laboratoriami naukowymi. Na jego przy­kładzie naukowcy mieli możność zbadania wpły­wu braku ciążenia na ludzi starszych.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Podczas gdy plany niedoszłej stacji Freedom były wielokrotnie zmieniane i modyfikowane, projekt Alfy dokładnie uzgodniono już na wstępie, zosta­wiając miejsce na modyfikacje tylko, jeżeli okażą się one naprawdę niezbędne. Stany Zjednoczone i Rosja są najważniejszymi „udziałowcami" nowej stacji...

Jak powstawały stacje kosmiczne?

1971 ZSRR umieszcza na orbicie pierwszą stację kosmiczną Salut 1 1973 NASA wysyła Skylaba - pierwszą stację amerykańską 1974 Skylab porzucony 1984-1993 USA i europejscy partnerzy planują budowę wspólnej stacji orbitalnej Freedom 1986 ZSRR umieszcza na orbicie stację Mir, następcę...

METRUM, metr

identyfikuje z systemem wersyfikacyjnym lub wzorcem metrycznym, traktując go jako system zasad wierszotwórczych umożliwiających twórcy stworzenie tekstu wierszowego, a odbiorcy rozpoznanie tego tekstu jako wiersza.

LUDWIK XI

, 'Bo taka jest nasza (dobra) wola', forma przyzwolenia, zatwierdzenia królewskiego, użyta po raz pierwszy w edykcie Ludwika XI z 1472. Forma z bon dopiero od Ludwika XVI.

Metoda Hay-Metra

W polskiej literaturze nazywana także metodą profilową oceny stanowisk Hay'a lub metodą kart przewodnich do profilowania pracy.

STACJA

W Polsce do XIII w. stan, obowiązek udzielenia pomieszczenia .i utrzymania królowi, jego dworowi i służbie w czasie podróży, później zmieniony na daninę pieniężną obciążającą dobra klasztorne i królewskie, a szlacheckie tylko do 1388; zakład, placówka, której działalność (badawcza, nauk., techn.)...

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

na opatów aby powiększać dochody (Hugo Kapet) -  brak kwalifikacji – analfabetyzm -  papiestwo – przedmiot rozgrywek rodów rzymskich -  luźny związek papieża z klerem innych krajów -  biskupi stali się przede wszystkim panami feudalnymi, własna polityka, wojny prywatne -  powszechność konkubinatu -  krytyka w dziełach Liutpranda z Cremony i Piotra Damianiego -  reforma kluniacka -  ...

Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

-  wygaśnięcie panowania duńskiego po śmierci Kanuta Wielkiego

-  Hartheknut (syn Kanuta) – sprowadzenie z Normandii Edwarda Wyznawcy (król od 1042 r.)

-  bezpotomna śmierć Hartheknuta

-  przywrócenie rządów starej dynastii Alfreda Wielkiego

-  nadawanie stanowisk i posiadłości duchownym i rycerzom...

Los Słowian Połabskich w XI - XII wieku

  –  hołd wasalny Bogusława I księcia zachodniopomorskiego dla Kanuta VI Stodoranie, Brzeżanie -  chrześcijańska władza nad Brenną – Przybysław Henryk -  ludności nie schrystianizowano Wagrowie -  podbój i wysiedlenie Słowian przez hrabiego holsztyńskiego Adolfa -  kolonizacja saska i fryzyjska -  założenie Lubeki – pierwszy niemiecki port na Bałtyku

Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Węgier od XI do schyłku XIII wieku

-  974 r.  –  przyjęcie chrztu przez Gejzę od misjonarzy niemieckich

-  od 997 r. chrystianizacja przez Wajka-Stefana, okrutna eliminacja książąt plemiennych

-  1000 r.  –  bliskie stosunki Stefana z papiestwem i Ottonem III, powstanie odrębnej metropolii w Ostrzychomiu, Kalocsy, korona królewska...

Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

-  polityka procesarska, poparcie dla dynastii salickiej, potem Hohenstaufów

*  zbrojne wsparcie na terenie Niemiec, Polski, Węgier, Italii

-  korona króleska dla Wratysława II (1086) i Władysława II (1158)

-  po 1055 r. – rozbicie dzielnicowe Czech 

*  osłabienie wewnętrzne

*  interwencje cesarskie pod...

Kraje skandynawskie w XI - XIII wieku

SZWECJA

-  Olaf Skotkonung (994-1022), syn Eryka Zwycięskiego i Świętosławy – wprowadzenie chrześcijaństwa i umocnienie aparatu państwowego

-  1066 r. – zaburzenia wewnętrzne, reakcja pogańska

-  wygnanie z pogańskiej Uppsali króla Inge Starszego (do Gotlandu)

-  powrót Inge Starszego, zniszczenie...

Królestwa i hrabstwa Hiszpanii od XI do XIII w. Przebieg reconquisty

- klęska chrześcijan pod Zalaccą *  prześladowania muzułmańskiej ludności -  1109 r.

Położenie chłopów poddanych (XI - XIV wiek)

 

Zależność chłopa od pana:

prawo własności pana do osoby chłopa

prawo własności pana do ziemi chłopa

pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiadał wobec chłopa uprawnienia władzy publicznej:

sądowniczą

policyjną

wojskową.

Powinności chłopów sprowadzały...

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

tolerancja wobec Luciców, ingerencja w sprawy kościoła niemieckiego). , wygasa dynastia saska (ludolfingów).

Sytuacja polityczna półwyspu a sytuacja Państwa Kościelnego (XI - XIV w)

 

Na terenie Półwyspu istniało szereg księstw longobardzkich. Przez Włochy przetaczały się zwalczające się armie bizantyjskie i arabskie.

Od 1026 r. do sytuacji politycznej południowych Włoch dołączył nowy czynnik- Normanowie. Zaciągani na żołd przez władców organizmów politycznych...

Kraje Europy Środkowej w XI - XIII w.

Wieleci- Lucice Wieleci, rządzeni przez oligarchię możnych i kapłanów, stworzyli dookoła świątyni Swarożyca w Radogoszczy związek 4 plemion, wśród których najsilniejsi byli Redarowie.