Gannan (prefektura autonomiczna)

Czytaj Dalej

Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

Ziemie polskie przyłączone do Austrii w wyniku rozbiorów, określone mianem Królestwa Galicji i Lodomerii, stały się po 1849 roku jednym a krajów koronnych monarchii Habsburgów. Galicja wchodząca w skład Cesarstwa Austriackiego na podstawie Dyplomu Październikowego  z 1860 roku oraz Patentu Lutowego 1861 rok...

Układ nerwowy autonomiczny

Podobnie jak uklad somatyczny, rowniez uklad autonomiczny, inaczej wegetatywny, sklada sie z czesci osrodkowej i obwodowej. Czesc osrodkowa stanowia jadra, znajdujace sie w mozgowiu, oraz skupienia komorek nerwowych w rdzeniu kregowym, a czesc obwodowa - zwoje i nerwy.

Uklad autonomiczny - tak jak uklad...

Czym jest autonomiczny układ nerwowy?

Autonomiczny układ nerwowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, reagującą w sposób automatyczny. Reakcje autonomicznego układu nerwowego są bardzo szybkie, a do jego zadań należy stała kontrola pracy wielu organów wewnętrznych, takich jak serce, naczynia krwionośne czy jelita. Autonomiczny...

PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji

PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji, powieść M. Bałuckiego, wyd. w Krakowie 1887. Wprowadza określenie „Pipidówka" na oznaczenie zapadłej miejscowości prowincjonalnej, po raz pierwszy użyte przez autora w noweli Karykatury (1868). W powieści pojęcie to zostało...

Autonomiczny system zarządzania jakością

Charakterystyka

A. Stabryła zaproponował model autonomicznego zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys). Model wydziela poziom strategiczny - opracowanie strategii i jakości|audyt - oraz operacyjny obejmujący wdrożenie...

Transakcja autonomiczna

Defnicja

W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

Autonomiczny układ nerwowy - układ wegetatywny

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY = UKŁAD WEGETATYWNY  Jest on częścią układu nerwowego regulującą czynności życiowe, które są niezależne od naszej woli tzw. układ mimowolny, odpowiedzialny za oddychanie, trawienie, krążenie, wydzielanie ciepła, pracy gruczołów wewnątrzwydzielniczych, pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej itp.  Dzieli się on na: - część współczulną = sympatyczną - część przywspółczulną = parasympatyczną Oba te układy są do ...

Układ autonomiczny (wegetatywny)

Układ autonomiczny (wegetatywny) kieruje czynnościami narządów wewnętrznych a zwłasz­cza funkcją układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego i przemiany materii. Układ wegetatywny jest czynnościowo ściśle połączony z układem hormonalnym. Ośrodki sterujące tego układu znajdują się w...

ETYKA AUTONOMICZNA

ETYKA AUTONOMICZNA (gr. autonomos = samorządny, niezależ­ny) Koncepcja etyczna, wg której je­dynym źródłem —> prawa moralnego i ostatecznym prawodawcą moral­nym jest suwerenny rozum ludzki i każdy człowiek z osobna (jego wola, poczucie powinności, „zmysł moral­ny" itp.). Stanowi przeciwieństwo —> etyki...

teorie autonomiczne

teorie autonomiczne - koncepcje o nastawieniu anty-redukcjonistycznym, w których zachowanie człowieka jest wyjaśniane bez odwoływania się do wiedzy z zakresu innych nauk ani też do analogii umysłu ludzkiego i komputera. J. Bruncr, czołowy reprezentant tej orientacji, sądzi, że wycinkowa i mechanistyczna...

Pęcherz moczowy autonomiczny

pęcherz moczowy autonomiczny; niekontrolowane, niecałkowite, od­ruchowe opróżnianie pęcherza z du­żym zaleganiem moczu (uszkodzenie krzyżowego ośrodka rdzeniowego, za­chowana czynność węzłów śródścien-nych).

ORGANELLUM AUTONOMICZNE

Struktura komórkowa o specyficznej budowie i funkcji, posiadająca włas.ną, niezależną od jądra komórkowego informację genetyczną. Tylko część białek orgenelli autonomicznych syntetyzowana jest na podstawie ich genomu. Druga część jest kodowana przez genom jądrowy. Białka kodowane przez oba genomy...

Zwoje układu autonomicznego

Zwoje układu autonomicznego zbudowane są z komórek nerwowych, wielobiegunowych wśród których wyróżniamy:

komórki z jednym neurytem

komórki nerwowe posiadające wiele neurytów

Komórki nerwowe budujące zwoje autonomiczne w swej cytoplazmie zawierają wszystkie charakterystyczne organella...

Ośrodki autonomiczne rdzenia kręgowego

Ośrodki współczulne znajdują się w jądrze pośrednio-bocznym w neurom erach C8-L1-2. Ośrodki przywspółczulne zlokalizowane są w jądrze pośrednio0bocznym w neurom erach S2-S4.

Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy

Szyjny odcinek pnia współęzulnego biegnie obustronnie wzdłuż czterech pierwszych kręgów szyjnych. Ten pień współczulny górnego odcinka kręgosłupa szyjnego ma ogromne znaczenie przy zaopatrywaniu w krew naczyń krwionośnych w obrębie tego odcinka, a przede wszystkim mózgu i rdzenia przedłużonego oraz...

Autonomiczny układ nerwowy

Układ nerwowy autonomiczny jest odpowiedzialny za utrzymanie stałości środowiska wewnętrznego organizmu (homeostazę) w sposób niezależny od zmiennych warunków zewnętrznych i aktualnej aktywności. Homeostaza utrzymywana jest głównie dzięki licznym odruchom, w jakie zaangażowany jest układ nerwowy...

Odruchy autonomiczne

Odruchy są podstawą czynności całego układu autonomicznego. Wpływy aferentne dochodzą z receptorów znajdujących się w narządach wewnętrznych (są to zwłaszcza baroreceptory i chemoreceptory) - drogę dośrodkową odruchu stanowią więc obwodowe gałęzie pseudojednobiegunowych neuronów...