GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND

Lazari-Pawlowska, Gandhi, Wwa 1967 (bibliogr.