Gambit turecki

Czytaj Dalej

Państwo Osmanów - Ekspansja turecka na Bałkanach

Turcy osmańscy wykorzystując słabość Bizancjum przekroczyli Dardanele i zdobyli Adrianopol w 1360r i rozpoczęli podbój Bałkanów. W drugiej połowie XIV w. podporządkowali sobie znaczną część Bułgarii i Serbii, powiększali też swoje zdobycze w Azji Mniejszej. Rycerstwo zachodnioeuropejskie broniąc...

Stosunki polsko - tureckie w XVII w.

Wyprzedzając spodziewany atak turecki , hetmani Żółkiewski i Koniecpolski wkroczyli w 1620 r. Następstwem tej klęski była kolejna wyprawa turecka na Polskę w 1621 r.

Wojny polsko - tureckie z 2 połowy XVII

Sobieski został królem Polski, jako Jan II Sobieski, ale zwycięstwo to nie zostało w pełni nie wykorzystane, ponieważ wojna polsko-turecka została zamknięta układem w Żurawnie w 1676r.

Gekon turecki

Także gekon Kotschya może zamieszkiwać nagrzane skały, chętnie również budynki mieszkalne, co stanowi regułę u gekona tureckiego.

Śliz turecki

Wygląd: wydłużone, z przodu walcowate, z tyłu nieco bocznie spłaszczone ciało, linia głowy i grzbietu zaokrąglona. Wysoki i długi trzon ogonowy. Mały, dolny otwór gębowy; na wardze górnej 6 wąsików, 4 z przodu i 2 w kącikach ust. Przednie otwory nosowe nie są rurkowato wydłużone. Brak kolców...

Leszczyna turecka, leszczyna drzewiasta

Rodzima leszczyna pospolita i pochodząca z Europy Południowej leszczyna turecka tworzą gatunek mieszańcowy znany jako Corylus x colurnoides, Pręty, przede wszystkim z leszczyny pospolitej, wyrastające jako odroślą po jej wycięciu, były od dawna używane do wyrobu plecionek, koszy albo jako pokrycie dachów w chłopskich chatach, polnych szopach, a także przy stawianiu płotów.

Tureckie narody Azji Środkowej i Kazachstanu a literatura polska

Tureckie narody Azji Środkowej i Kazachstanu.

PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka

DANTI Ani Janczar, ani autor ,,Kroniki tureckiej"? DANTI O nową interpretację Kroniki tureckiej"-po latach, w: Studia porównawcze o literatura staropolskiej (zbiór.

Ekspansja turecka w I połowie XVI wieku

ekspansja turecka rozwinęła się zarówno w kierunku półwyspu Arabskiego i Egiptu, jak i przekroczyła w Europie Dunaj. Sułtani tureccy podporządkowali sobie Syrię, Palestynę, Egipt, dorzecze Eufratu i Tygrysu oraz część Iranu i Armenię.

Ekspansja turecka w II połowie XVII wieku

Najazd turecki na Austrię był już w tym stanie rzeczy nieunikniony.

Stosunki polsko - tureckie w XVI w.

  Wojny polsko-tureckie, wojny prowadzo­ne w XV-XVII w.

Stosunki polsko - tureckie w 1. poł. XVII w.

 

Do następnego zbrojnego starcia pol.­-tur. doszło podczas wojny trzydziesto­letniej. Jednym z powodów, które dopro­wadziły do napiętej sytuacji z Turcją, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsbur­gom w walce z lennikiem tur., księciem Siedmiogrodu, taborem Bethlenem (wysła­no przeciw niemu...

Stosunki polsko - tureckie w 2. poł. XVII w.

W 1672 główne siły tureckie ruszyły na Polskę, zapoczątkowu­jąc blisko trzydziestoletni okres walk. pod Ładyżynem, następnie główne siły tureckie z Mehmedem IV na czele obległy Kamie­niec Podolski.

ALBAŃSKO-TURECKA WOJNA 1443-1478

W latach 1444-1466 odparł 13 najazdów tureckich; w 1450 zwycięstwo nad wojskami Murada oblegającymi Kruję zapewniło mu na Za­chodzie sławę bohatera, a także pomoc Wenecji, Neapolu, Węgier oraz papieża.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1529--1333.

W bitwie pod Mohaczem 1526 (WĘ-GIERSKO-TURECKA WOJNA 1521--1526) poległ król Ludwik II Węgierski.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1537--1547.

W 1543 z Belgradu wyruszyła wyprawa turecka i zajęła wszystkie twierdze na drodze do Budy, w tym Szekesferhervar (Stuhlweis-senberg), oraz Ostrzykom (Esztergom, Grań) największe w tym regionie.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1551--1553.

W rok później walki ustały, główne siły tureckie wyruszyły na południe, by wziąć udział w TURECKO--PERSKIEJ WOJNIE 1526-1555.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1566.

W 1565 Kawalerowie Maltańscy (dawni joannici), dowodzeni przez Jeana de La Yalette (1494-1568), wytrzymali tureckie oblężenie Malty.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1591-1606

Siedmio­gród ponownie został lennem tureckim zaczasów Stefana Bocskaya (1557-1606), którystał na czele powstania (1604) popieranegoprzez Turków, a wywołanego próbami habs­burskiego (austriackiego) cesarza ŚwiętegoCesarstwa Rzymskiego zniesienia autonomiiSiedmiogrodu krwawym terrorem wojsko­wym i zwalczaniem protestantyzmu.

AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1663--1664.

Czołowy rzut turecki l sierpnia 1664 za­atakował armię austriacko-francuską, ale natarcie to zostało odparte przez jazdę prze­ciwnika, wspieraną ogniem piechoty i ar­tylerii.