Galwanizacja

Czytaj Dalej

Galwanizacja metalu

Proces powlekania nosi nazwę galwanizacji. Galwanizacja po­lega na przepuszczaniu prądu przez elektrolit po­między dwiema elektrodami. Galwanizacja często wykorzystywana jest do tworzenia warstw antykorozyjnych.

Galwanizacja przepływowa

Pod katodą pobudliwość ta wzrasta, zwiększa się ukrwienie i odżywienie tkanek, pod anodą pobudliwość jest obniżona, stąd działanie przeciwbólowe galwanizacji anodowej.

Galwanizacja

galwanizacja; zabieg fizykalny, w którym do celów leczniczych wykorzy­stuje się prąd stały.

Galwanizacja

Galwanizacja — w ykonyw anie powłokmetalowych na przedm iotach za pom ocą elektrolizyroztw oru związku m etalu, który ma tworzyćpow łokę; katodą jest m etalow y przedmiot, naktórym m a powstać pow loką; grubość jej zaletyo d natężenia prądu i czasu trwania zabiegu.

Galwanizacja

W tym zabiegu wykorzystuje się elektrody płaskie (ryc. 115), które są wykonane z folii cynowej o grubości gwarantującej ich elastyczność, co ułatwia ich dopasowanie do powierzchni ciała. Są najczęściej prostokątnego kształtu. Ze względu na duży opór warstwy rogowej naskórka, między elektrodami a...