Galvani (1938)

Czytaj Dalej

CHASAN - walki 1938 r.

Wojna japońsko-chińska i zajęciePekinu przez Japończykóww 1937 r. wpłynęły na zbliżenie mię­dzy rządami Związku Radzieckiegoi Chin, które zawarły pakt o nie­agresji (21 sierpnia 1937 r.). Na pod­stawie tej umowy Związek Ra­dziecki udzielił Chinom pomocy,przesyłając w 1938 r. 565 samolo­tów, 82...

DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew). Używany był na podstawie...

MONACHIUM - układ 1938 r.

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

Karol Kautsky 1854 - 1938

W 1891 roku napisał Program Erfurcki. Ten program jest ważny gdyż zawierają się w nim podstawy niemieckiej demokracji.

Cały okres twórczości Karola Kautskygo można podzielić na 3 okresy:

1. Okres młodość minął pod wpływem Darwinizmu społecznego,

2. 1885 roku Karol przechodzi na pozycje...

ANTHONY GIDDENS (1938)

Współczesny socjolog brytyjski, twórca oryginalnej i sugestywnej teorii społecznej, płodny autor, charyzmatyczny wykładowca, właściciel wydawnictwa naukowego, rektor słynnej London School of Economics (LSE) i twórca programu Nowej Partii Pracy Tony Blai-re'a. Wśród jego licznych książek wyróżniają się:...

Wzrost zagrożenia Polski pod koniec 1938 r.

. Po decyzjach monachijskich nie nastąpiło spodziewane podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Anglią, Francją a Niemcami, ale rząd francuski wyraźnie pragnął wycofać się ze swych zobowiązań wobec Polski. Dyplomacja francuska dawała znać Niemcom, że Francja nie zamierza angażować się w wojnę z...

GALVANI LUIGI

ur. 9 IX 1737 w Bolonii, zm. 4 XII1798 tamże, lekarz, fizyk i fizjolog.

W. Bolonii byt wykładowcą anatomii na uniw. i prof, położnictwaw Instytucie Sztuk i Nauk, a od 1772 prezydentem Bolońskiej Akademii Nauk; 1779 zostat tercjarzemfranciszkańskim; 1797 wskutek przekonań polit, i rei. odmówiłzłożenia...

KIRCHNER Ernst Ludwig (1880 - 1938)

Podążył za obrazami

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu w sztuce europejskiejXX wieku. Był w 1905 roku współzałożycielem słynnej grupy artystycznej Die Briicke.Po wybuchu pierwszej wojny światowej zgłosił się na ochotnika do armii. Zostałwcielony jako kierowca do artylerii. Kilka...

KUBICKI Jeremi (1911 - 1938)

W przeddzień artystycznego sukcesu

Był świetnie zapowiadającym się malarzem, pół Polakiem, pół Grekiem,przystojnym mężczyzną o twarzy - według wspomnień przyjaciół - jak z el Greca. Żyłintensywnie i nieszczęśliwie. Ożenił się mając dwadzieścia trzy lata, a w wiekudwudziestu pięciu lat już...

LUGONES Leopoldo (1874 - 1938)

Mistrz Borgesst

Argentyński poeta i działacz kultury, wspierający rozwój narodowej edukacji,literatury i sztuki. Modernista. Jego twórczość charakteryzowała' się bogactwemjęzyka i metafor.

Wywarła wielki wpływ na młode poj kolenie nowoczesnych poetów ipisarzy, m.in. J. Borgesa. Pełnił szereg ważnych...

SEBERG Jean Dorothy (1938 - 1979)

Witaj smutku

Urodzona w stanie Iowa amerykańska aktorka filmowa. Sławę osiągnęła już wwieku siedemnastu lat, gdy została wybrana przez reżysera Otto Premingera wkonkursie do głównej roli w filmie Świata Joanna (1957). Dział promocji wytwórnifilmowej zadbał, by było o niej głośno w całej Ameryce...

Aleksander Świętochowski (1849 — 1938)

Urodził się w Stoczku na Podlasiu. Studiował filozofię w Szkole Głównej w Warszawie, a następnie filozofię w Lipsku. W latach 1867—1878 publikował liczne artykuły na łamach prasy pozytywistycznej. Od roku 1881 jest redaktorem tygodnika „Prawdami Tutaj głosi swe antyklerykalne, anty-szlacheckie i...