Galtonia (zwierzę)

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

Globalne ocieplenie a warunki życia roślin i zwierząt

 

Globalne ocieplenie zmienia warunki życia roślin i zwierząt. Gatunki, którym nie uda się dostosować, będą musiały zginąć.

Zmiany klimatu- wcześniejsze wiosny, krótsze łagodniejsze zimy- wymuszają na zwierzętach i roślinach zmianę sposobu życia. Zwyciężą te gatunki, które szybko dostosują...

Zwierzęta w reklamie

 

Istotne miejsce w ikonografii reklamowej zajmują zwierzęta, które do naszych czasów zachowały znaczenia funkcjonujące w dawnej kulturze i jednocześnie zaczęły przyjmować nowe cechy. Przedstawię kilka najczęściej spotykanych zwierząt. Jednym z nich jest koń utożsamiany z wielkimi ideami, odwagą...

Wyobrażenia u zwierząt

Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

Około 55% gruntów ornych przeznacza się na zboża.

- zboża; natężenie uprawy nie jest w całym kraju jednakowe. Największe jest w

środkowo- wschodniej części kraju.

- uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach;

zamojskim, lubelskim, dolnośląskim...

Hodowla zwierząt

Głównym celem chowu zwierząt jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj, wełny i skór.

Chów Bydło ;

- średnio intensywna hodowla bydła, oparta na wykorzystaniu naturalnych pastwisk oraz upraw roślin paszowych, występuje m.in. w Polsce , Skandynawii, Litwie, Łotwy,

- ekstensywny chów polega...

Kampinoski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Park i współczesna dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami i zaroślami stanowią niezwykłe ważne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parku jest bogata - według naukowców obejmuje ponad 16500 gatunków. Najliczniejsze są owady liczące ponad...

Ojcowski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Fauna parku jest bardzo bogata. Dotychczasowe badania wskazują na bytowanie na jego terenie około 5500 gatunków zwierząt; ogólną zaś ich liczbę szacuję się na 12000 gatunków. Spośród ssaków występują takie jak: borsuk, orzesznica, gronostaj oraz introdukowany w 1985r. bóbr. Do najciekawszych ssaków...

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i...

Uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt na świecie

Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Organizmy zwierzęce przetwarzają produkty pochodzenia roślinnego na produkty o wyższej wartości odżywczej dla człowieka, w szczególności na białka i tłuszcze zwierzęce. Przetwarzanie...

Województwo małopolskie - ŚWIAT ZWIERZĄT

Świat zwierząt województwa małopolskiego jest bardzo różnorodny. Występują tu począwszy od jednokomórkowych pierwotniaków po przez bezkręgowce, aż do strunowców. Z owadów najpospoliciej występują tu chrząszcze z rodzaju biegaczy i tęczników. W województwie występuje ok. 310 gatunków motyli. Najwięcej...

Woliński Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Świat zwierzęcy Wolińskiego parku narodowego jest bardzo bogaty. W granicach Parku stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków zwierząt ze wszystkich grup systematycznych objętych ochroną gatunkową. Można tu spotkać zarówno gatunki pospolite takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jak i rzadziej...

Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...

Główne etapy ewolucji zwierząt

Pierwszym stadium ewolucji było po-wstanie żywych komórek, a następnie rozwój różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Większość z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Żyjącymi obecnie potomkami tych organizmów są bakterie, jednokomórkowe glony i pierwotniaki.

Biologów intryguje odpowiedz...

Główne etapy ewolucji zwierząt - PIERWSZA RADIACJA

Przy założeniu , że populacja pierwot-nego wiciowca rzeczywiście istniała, to wówczas musiało wystąpić zjawisko pierw-szej głównej radiacji adaptatywnej, na którą złożyły się przynajmniej trzy linie potomków, mniej więcej równoległe.

Jedna taka linia kontynuowała pierwot-ny sposób życia i...

Główne etapy ewolucji zwierząt - DRUGA RADIACJA

Ogólny schemat

Czy liczne typy wielokomórkowych zwierząt, żyjące dzisiaj, wytworzyły się ja-ko oddzielne, niezależne linie pochodzące od blastei? Czy też blastea dała początek tylko niektórym gromadom, a te z kolei wytworzyły inne? Ponieważ brakuje do-wodów w postaci skamieniałości, znowu biolodzy...

Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

Rozwój mezodermy u pierwotnych trój-warstwowców był bez wątpienia bardzo po-zytywnym czynnikiem w przystosowywaniu się tych zwierząt. Pozwolił on mianowicie na szerszy podział funkcji ciała pomiędzy większą liczbę tkanek, a to z kolei umożli-wiło prawie całkowitą specjalizację każdej funkcji. Na...

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

Na szczeblu typu wszystkie grupy zwie-rząt z okresu kambryjskiego przetrwały do

dzisiaj. Jednakże, jeśli chodzi o gatunki, to nie zachował się żaden. O ile wiadomo, z okresu ordowickiego, który nastąpił po kambrze, przetrwał tylko jeden rodzaj. Tym rodzajem jest Lingula z gromady ra-mienionogów. Oprócz...

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERY: MEZOZOICZNA I KENOZOICZNA

Erę mezozoiczną określa się często jako erę gadów.

Zwierzęta te nie tylko przystosowały się do życia w różnych wa-runkach lądowych, ale wdarły się do śro-dowisk wodnych i powietrznych. Panowały one na Ziemi przez 130 milionów lat, dłu-żej niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Prze-waga gadów...

Gospodarka wodna roślin i zwierząt

Gospodarka wodna roślin

Ruch wody w ukł.żywym jest uwarunkowany dział. siły grawitacji, osmotycznej, kapilarnej.

Gosp. wodna na poziomie komórkowym

Kom. jest otwartym ukł.osmotycznym (plazmoliza, deplazmoliza); r-r izotoniczny, hipertoniczny (stężony), hypotoniczny.

Tk.przewodząca

Przewodzi wodę...