Galopująca inflacja

Czytaj Dalej

Inflacja galopująca

Negatywne skutki inflacji galopującej Inflacja galopująca wymykając się spod kontroli państwa powoduje istotne zniekształcenie relacji cenowych, co z kolei wpływa negatywnie na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego.

Kurs walutowy a inflacja

dynamika inflacji na rynku wewnętrznym byłaby wolniejsza od tempa deprecjacji kursu walutowego, procesom deprecjacji nominalnej w obu aspektach towarzyszyłby proces deprecjacji, również w ujęciu realnym.

Inflacja

  W okresach nasilonej inflacji, opierani się na kosztach historycznych powoduje zawyżanie zysku operacyjnego. Jest to problem szczególnie istotny w okresach nasilonej inflacji.

Ceny i inflacja

Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie ; że stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru .

PRZYCZYNY INFLACJI

wadliwą strukturę gospodarki wzrost cen podstawowych surowców energetycznych (powoduje to wzrost kosztów produkcji i wzrostu cen) import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji , a co za tym idzie wzrost cen) długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem) recesją gospodarczą (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost ...

SKUTKI INFLACJI

Inflacja osłabia także motywacje do zwiększania eksportu, gdyż eksporterzy otrzymują wpływy w walucie krajowej, która stopniowo traci na wartości w stosunku do innych walut wymienialnych w krajach o niższej stopie inflacji. Inflacja pełzająca nie rodzi tak negatywnych skutków, jak inflacja galopująca.

Przyczyny inflacji w okresie transformacji systemowej

Drugą przyczyną inflacji stanowią naturalne przyczyny wzrostu cen, jak nadmierny wzrost podaży pieniądza, nadmierny wzrost popytu krajowego czy zwyżki cen na rynkach światowych przenoszone na ceny krajowe.

Rodzaje inflacji

Za wzrost inflacji popytowej obciąża się odpowiedzialnością rząd, który dopuszcza do nadmiernych wydatków, bądź bank centralny, który zachęca do nadmiernej kreacji pieniądza poprzez tanie kredyty. Za wzrost inflacji kosztowej obciąża się odpowiedzialnością związki zawodowe, które nadmiernie żądają wzrostu płac.

Rodzaje inflacji

  Pierwszym z kryteriów wyróżniania rodzajów inflacji jest tempo wzrostu cen z punktu widzenia tego kryterium wyróżniamy: a) inflacje pełzającą ma ona miejsce wówczas gdy ceny rosną stosunkowo wolno jest to inflacja jednocyfrowa poddaje się ona kontroli państwa i nie powoduje zakłóceń w społecznym procesie produkcji; b) inflacja krocząca wiąże się z występowaniem u ludzi oczekiwań inflacyjnych w ...

Inflacja a bezrobocie

Wyjaśniono iż klasyczny kształt krzywej Philips’a odnosi się do inflacji ciągnionej poprzez popyt. Inflacja pchana przez koszty występująca szczególnie w latach 70 i spowodowana dynamicznym wzrostem cen ropy naftowej powodowała przesunięcie krzywej Philips’a na prawo od początku układu współrzędnych w kierunku punktu D.

Rodzaje i przyczyny inflacji

Inflacja popytowa jest mniej groźna gdyż nie prowadzi do wzrostu bezrobocia tak jak inflacja kosztowa. Rozróżniamy trzy typy inflacji: Inflacja umiarkowana – z tym popytem inflacji mamy doczynienia wtedy kiedy ceny rosną powoli.

Sposoby mierzenia inflacji

Stopa inflacji = (poziom cen w roku bieżącym – poziom cen w roku poprzednim / Poziom cen w roku poprzednim) X 100 Do mierzenia inflacji wykorzystywane są indeksy.

Przeciwdziałanie inflacji

Można z tego wywnioskować, z e największym sposobem przeciwdziałania inflacji jest dopuszczenie do rosnącego bezrobocia. Dodatkowo można inflacje ograniczać ograniczając popyt i zwiększając podaż.