Galon (miara)

Galon (miara)

Czytaj Dalej

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie zawarte w temacie, iż każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku. Jednocześnie był wyrazicielem pragnień i...

Miary elastyczności popyt

 

Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu:

a)elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, 0];

b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i...

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Myślę, że prawdziwe jest stwierdzenie zawarte w temacie, iż każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. W ciągu wieków dokonała się ewolucja tego bohatera literackiego, innych cech był on nosicielem w wiekach średnich, zupełnie innych w XIX wieku. Jednocześnie był wyrazicielem pragnień i...

Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali...

Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

Miary ubóstwa w świecie

PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

Co można powiedzieć o zmiennej w próbie, jeśli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość?

Jeżeli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość to znaczy, że brak jest zróżnicowania w próbie, czyli wszystkie wartości cechy są jednakowe.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0. Rozkład prawdopodobieństwa może być wtedy symetryczny.

Które miary położenia opisują przeciętny poziom zjawiska w badanej zbiorowości?

Przeciętny poziom wartości cechy opisują miary położenia takie jak:

średnia arytmetyczna

mediana Me

dominanta

Mediana – wartość środkowa; wartość jednostki statystycznej dzielącej zbiorowość statystyczną na 2 części tak, że połowa jednostek zbiorowości charakteryzuje się...

Jakie miary stosujemy do oceny kierunku i siły zależności korelacyjnej między cechami?

a) kowariancja – cov(x,y) - ocenia kierunek zależności korelacyjnej

b) współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik zgodności uporządkowania) - Rxy – tylko dla szeregu szczegółowego – ocenia siłę korelacji liniowej w przypadku gdy:

- cechy są mierzalne a badana zbiorowość jest nieliczna

- gdy...

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Miary dynamiki szeregu czasowego:

- przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe;

- przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość)

- przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość)

Przyrosty...

Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy...

Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

Różnice występują również w jednost­kach pochodnych, takich jak gill (ćwierć kwarty -pół pinta), kwarta (2 pinty), galon (8 pintów), garniec (2 galony) oraz buszel (8 galonów).

Jakie znasz miary elastyczności popytu? Jaki jest cel ich wyznaczania i jakie wartości może przyjmować każda z nich?

 

Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu:

a) elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [-∞, 0]

b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości...

STOPA, najmniejsza jednostka miary wierszowej

STOPA, najmniejsza jednostka miary wierszowej o ustalonej postaci iloczasowo-sylabicznej (w antycznej —» metryce) lub akcentowo-sylabicznej (w —» wierszu sylabotonicznym). Zależnie od wewn. konfiguracji elementu mocnego (sylab długich: — lub akcentowanych: — ) i słabego (sylab krótkich: - lub...

MIARA

Miarka. Dawne miary w Polsce używane zob. Achtel, Antał(ek), Beczka, Cal, Centnar, Ćwiertnia, Fasa, Funt, Garniec, Grzywna, Huba (2), Kamień, Kłoda, Kopa, Korzec, Kwarta, Łan, Łaszt, Łokieć, Łut, Mendel, Mila, Morga (1), Oko, Piędź, Pręt, Sążeń, Staje, Stopa, Sznur, Wierteł, Włóka.

Miarka za...

GALON, Gwalon, Walon bp.

ur. przed 1070 w Beauvais,zm. 23 II 1116, pierwszy znany legat pap. w Polsce.

Był kanonikiem regularnym przy kościele St. Quentinw Beauvais i uczniem —» Iwona z C h a r t r e s , po którym 1083objął urząd opata; 1100 mianowany bpem Beauvais, nieprzejął bpstwa z powodu odmowy —» inwestytury przez królaFilipa...

Galon

Wyrób pasamoniczy (—> pasamony) w formie tkanej lub plecionej taśmy, wykonanej częściowo lub całkowicie z nitek metal.; g. używane były w XVII-XVIII w. do zdobienia ubiorów dworskich, od XIX w. gł. do obszywania liberii i oznaczania dystynkcji na mundurach wojsk.; g. jedwabne lub bawełniane stosowane są od...

Miary tendencji centralnej- statystyka

Miary tendencji centralnej i ich podział Tendencja centralna w zbiorowości, to wskazanie wartości badanej cechy w zbiorowości statystycznej, wokół której skupione są wartości cech wszystkich jednostek wchodzących w skład tej zbiorowości. Tendencję centralną można określić wykorzystując miary tendencji centralnej (inaczej miary przeciętne lub średnie). Miary te są powszechnie stosowane, ponieważ są bardzo proste do obliczenia. Obliczanie tych miar pozwala na ścisłe ...