Gałąź

Gałąź

Czytaj Dalej

Gałęzie aorty brzusznej

 Gałęzie aorty brzusznej zaopatrują zarówno ściany jamy brzusznej, jak i jej zawartość; dlatego też, podobnie jak w aorcie piersiowej, odróżniamy gałęzie ścienne i gałęzie trzewne. O ile pierwsze są zawsze parzyste, o tyle drugie zależnie od symetrycznego czy asymetrycznego układu narządów...

Gałęzie oskrzelowe

Gałęzie oskrzelowe (rami brondiiales )x. Podobnie jak tętnice płucne również tętnicze gałęzie oskrzelowe towarzyszą oskrzelom wzdłuż całego ich przebiegu. O ile jednak tt. płucne zawierają krew żylną. o tyle gałęzie oskrzelowe krew tętniczą.

Odróżniamy gałęzie oskrzelowe tylne...

GAŁĘZIE KOŃCOWE ŻYŁY WROTNEJ

Po dojściu do wnęki wątroby ż. wrotna dzieli się na dwie gałęzie końcowe, prawą i lewą. Wydaje się, że tworzą one jak gdyby jedno naczynie prawic poziome, do którego prostopadle uchodzi pień ż. wrotnej. Gałąź prawa, obszerniejsza, lecz krótsza niż lewa, zaopatruje płat prawy, lewa —...

Gałęzie prawa

Przez gałąź prawa rozumiemy ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Rdzeń każdej gałęzi prawa stanowi większy lub mniejszy zespół charakterystycznych dla tej gałęzi instytucji prawnych.

Instytucją prawną nazywamy zespół...

Gałęzie tętnicy skroniowej

1) Gałęzie przy usznie ze (rami parotidei). Częściowo mogą odchodzić bezpośrednio z t. szyjnej zewnętrznej; wszystkie kierują się do gruczołu przyusznego.

2) T. poprzeczna twarzy (a. transiersa faciei). Jest to przeważnie naczynie niewielkie biegnące poziomo do przodu do okolicy policzka. Leży ona...

Gałąź grzbietowa tętnicy lędźwiowej

Gałąź grzbietowa (ramus dorsalis) rozpoczyna się między wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych i kieruje się ku tyłowi do mięśni i skóry grzbietu; oddaje ona gałąź rdzeniową (ramus spinalis) do kości oraz odpowiedniego odcinka rdzenia kręgowego i jego opon.

Z pierwszej i drugiej, a często...

Gałąź łonowa

 Gałąź łonowa (ramus pubicus), która odchodzi przed wejściem tętnicy do kanału i biegnie przyśrodkowo na powierzchni tylnej gałęzi górnej kości łonowej aż do spojenia łonowego; tu rozgałęzia się i siatkowato łączy z gałązkami strony przeciwległej.

Gałąź łonowa oddaje odnogę boczną...

PRZEWÓD WĄTROBNY - Gałęzie początkowe

Przewód wątrobny (ductus hepaticus) leży w części prawej wnęki, do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej. Gałąź prawa przewodu wątrobnego, krótsza, występuje z wątroby do przodu od prawej gałęzi żyły wrotnej i zbiera żółć z płata prawego i płata czworobocznego. Gałąź lewa...

Gałęzie grzbietowe aorty zstępującej

Gałęzie grzbietowe aorty zstępującej  powstają jako tętnice segmentalnr odchodzące symetrycznie po obu stronach w liczbie 30 par. Początkowo kierują się one ku ccwie nerwowej, następnie oddają szybko rosnące gałęzie boczne wnikające między somity i dalej w boczną i przednią ścianę ciała. W...

Gałęzie boczne tętnicy szyjnej zewnętrznej

Gałęzie boczne t. szyjnej zewnętrznej, zwłaszcza trzy przednie, mają skłonność do łączenia się we wspólne pnie początkowe po dwie lub nawet większą liczbę gałęzi. T. tarczowa górna, językowa i twarzowa zazwyczaj rozpoczynają się samodzielnie (79%). Niezbyt rzadko jednak początki t...

Gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej

Niezależnie od swego początku gałęzie oskrzelowe zdążają na powierzchnię tylną odpowiedniego oskrzela i towarzyszą mu we wszystkich jego rozgałęzieniach.

Jak zaznaczono poprzednio, oskrzela zaopatrywane są również przez gałęzie oskrzelowe odchodzące z t. piersiowej wewnętrznej.

Gałąź...

Gałęzie tętnicy odbytniczej

W swym przebiegu t. odbytnicza środkowa oddaje kilka gałęzi bocznych, a mianowicie: a) gałęzie pęcherzowe do tylnej powierzchni pęcherza moczowego; b) gałęzie pęcherzykowe (u mężczyzny) do pęcherzyka nasiennego; c) gałęzie pochwowe (u kobiety) do dolnej części pochwy; d) gałęzie mięśniowe...

Podział prawa na gałęzie i dziedziny

Praca kontrolna z Systemu Prawa. Temat pracy: „Podział prawa na gałęzie i dziedziny” Gałęzie prawa: • prawo państwowe (konstytucyjne), • prawo cywilne, • prawo rodzinne, • prawo pracy, • prawo administracyjne, • prawo finansowe, • prawo gospodarcze, • prawo karne, • prawo procesowe. 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje ...

Podział prawa na gałęzie i dziedziny. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej . DZIEDZINY PRAWA

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej · prawo państwowe (konstytucyjne) · prawo cywilne · prawo rodzinne · prawo pracy · prawo administracyjne · prawo finansowe · prawo gospodarcze · prawo karne · prawo procesowe 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje działania najważniejszych instytucji ...

Gałąź dolna kości łonowej

Gałąź dolna kości łonowej (ramus inferior ossis pubis) stanowi wąską i płaską część kości, która biegnie od przyśrodkowego końca gałęzi górnej ku dołowi oraz bocznie i łączy się z gałęzią kości kulszowej. Brzeg przyśrodkowy tej gałęzi jest odchylony nieco bocznie w kształcie...

GAŁĘZIE AORTY PIERSIOWEJ

Aorta piersiowa wysyła wielką liczbę gałęzi, mniej więcej trzydzieści, które możemy podzielić na naczynia odżywiające poszczególne narządy klatki piersiowej —gałęzie trzewne (rami mscerales) oraz naczynia zaopatrujące jej ściany — gałęzie ścienne (rami parielales). Do pierwszej kategorii...

Gałąź biodrowa tętnicy biodrowo-lędźwiowej

Gałąź biodrowa (ramus iliacus) biegnie poprzecznie i bocznie ku tyłowi od m. lędźwiowo-udowego i gałęzi splotu lędźwiowego, a zwłaszcza n. udowego; następnie, wnikając w szczelinę między m. lędźwiowo-udowym a m. biodrowym, dzieli się na kilka gałęzi, 7. których jedna biegnie na mięśniu...

Gałęzie tętnicy olakającej biodro

Przed swym podziałem końcowym tętnica wysyła kilka (4—5) drobnych gałązek bocznych przeznaczonych dla szerokich mięśni brzucha. Z gałęzi końcowych jedna jest wstępująca lub brzuszna, druga poprzeczna lub biodrowa.

a) Gałąź wstępująca (ramus ascendens) albo brzuszna, zwana też t. nabrzuszna...

Gałęzie

Gałęzie partycypują — zgodnie z naturą rzeczy — w znaczeniu roślin, z których wyrastają, gdyż mają w sobie ich życie. Dlatego w sadzonce zamknięta jest siła zapuszczenia korzeni i samoistnego rozwoju. Szczep może nawet uszlachetnić i odrodzić stare drzewa. Na tych właściwościach opiera się...

Gałęzie mięśniowe splotu szyjnego

Gałęzie do mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowego, czworobocznego, bródkowo-gnykowego, tarczowo-gnykowego i mięśni głębokich szyi

Pętla szyjna powstająca z gałęzi górnej pętli pochodzącej od C1 i C2 oraz gałęzi dolnej od C2 i C3; gałąź górna pętli przebiega razem z nerwem...