Funkcja

Funkcja

Czytaj Dalej

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje rzeczywiste, systemowe, otoczkowe i pozorne

Tym potrzebom zostały przyporządkowane następujące funkcje konsumpcji: •  funkcja zabawowo – towarzyska, •  funkcja nobilitująca, •  funkcja relaksująca, •  funkcja transformacyjna, •  funkcja religijna.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje instrumentalne i symboliczne

  Do funkcji symbolicznych zaliczane są: •  funkcja ekspresyjna – wyrażanie własnego Ja, podkreślanie tożsamości poprzez korzystanie z określonych usług konsumpcyjnych lub posiadanie danych dóbr materialnych, np.

Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Określenie funkcji prawa według teorii prawa: a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja religijna

Funkcja zabawowo – towarzyska  łączy się z relaksującą, integrująca jest subkategorią społecznej a nobilitująca jest pewnym skutkiem funkcji transformacyjnej.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja integrująca

 Warto zaznaczyć, że oba omówione wyżej aspekty tej funkcji konsumpcji, wypływają z samej istoty konsumpcji, potwierdzając trafność umieszczenia tej roli w grupie funkcji użyteczności wewnętrznej.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja relaksująca

    Relaksująca funkcja zakupów stosowana w małych ilościach, faktycznie może stanowić sposób na polepszenie sobie humoru, trzeba jednak uważać na to, iż takie podejście do konsumpcji może uzależnić i prowadzić do natręctwa kupowania.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja społeczna

 Świadomość (czy też nieświadomość) społeczna konsumenta nie jest więc tutaj kwestią priorytetową, bowiem bez względu na jego chęci i intencje, społeczna funkcja konsumpcji jest realizowana a fakt, iż dzieje się ona niejako poza udziałem zainteresowanych powoduje jej przynależność do kategorii funkcji tradycyjnych.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja gospodarczo – ekonomiczna

Ani jednostka ani społeczeństwo nie mogą być spod wpływu tejże funkcji  uwolnieni, mogą jednakże stymulować lub pobudzać jej rozwój, pamiętając przy okazji, że w tym przypadku takie działania zawsze mają charakter sprzężenia zwrotnego.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja kulturowa

Kolejny aspekt kulturowej funkcji konsumpcji zauważyć można w jego nacisku na mechanizmy kształtowania  świąt i tradycji polskich, w  których to zawarte są podstawowe kody każdej kultury i specyfika narodu.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja zabawowo – towarzyska

Z zabawową funkcją konsumpcji połączona została funkcja towarzyska, która właściwie jest pogłębieniem i kontynuacją swojej poprzedniczki.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja nobilitująca

 Nobilitująca funkcja konsumpcji działa nie tylko w wyższych warstwach społeczeństwa.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja socjalizacyjna

Nie wierząc w rychłą poprawę sytuacji, pragnę uzmysłowić, iż częściowo funkcje socjalizacyjne przejęła na siebie konsumpcja i to od niej  w dużej mierze zależeć będzie kształt i struktura wartości młodych ludzi.  Socjalizacyjna funkcja konsumpcji realizowana jest w trojaki sposób.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja transformacyjna

Kolejnym składnikiem dopełniającym obraz nowoczesnych funkcji konsumpcji jest jej transformacyjna moc.

Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych

Wymienione funkcje państwa niekiedy są wręcz utożsamiane z funkcjami finansów publicznych, jednak w literaturze z zakresu finansów publicznych tym funkcjom nadaje się – gdy chodzi o treść – specyficzny pieniężny charakter.

Funkcje turystyki

Funkcja ta powiązana jest z funkcjami wychowania i kształcenia, wprowadza element poznania, zgłębienia wiedzy i wykorzystania teorii w praktyce.

Wybór i alokacja funkcji marketingowych

Przedstawiony układ funkcji marketingowych jest oparty na założeniu, że przedsiębiorstwo dokonało oceny warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz prze-wartościowało dotychczas realizowane funkcje w pionie sprzedaży.

FUNKCJA

Podobnie jak funkcja, cha­rakter funkcjonalny lub dysfunkcjonalny może mieć też struktura, w zależności od tego, czy i w jakim stopniu jest dostoso­wana do systemu.

Państwo-cele, funkcje, zadania

Funkcja kulturalno-wychowawcza (nazywana czasem funkcją kulturalno—ideologiczną) to działalność zmierzająca do wykreowania i upowszechnienia w społeczeństwie idei politycznych, poglądów filozoficznych i moralnych, systemu ocen moralnych i innych wyobrażeń dotyczących życia społeczeństwa i funkcjonowania państwa.

Analiza porównawcza trzech katalogów funkcji rodziny

Są to mianowicie funkcja kulturowa związana nieodzownie z socjalizacja oraz funkcja rekreacyjno-towarzyska i emocjonalno-ekspresyjna. Zatem funkcja psychohigieniczna jest połączeniem funkcji emocjonalno-ekspresyjnej i rekreacyjno-towarzyskiej.

Funkcje pieniądza

O ile w funkcji miernika wartości pieniądz funkcjonował w sposób myślowy, to w funkcji środka cyrkulacji pieniądz musi występować realnie – jako moneta lub banknot.