Fundament

Fundament

Czytaj Dalej

Uszkodzenie i naprawa fundamentu palowego przyczółka

Pod wpływem parcia bocznego wysokiego nasypu dojazdu (8 m) oraz wywołanego ciężarem tego nasypu parcia słabego podłoża organicznego na fundament palowy, przyczółek doznał przemieszczeń poziomych. Nie wystarczył fundament z pali wielkośrednicowych, aby sprostać obciążeniom poziomym.

Posadowienie domu, fundamenty, na co zwracać uwagę.

Fundamenty najważniejsze? Podsumowując ten wstęp, w Polsce inwestor prywatny uważa, że posadowienie i fundament to rzecz mało istotna dla jego wymarzonego domu.

Fundamenty

Fundamenty — dolne, podziemne częścibudynku, które przejmują obciążenie budynkui przenoszą je na grunt. M ur fundamentow y wykonuje się z kamieniaz zachowaniem prawidłow ego wiązania.

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

Ze względu na to podstawowe sakramentalne urzeczywistnianie się życiowo istotne dla kościelnego samorozumienia się jest trwanie na fundamencie apostolskim i zgodność z Tradycją.

Człowiek a klimat - FUNDAMENT Z LODU

Najważniejszym fundamentem tej hipotezy są wyniki analiz rdzeni lodu z Grenlandii i Antarktydy.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa wysokiego zaufania

Wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Ludzie są pod presją społ., aby ufali innym i aby byli wiarygodni wobec innych. Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a nieufności i niewiarygodności ulegają redukcji.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

Dominuje w nich kultura cynizmu (rozpowszechnione przeko-nania o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako właściwą postawę). Ludzie są pod presją społ., aby nikomu nie ufali. Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ SPOŁECZNY

Zasoby i korzyści płynące z określonego usytuowania w sieciach społ.

- Nie każda sieć relacji stanowi kapitał społ.; nie ma tego charakteru sieć narzucona.

- Aby pełnić funkcję kapitału społ., sieć musi być budowana dobrowolnie, spontanicznie.

- Najpewniejszy i najpełniejszy dostęp do zasobów...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Kapitał ufności

Suma zasobów i korzyści, jakie daje nam obdarzanie innych zaufaniem, czyli KU dajemy tym, którym ufamy. Łatwiej zaufanie stracić niż je zyskać! Osoba ciesząca się rosnącym zaufaniem, musi bardzo uważać, aby go nie utracić – czasem wystarczy małe potknięcie...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ŁAŃCUCH ZAUFANIA

Szeregowe powiązanie kilku relacji zaufania.

Przechodniość zaufania: Basia ufa Ani. Ania ufa Frankowi. Basia myśli zatem, że jeśli Ania ufa Frankowi, to musi on być godny zaufania.

Przechodniość nieufności: wyborcy ufają politykowi A, który nie darzy zaufaniem polityka B. Zatem wyborcy uznają, że...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ WIĄŻĄCY

Zaufanie u partnera centralnie usytuowanego w innej sieci i obdarzanie go zaufaniem, co sprzyja fuzji obu sieci w 1.

A i B biorą ślub, co zbliża ich rodziny. 2 osobne sieci społ. łączą się ze sobą nie poprzez łącznika (pomost), a przez kontakt centralnych postaci w obu sieciach.

Jest sieć pana...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI EKSKLUZYWNE

Zaufanie ograniczone do ścisłego grona osób, któremu towarzyszy nieufność wobec członków innej sieci.

- To sieci zamknięte, z podziałem na „nasi” i „obcy”, „my” i „oni”.

- Nie ma w tym przypadku mowy o kapitale pomostowym czy wiążącym.

- Sieci takie, w przypadkach skrajnych, mogą występować np. w...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI ZINDYWIDUALIZOWANE

Wiążące pojedyncze relacje zaufania między partnerami; - mozaika połączonych w różny sposób diad: A ufa B, C ufa D itd.

- Ryzyko zw.z zaufaniem jest tu ryzykiem niekorzystnego działania pojedynczego partnera (zdradzi, oszuka). Ryzyko wzrasta, kiedy stawiamy na większą liczbę osób. Np. gdy pożyczam...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI KOLEKTYWNE

Członkowie sieci współdziałają dla osiągnięcia wspólnego celu, nieosiągalnego dla pojedynczych członków („jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”).

- W realizacji celu każdy zdany jest nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków sieci razem.

- Zdrada, zaniedbanie 1 partnera unicestwia...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KOHERENCJA ZAUFANIA

/trafność/ Obdarzanie zaufaniem osób wiarygodnych i/lub nieufnością osób niewiarygodnych.

- Kiedy ufamy osobom wiarygodnym jest duża szansa, że się nie zawiedziemy i będziemy czerpać korzyści wynikające z obdarzenia kogoś zaufaniem/cieszenia się czyimś zaufaniem. Ta sytuacja ma także korzystne...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - NIEKOHERENCJA ZAUFANIA

Obdarzanie ślepym zaufaniem osób niewiarygodnych i/lub obsesyjną nieufnością osób wiarygodnych.

- Np. wierzymy oszustom, poślubiamy niewiernych mężczyzn, kupujemy wadliwe sprzęty itd.

- Ludzie tacy tracą potencjalne korzyści, jakie mogliby odnieść, gdyby wyzbyli się nieufności lub ślepego...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Kiedy kultura zaufania jest dysfunkcjonalna

Jeśli ma charakter jednostronny i tylko zaleca zaufanie, ale nie zapobiega nadużywaniu go = kultura naiwności.

Gdy trwa biernie, mimo braku wiarygodności większości partnerów.

Gdy wymaga ślepego zaufania, zabrania krytycyzmu, sceptycyzmu i zakazuje sprawdzania partnerów, którym chce się...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ZAUFANIE EKUMENICZNE/KOSMOPOLITYCZNE

Zbieżność wewn.funkcjonalności zaufania (dla partnerów i grup, do których należą) i zewn. funkcjonalności zaufania (dla szerszego społ.) = Ufamy sobie nawzajem i zarazem ufamy społeczeństwu.

- Grupy cechujące się takim zaufaniem są otwarte, włączają do sieci zaufania.

- Np.: instytucje...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - FUNKCJONALNE SUBSTYTUTY ZAUFANIA

Rozpowszechnione i zinstytucjonalizowane praktyki towarzyszące kulturze nieufności, które zaspokajają potrzeby normalnie zaspokajane przez zaufanie.

Wiara w opatrzność – siły nadprzyrodzone, metafizyczne (los, Bóg) traktuje się jako ostoja pewności; przejmują one kontrolę, gdy sytuacja wydaje się...

ANGULARIS FUNDAMENTOM

Hymn w laudesach uroczystości —» poświęcenia kościoła od 1971, stanowiący II cz. hymnu -> Urbs Ierusalem beata z VII w.

Wg hymnu Kościół zbudowany na Chrystusie (Ef 2, 20-21) i trwale z nim złączony przez wiarę, jest świętym miastem, w którym rozbrzmiewa nieustanny śpiew chwały Boga, świątynia...