HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

Andrzej Frycz-Modrzewski (1503-1572)

Andrzej Frycz-Modrzewski otrzymał wszechstronne wykształcenie, studiował najpierw w Akademii Krakowskiej, potem zaś dzięki pomocy rodziny Łaskich w Wittenberdze, która była w tym czasie żywym ośrodkiem ruchu luterańskiego. Potomni nadali Andrzejowi Fryczowi-Modrzewskiemu zaszczytny tytuł - ojca polskiej myśli demokratycznej.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ, A. Fricius Modrevius

FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ, A. Voise Modrzewski Frycz A.

Frycz Modrzewski moralista i reformator

* * * Wewnętrzne przemiany Rzeczypospolitej szlacheckiej miały także objąć generalną reformę jej systemu gospodarczego; W tej mierze Frycz postulował przede Wszystkim roztoczenie polityki protekcyjnej nad miastami i mieszczaństwem oraz nad chłopstwem, coraz bardziej ograniczanym w swych prawach i wyzyskiwanym przez szlachtę.

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud.

Andrzej Frycz Modrzewski - O naprawie Rzeczypospolitej

Jednym z najlepszych i najpiękniejszych tego objawów jest znakomite dzieło łacińskie O naprawie Rzeczypospolitej, którego autorem Andrzej Frycz Modrzewski z Wolborza (1503—1572), głęboki umysł i serce gorące, najgorliwszy u nas w XVI wieku rzecznik sprawiedliwości chrześcijańskiej, najżarliwszy obrońca chłopów i mieszczan, zaszczyt i chluba myśli polskiej XVI wieku i jeden z najszlachetniejszych pisarzów w całej ówczesnej ...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI „ŁASKI, ALBO O KARZE ZA MĘŻOBÓJSTWO” ; „O POPRAWIE...”

Modrzewski zastanawia się czy karać za mężobójstwo grzywną czy śmiercią. Za karą grzywny przemawiają następujące argumenty: - rodzina zmarłego uzyska finansową rekompensatę - skoro zginął jeden obywatel to drugi musi żyć by służyć RP i wynagrodzić swój błąd - należy mieć na względzie...

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - „O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI

•  KSIĘGA I [o obyczajach]

Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. Żąda opieki nad starcami i kalekami. Postuluje o...

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 — 1572)

Wybitny pisarz polityczny, myśliciel; jego twórczość miała ogromne znaczenie W całej renesansowej myśli europejskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej. Posiadał niższe święcenia duchowne. W czasie pobytu w Niemczech zetknął się z Lutrem, który wywarł na niego duży wpływ. W 1547 został...