Rodzaje frontów atmosferycznych

Front zokludowany - powstaje w wyniku nałożenia się frontu zimnego na wolniej przesuwający się front ciepły.

Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim

Szczególnie pogorszyło to sytuację Rosji, która musiała wysłać kilka korpusów na front rumuński oraz wydłużyć poważnie linię frontu.

Polacy na frontach II Wojny Światowej

W końcu marca wojska 1 Frontu Białoruskiego z udziałem polskiej 1 Brygady Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte wyzwoliły Gdy-nię i Gdańsk.

Co to jest front polarny?

Granica mię­dzy ciepłym a zimnym powietrzem jest nazywa­na frontem polarnym. Cyklony (niże), które przynoszą zmienną, często sztormową pogodę do umiarkowanych szerokości, tworzą się wzdłuż te­go frontu. Front polarny nie jest linią prostą.

ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WSCHOD­NIM 1914-1917

Nowy rząd rosyjski zawarł niezwłocz­nie pokój z Niemcami, kończąc wojnę na froncie wschodnim.

ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE ZACHO­DNIM 1944-1945

Potem front zachodni szybko przesuwał się w kierunku Berlina.

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Polskie dywizjony myśliwskie i bombowe brały udział w operacjach na froncie zachodnim miedzy innymi w bitwie oWielką Brytanię , w inwazji na Francję, nalotach na tereny Europy Zachodniej okupowanej przez Niemców i terytorium III Rzeszy Niemieckiej oraz w operacjach w Libii i Tunezji. Od końca lipca 1944 roku na drugim froncie walczyłą 1 Dywizja Pancerna gen.

FRONT ROBÓT

dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą jednocześniepracować na budowie.

II Wojna Światowa - front Afryki Północnej

Faszysci przegrali wojne w Afryce przede wszystkim ze wzgledu na brak plynnosci dostaw zaopatrzeniowych , oraz wojnie na dwa fronty.

ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WŁOSKIM 1915-1918

Ofensywa Austriaków osłabiła ich pozycję na froncie wschodnim i ułatwiła Rosjanom inwazję na austriacki obszar między Styrem a Seretem (patrz światowa wojna i na froncie wschodnim 1914-1917).

ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE ZACHOD­NIM 1914-1918

W miarę zbliżania się końca wojny front zachodni przesuwał się na wschód

FEP (Front End Processor)

FEP (Front End Processor) - dedykowany komputer komunikacyjny współpracujący przez szybkie i równoległe łącze interfejsowe z głównym komputerem mainframe, zarządzający łączami transmisji danych od terminali i urządzeń zdalnych.

List z frontu zachodniego

5. IX. 1914 r.

Marie !

Piszę do Ciebie z pod Paryża. Generał Joseph Joffre skoncentrował tu swoje wszystkie wojska i siły. Jutro mamy zamiar uderzyć na nieosłonięte prawe skrzydło armii niemieckiej. Dowiedzieliśmy się iż naczelne dowództwo niemieckie, chcąc uniknąć zagrożenia, wydało swoim...

ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE ROSYJ­SKIM 1941-1945

Związek Radziecki roz­począł II wojnę światową jako sojusznik państw Osi, pokonał Finlandię (patrz rosyj-sko-fińska wojna 1939-1940) i zaanektował kraje bałtyckie. Agresja na ZSRR rozpoczęła się 22 czerwca 1941, dokonały jej armie niemieckie z udziałem wojsk rumuńskich, węgierskich, włoskich...

ŚWIATOWA WOJNA II NA FRONCIE WŁOS­KIM 1943-1945

Po klęsce wojsk państw Osi wPÓŁNOCNOAFRYKAŃSKIEJ KAMPA­NII sprzymierzeni rozpoczęli działania we Włoszech. 10 lipca 1943 tysiące żołnierzy brytyjskich i amerykańskich pod osłoną ciemności wylądowało na wybrzeżu połu­dniowej Sycylii. Całkowicie zaskoczyli garni­zony włoskie i niemieckie i w...

FRONT ODRODZENIA POLSKI (FOP)

Konspiracyjnaorganizacja katolików, zał. przez Z. —* Kossak-Szczuckąi ks. E. —» Krauzego CM, działająca 1941-44 w Warszawie,Polsce Centr, i w Poznańskiem.

Rolę inspiratorską i opiniotwórczą pełniło w F O P tzw.Credo - kilkunastoosobowy zakonspirowany zespół najaktywniejszychuczestników organizacji;...