Friedrich Wilhelm

Friedrich Wilhelm

Czytaj Dalej

FOERSTER FRIEDRICH WILHELM

Goergen, Friedrich Wilhelm F. Päggeler, Die Pädagogik Friedrich Wilhelm F. Voigtei, Die Grundlagen der politischen Pädagogik Friedrich Wilhelm F.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. Filozofia System nauki Georg Wilhelm Friedrich Hegel zamierzał zbudować całkowity system nauki, pojmując go jako całościową, a więc jedyną możliwą formę przedstawiania prawdy w nauce.

HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH

Wwa 1960; tenże, Georg Wilhelm Friedrich H. Rosen, Georg Wilhelm Friedrich H.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (Tatarkiewicz) 1. Życiorys: a)Imię i nazwisko: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) b)Okresy w życiu: 1801 ?

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

  Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii.

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM, ur.

BLASS FRIEDRICH WILHELM

Crönert, Friedrich B.

KRUGER Friedrich Wilhelm (1894 - 1945)

Z ponurą kartoteką

Funkcjonariusz hitlerowski, dowódca SS i policji w Generalnej Guberni. Od 1931roku szef wyszkolenia z ramienia wojska w SA, od 1935 roku zaś inspektor jednostekgranicznych i strażniczych SS. W 1939 roku został mianowany wyższym dowódcąSS i policji w GG.

Bezwzględny w wykonywaniu...

BULÓW VON DENNEWITZ Friedrich Wilhelm (16 II 1755 - 25 II 1816)

Gen. prus. Rozpoczął służbę wojsk. w wieku 18 lat, adiutant ks. Ludwika Ferdynanda, uczestnik kampanii 1793-1794. 1807 walczył w korpusie Lestocqa, bił się pod Pruską Iławą. 1808 gen., 1812 gub. Prus Wsch., 1813 dowodził korpusem w armii Bliichera.

Pobił Oudinota pod Grossbeeren i Neya pod...

CANARIS WILHELM (1888-1945) - admirał

Za te wyczyny został odznaczony Krzyżem Żelaznym przez cesarza Wilhelma II.

FRICK WILHELM (1877-1946) - polityk

Niemiecki prawnik, jeden z auto­rów antyżydowskich ustaw norym­berskich z 1935 r., od 1933 r. byłministrem spraw wewnętrznychTrzeciej Rzeszy. Choć bardzo sięstarał wprowadzić w życie założenia nazistowskiej ideologii, nie po­trafił zwyciężyć w rywalizacji z Heinrichem * Himmlerem, który w 1943 r...

KEITEL WILHELM (1882-1946) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył na froncie za­chodnim. W latach 1926-33 kie­rował wydziałem organizacyjnym Truppenamtu (sztabu generalnego Reichswehry). Od 1935 do 1938 r. był szefem Wehrmachtsamt w Mini­sterstwie Wojny. W lutym 1938 r. objął stanowisko szefa NaczelnegoDowództwa...

LEEB WILHELM von (1876-1956) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, w wieku 19 lat roz­począł służbę w armii bawarskiej. Walczył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w Reichswehrze. W latach 1930-38 dowodził VII okrę­giem wojskowym i 2 grupą wojsk (Gruppenkommando). W związku z kryzysem, jaki zapoczątkowało usunięcie dowódcy wojsk...

LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, od 1938 r. szef sztabu XVI kotpusu, a od 1939 r. 4 grapy (Grap-penkommando). W czasie agresji na Polskę był szefem sztabu 10 annii. W maju 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądo­wych - Głównym Kwatermistrzem (Oberquartiermeister 1), na...

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r. przez radziecki okręt podwodny. Z 8 tys. pasażerów, głównie uciekinierów z Gdyni, po­nad 7 tys. utonęło.

Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

Dzieła:

„Fenomenologia ducha”

„Nauka logiki”

„Zasady filozofii prawa”

„Filozofia dziejów”

Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

Urodził się w 1833 roku w Biebrich w pobliżu Moguncji, zmarł w 1911 roku w Seis w pobliżu Bolzano. Studiował teologię. Był historykiem idei.  Zajmował się hermeneutyką, czyli próbą interpretacji dzieł, poezji, muzyki, sztuk pięknych, a także wielkich zdarzeń historycznych w terminach tego, co...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Gnoseologia

Ponieważ człowiek jest całością psychofizyczną, nauki humanistyczne są „naukami prawdziwymi” i ponadto są odmienne od przyrodniczych. O odrębności nauk przyrodniczych i humanistycznych decyduje ich przedmiot. Przedmiotem tych pierwszych jest przyroda, natomiast tych drugich - rzeczywistość...